Menu

Znicze na Dzień Wszystkich Świętych

Dodana przez | | Brak komentarzy

Od jutra (wtorek 23.10.2-18) osoby zainteresowane mogą odbierać w sekretariacie znicze, które będzie można złożyć w imieniu Izby na na mogiłach członków naszego samorządu przy okazji Dnia Wszystkich Świętych.  Wszystkim, którzy wykażą inicjatywę w tym zakresie już dzisiaj dziękujemy.

Nabór do NPP trwa

Dodana przez | | Brak komentarzy

Szanowni Państwo,

Trwa procedura naboru radców prawnych i ich zastępców do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 21 Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (w skrócie „PNPP”) położonych na terenie 10 powiatów usytuowanych na obszarze działania OIRP w Szczecinie. Szczegółowe informacje dotyczące programu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze działania OIRP w Szczecinie w 2018 r. znajdują się w zakładce „Inicjatywy”/”Bezpłatna Pomoc Prawna” na stronie OIRP w Szczecinie pod adresem: http://oirp.szczecin.pl/inicjatywy/bezplatna-pomoc-prawna/

Zgłoszenia elektroniczne do udziału w Systemie NPP są przyjmowane jeszcze w dniu dzisiejszym (22.10.2018 r. ) do godziny 13.00.

Koordynator ds. NPP Rady OIRP w Szczecinie
r.pr. Anna Mazurek – Różynek

Komunikat ws. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu

Dodana przez | | Brak komentarzy

KOMUNIKAT

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych

Dlaczego? Przesłanki wniosku o zwołanie. Odpowiedzi.

I

Na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 13 października 2018 r. Krajowa Rada Radców Prawnych podjęła uchwałę o zwołaniu na dzień 10 listopada 2018 r. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.

To trzeci przypadek zwołania zjazdu nadzwyczajnego, ale pierwszy w historii samorządu radcowskiego zwołany w trybie art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych.

Art.58. 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych zwołuje Krajowa Rada Radców Prawnych: (…)

3) na wniosek co najmniej jednej trzeciej rad okręgowych izb radców prawnych.

Wobec tego, że w samorządzie radcowskim istnieje 19 okręgowych izb radców prawnych, w obowiązującym stanie prawnym Krajowy Zjazd można zwołać na wniosek nie mniej, niż 7 rad okręgowych izb.

II

O zwołanie Zjazdu przez Krajową Radę zawnioskowały zgodnymi uchwałami, podjętymi w każdym przypadku jednogłośnie, rady 8 okręgowych izb radców prawnych w:

Białymstoku
Bydgoszczy
Gdańsku
Lublinie
Kielcach
Krakowie
Szczecinie
Wałbrzychu

W wymienionych okręgowych izbach zrzeszonych jest około 15.000 radców prawnych.

Rady okręgowych izb radców prawnych postanowiły:

“Wystąpić z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, w porządku obrad którego umieszczone zostaną punkty:

 

 1. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. (ze zm.) w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu.
 2. podjęcie uchwały dotyczącej wytycznych działania samorządu i jego organów w zakresie zasad jego funkcjonowania w obliczu nowych wyzwań jakie stoją przed samorządem radców prawnych.”

W uzasadnieniu uchwał wskazano, że:

“Zasady przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, ich ilościowy skład oraz tryb odwoływania, a nadto zasady podejmowania uchwał przez organy samorządu, (….) wymagają pilnego przeglądu i zmian, których celem winna być dalsza standaryzacja i ujednolicenie zasad wyborczych, poszerzenie gwarancji należytej reprezentacji radców prawnych w organach samorządu oraz zapewnienie transparentności i demokratyzacji procesów decyzyjnych. Istotnym wyznacznikiem zmian winna być także ocena kosztów działania organów samorządu, stale rosnących przy stosowaniu obecnych regulacji, jako następstwo stałego wzrostu liczby członków samorządu. Po ośmiu latach obowiązywania regulacji pożądaną jest jej nowelizacja, usuwająca unormowania, które nie zdały egzaminu czasu oraz wprowadzająca postanowienia wzmacniające gwarancje rzetelnego procesu wyborczego oraz stanowienia prawa wewnątrzsamorządowego uwzględniającego większą reprezentatywność w sprawach szczególnej wagi dotyczących jednostek organizacyjnych samorządu radcowskiego.

Wobec zachodzących w kraju przemian systemu prawnego, w tym zwłaszcza w obszarze szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, unowocześnienie i poprawa jakości zasad, określonych wskazaną uchwałą winno nastąpić niezwłocznie, aby ich stosowanie było możliwe nie później niż od kolejnej kadencji organów samorządu.

Zważywszy na nowe wyzwania stojące przed organami samorządu, będące pochodną systemowych zmian prawnych istnieje pilna potrzeba przeglądu wytycznych działania samorządu uchwalonych przez ostatni Krajowy Zjazd Radców Prawnych. Przegląd ten i ocena dotychczasowej realizacji wytycznych powinny prowadzić do nowelizacji obowiązującej uchwały Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, uwzględniającej aktualną sytuację i rolę jaką ma do spełnienia zawód radcy prawnego i samorząd radcowski, tak pod kątem przygotowania do zawodu, okoliczności w jakich zawód jest wykonywany, jak i modelu funkcjonowania organów samorządu, który uwzględnia optymalną realizację przypisanych im zadań ustawowych.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych powinien również stanowić okazję do wystosowania okolicznościowej odezwy najwyższego organu samorządu radców prawnych w związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

III

Zapewne dla jednych wiadomość ta była niespodzianką, dla innych zaś konsekwencją obserwacji działania samorządu, a zwłaszcza jego kierownictwa począwszy od początku 2017 roku. Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że Krajowy Zjazd Radców Prawnych, obradujący w listopadzie 2016 r. opracował wytyczne działania samorządu na lata 2016 – 2020, których skrupulatna realizacja powinna być oczywistym i konsekwentnie wykonywanym obowiązkiem wszystkich struktur samorządu na czele z Krajową Radą Radców Prawnych i jej Prezydium. Należy w tym miejscu przypomnieć VI dyrektywę wytycznych:

VI. w zakresie organizacji samorządu
Zjazd stwierdza konieczność dalszych efektywnych działań, których celem winno być podnoszenie wewnętrznej i zewnętrznej transparentności działania struktur samorządowych. Zjazd zaleca dokonanie przeglądu skutków wprowadzonych zmian do przepisów samorządowych dotyczących organizacji i przeprowadzania wyborów samorządowych, z uwzględnieniem praktyk poszczególnych izb, celem przygotowania ewentualnych rozwiązań zmierzających do ujednolicenia tych praktyk oraz zwiększenia funkcjonalności dotychczasowych przepisów. Jednocześnie Zjazd wskazuje na potrzebę zainicjowania debaty wewnątrzsamorządowej nad potrzebą dalszej demokratyzacji struktur i procesów decyzyjnych w samorządzie. W tym zakresie należy powrócić do dyskusji o sposobie wyboru członków Krajowej Rady Radców Prawnych (…).

IV

Stanowisko izb wnioskujących o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu jest następstwem oceny, że VI dyrektywa wytycznych nie jest w praktyce realizowana, a także obserwacji niektórych niepokojących zjawisk w funkcjonowaniu Krajowej Rady Radców Prawnych. Sytuacja jest nadzwyczajna, skoro zdecydowano się sięgnąć po ten środek prawny. Widoczny staje się proces zatracenia dotychczasowej idei jedności działania samorządu, będącej źródłem jego siły, a w to miejsce wchodzą schematy korporacyjne oparte na tzw. „demokracji proceduralnej”. Wobec tego chociażby skrótowego przedstawienia wymagają niektóre fakty zaistniałe w okresie ostatnich blisko dwóch lat w działalności samorządu:

1) Począwszy od pierwszego posiedzenia KRRP nowej kadencji dawało się zauważyć, że podział środowiska, wywołany na Zjeździe, a raczej jeszcze przed nim, przez grupę izb, popierających powrót na stanowisko prezesa KRRP kol. Macieja Bobrowicza, który pełnił już tę funkcję przez dwie kadencje w latach 2007 – 2013, nie ma się ku końcowi, lecz wręcz przeciwnie jest przez grupę izb stojących za wyborem prezesa nie tylko utrzymywany, ale wręcz pogłębiany.

Jedną z istotnych zmian, której wprowadzenie do prawa samorządowego na Zjeździe zaproponowano, był incompatibilitas funkcji dziekana w radach okręgowych izb i członków funkcyjnych w Prezydium KRRP, uzasadniony dużym zakresem obowiązków tych osób, hierarchiczną strukturą organów samorządu radcowskiego w postępowaniach odwoławczych oraz koniecznością demokratyzacji samorządu radcowskiego. Propozycja ta nie została przyjęta – mimo niewielkiej różnicy głosów – przez Zjazd, a w konsekwencji na pierwszym posiedzeniu nowej KRRP wiceprezesami i członkami Prezydium zostało 6 dziekanów, 2 wicedziekanów i skarbnik rady, w większości oponujących przeciwko tej zmianie na Zjeździe osobiście lub za pośrednictwem delegatów swoich izb.

Na drugim posiedzeniu KRRP stanął problem wyboru zastępców głównego rzecznika  dyscyplinarnego. Do wyborów na tę funkcję zgłoszono 14 kandydatów na 10 miejsc. W dniu posiedzenia główny rzecznik dyscyplinarny powiadomił KRRP, że 4 kandydatów zrezygnowało z kandydowania. Zważywszy na zasady wyborcze oznaczało to wybór pozostałych 10 dziesięciu kandydatów niezależnie od ilości pozyskanych przez nich głosów, a zatem de facto zastąpienie wyborów zastępców ich wyznaczeniem przez głównego rzecznika. Zaproponowane na kolejnym posiedzeniu poprawki do uchwały normującej zasady wyborów w sposób eliminujący takie sytuacje i realnie zabezpieczający dokonywanie wyborów przez KRRP nie uzyskały większości, w szczególności na skutek zblokowanego głosowania przeciwko propozycji przez członków izb, reprezentowanych przez dziekanów i wicedziekanów w Prezydium KRRP. Taka praktyka – głosowania przeciwko wszelkim poprawkom, czy przedłożeniom przedstawicieli innych izb stała się regułą.

2) Obserwując brak aktywności władz krajowych w zakresie wdrażania VI dyrektywy wytycznych zgłoszono propozycję powołania nowej komisji KRRP, dotychczas niefunkcjonującej w jej strukturach – samorządowo – regulaminowej. W uzasadnieniu tego projektu wskazano m.in., że w tak dużej organizacji, jaką jest samorząd zawodowy radców prawnych, za odpowiadającą wymaganiom czasów i funkcji publicznej samorządu wydaje się potrzeba tworzenia spójnego ładu korporacyjnego (corporate governance). W pierwszej kolejności jego elementem normatywnym wydaje się regulamin działalności samorządu i jego organów, w dalszej – inne regulacje stwarzające spójny, czytelny, transparentny, w miarę kompleksowy system zarządzania organizacją i poszczególnymi jej agendami. Niewątpliwie w działalności samorządu występują problemy sporne, wątpliwości interpretacyjne oraz oczekiwanie na standaryzację funkcjonowania agend samorządowych. Inicjatywę uchwałodawczą mieli wykonywać członkowie KRRP, co jest ich obowiązkiem wynikającym z wyboru. To właśnie komisja opracowywałaby dla Krajowej Rady projekty uchwał, stanowisk i opinii, korzystając z ewentualnej pomocy ekspertów. Propozycja ta została w głosowaniu odrzucona.

3) Kolejne starania członków KRRP z izb faktycznie odsuniętych od realnego wpływu na działalność samorządu, a ukierunkowane na sanację jego funkcjonowania, oparte na zgłaszaniu przedłożeń, poprawek, aktywne uczestnictwo w komisjach i zespołach, spotykały się z dezawuowaniem przez niewprowadzanie projektów do porządku obrad, wycofywanie punktów z porządku obrad, przejmowanie wniosków jako autopoprawek, faktycznie wypaczających sens, intencje i cel wniosku, zblokowane głosowanie „przeciw” niezależnie od treści wniosku, a to wreszcie przez ignorowanie społecznej pracy koncepcyjnej niepochodzącej od „swoich”. Apogeum tej postawy miało miejsce w czasie obrad KRRP w Toruniu, w czerwcu br. W konsekwencji prób członków z izby warszawskiej (wspieranych przez odpowiedzialnego za aplikację wiceprezesa-dziekana izby poznańskiej) narzucenia stanowiska nierekomendowanego przez komisję aplikacji, niewiele brakowało, aby doszło do zerwania obrad. Salę posiedzeń opuściła większość obecnych, w tym przedstawiciele izb dotychczas stojących „poza osią sporów”. Stało się to w czasie posiedzenia, przed którym kilkunastu członków KRRP z izb obecnie wnioskujących o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu złożyło wniosek o uzupełnienie porządku o podjęcie uchwał w sprawach m. in. zmian w regulaminie działalności samorządu i jego organów, regulaminie obrad KRRP, a nadto w sprawie zmian w zakresie wynagrodzeń osób funkcyjnych. W porozumieniu z prezesem KRRP i za zgodą wnioskodawców, sprawy te zostały przełożone na kolejne posiedzenie rady we wrześniu 2018 r. Uzgadniając powyższe prezes KRRP wyrażał stanowisko, że okres pomiędzy posiedzeniami winien zostać wykorzystany do prac koncepcyjnych nad przedłożeniami, w tym do ich ewentualnego ograniczenia lub uzupełnienia o dalsze projekty.

4) Istotnymi elementami wniosków, które w niezmienionej postaci przez okres od czerwca do września br. pozostawały w dyspozycji KRRP i jej ekspozytur (w tym OBSiL) było:

 • w zakresie uchwał dotyczących zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w samorządzie
  • wprowadzenie zasady, że osobie pełniącej równocześnie funkcje w prezydium rady oirp i prezydium KRRP przysługuje jedno, wybrane przez niego wynagrodzenie,
  • wprowadzenie zasady, że nieobecność członka prezydium KRRP na posiedzeniu prezydium, posiedzeniu KRRP lub innym posiedzeniu kierownictwa samorządu zwołanym przez prezesa KRRP powoduje pomniejszenie o 20% wynagrodzenia przysługującego mu z tytułu pełnienia funkcji
 • w zakresie zmian Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów
  • dookreślenie zasad sporządzania i udostępniania protokołów obrad rad OIRP i KRRP oraz podpisywania uchwał,
  • wprowadzenie obowiązku powoływania przez KRRP 4 komisji stałych – samorządowo – regulaminowej, aplikacji, etyki i wykonywania zawodu oraz praw człowieka z wyspecyfikowaniem zakresu ich zadań oraz pozostawienie uznaniu KRRP powołania innych komisji i określenia ich zadań,
  • wprowadzenie obowiązku i terminu publikowania uchwał KRRP na stronie internetowej,
  • wprowadzenie zasady, że budżet KRRP winien zostać uchwalony najpóźniej do 31 marca danego roku na podstawie projektu opracowanego przez prezydium do 31 grudnia roku poprzedniego, oraz uściślenia zasady, że do czasu uchwalenia budżetu Rada działa na podstawie projektu, z tym, że wydatki w poszczególnych działach budżetu nie mogą przekraczać wydatków za odpowiedni okres roku poprzedniego
   (przedłożenie zawierało nadto propozycje określenia górnych granic wynagrodzenia osób funkcyjnych w izbach, jednakże wniosek w tym zakresie został wycofany przez wnioskodawców z uwagi na wcześniejszy negatywny wynik głosowań w sprawie uchwał dotyczących zasad wynagradzania)
 • w zakresie zmian Regulaminu obrad KRRP
  • wprowadzenie zasady, że reasumpcja głosowania jest możliwa do rozstrzygnięciu w drodze uchwały uzasadnionego wniosku w tym przedmiocie
 • w zakresie zmiany uchwały w sprawie wydawnictw KRRP
  • uchylenie regulacji dotyczących wydawania kwartalnika „Radca prawny. Zeszyty naukowe” wobec braku możliwości osiągnięcia statusu czasopisma naukowego w obecnym stanie prawnym i kosztów, które z uwagi na wynagrodzenia ryczałtowe redakcji sytuowały go w grupie najkosztowniejszych wydawnictw elektronicznych w Polsce (po zlikwidowaniu – bez zachowania trybu- wersji papierowej czasopism branżowych, które były wcześniej, zgodnie ze złożonymi deklaracjami, wysyłane do radców prawnych).

 

Wszystkie przedłożone projekty były opracowane legislacyjnie i zawierały uzasadnienie, wskazujące na konieczność wprowadzenia postulowanych zmian. Przedkładanie tak przygotowanych projektów, jest wyjątkiem w praktyce uchwałodawczej KRRP, której dorobek w tej sferze jest więcej niż skromny. Wszystkie w/w propozycje zostały w głosowaniach odrzucone.

5). Z uwagi na:

 • niedostateczne wypełnianie VI dyrektywy wytycznych Zjazdu,
 • trwający impas w rzeczowej dyskusji o istotnej dla samorządu problematyce organizacyjnej,
 • brak skuteczności w obronie interesów radców prawnych, także w kontekście zmian dotyczących rynku świadczenia pomocy prawnej,
 • rozproszenie sił intelektualnych samorządu radcowskiego, a co za tym idzie upadek jego znaczenia w debacie publicznej o stanie wymiaru sprawiedliwości w następstwie kontrowersyjnych zmian ustawodawstwa,
 • sygnalizacyjną jedynie obecność w środkach masowego przekazu i komunikacji publicznej,

dziekani 8 rad okręgowych podjęli rozmowy w przedmiocie konieczności zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych.

Zarzuty te były już wcześniej sygnalizowane w korespondencji urzędowej kierowanej do Prezesa KRRP i członków Prezydium KRRP oraz pojawiały się w stanowiskach organów okręgowych izb, a nawet zgromadzenia delegatów jednej z izb. Były one jednak ignorowane w poczuciu zagrożenia status quo, który jednak nie służy samorządowi i wszystkim radcom prawnym finansującym członków Prezydium KRRP.

6). Zwołanie na dzień 10 listopada 2018 r. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców  Prawnych w czasie posiedzenia KRRP w dniu 13 października br. zostało poprzedzone, mimo podnoszonych przeciwko argumentów prawnych przez wielu członków KRRP, uchwaleniem przez KRRP Regulaminu Krajowego Zjazdu Radców Prawnych. Ten fakt budzi zasadnicze wątpliwości natury ustrojowej, gdyż nadal obowiązuje Regulamin obrad Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, uchwalony przez Krajowy Zjazd w 2013 r. Sytuacja współwystępowania tych dwóch aktów normatywnych różnej rangi, rodzi szereg zasadniczych wątpliwości co do legalności Regulaminu Krajowego Zjazdu Radców Prawnych. Celem uchwalonej przez KRRP regulacji było wprowadzenie instrumentów utrudniających debatę samorządową w czasie obrad Zjazdu (np. wniosek formalny „głosowanie bez dyskusji”) i kontroli instytucjonalnej przez Prezesa KRRP zgłaszanych projektów, do złożenia których, w terminie 2 tygodni, zostały w sposób nieuprawniony zobowiązane wnioskujące rady okręgowych izb, które nie mają prawa inicjatywy uchwałodawczej w tym zakresie, a pozbawieni tego prawa zostali delegaci na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd. Doszło tym samym do uchwalenia niedemokratycznych przepisów, sprzecznych z ustawą o radcach prawnych, zaś wyznaczenie – po raz pierwszy w historii – terminu Zjazdu na jeden dzień – z komentarzem, że wystarczy kilka minut na jego zakończenie – jest brakiem szacunku dla wszystkich delegatów na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd.

V

Wniosek zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu nie jest połączony z jakimikolwiek żądaniami personalnymi dotyczącymi obecnego kierownictwa samorządu radców prawnych, a wynika z troski o przyszłość samorządu, demokratyzację jego struktur i transparentność działania. Pod tymi hasłami 8 rad izb radców prawnych wnioskowało do Krajowej Rady (bo tylko takim uprawnieniem dysponują) o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu. Jest to swoistego rodzaju próba reformy kluniackiej samorządu radcowskiego opartego na inicjatywie oddolnej radców prawnych, w sytuacji gdy celu tego nie jest w stanie zrealizować kierownictwo samorządu radców prawnych.

VI

W najbliższych dniach rady okręgowych izb radców prawnych, które wnioskowały o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu odbędą nadzwyczajne posiedzenia, na których ustosunkują się do uchwały Krajowej Rady.

Propozycje uchwał zjazdowych zostaną we właściwym terminie opublikowane na stronach internetowych izb, a następnie przekazane do wiadomości delegatów na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd i pozostałych radców prawnych z prośbą o ich poparcie lub krytyczną ocenę.

Dziekani Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych
występujących o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych

Zmiana lokalizacji szkoleń zawodowych

Dodana przez | | Brak komentarzy

Informujemy, że wszystkie szkolenia zawodowe, które pierwotnie zaplanowane były w siedzibie naszej Izby zostały przeniesione do Willi West Ende na Al. Wojska Polskiego 65. Po przeprowadzeniu pierwszego szkolenia uznaliśmy, że struktura pomieszczeń Izby nie pozwala na przygotowanie cateringu w sposób komfortowy dla uczestników szkoleń, a dodatkowych pomieszczeń nie sposób na ten cel wykorzystać z uwagi na to, iż zajmuje je Sąd Dyscyplinarny. Kierując się zatem komfortem uczestników szkoleń postanowiliśmy skorzystać z gościnności naszego sprawdzonego partnera.

Rozpoczęcie procedury wyznaczania radców prawnych do Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na rok 2019

Dodana przez | | Brak komentarzy

Działając na podstawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy” stanowiącego załącznik do uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r., (zmienionego uchwałą Nr 122/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2016 r. oraz uchwałą Nr 100/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy– dalej „Regulamin”), informuję szanowne Koleżanki i Kolegów o rozpoczęciu procedury wyznaczania radców prawnych i ich zastępców do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 18 Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (w skrócie „PNPP”) położonych na terenie 10 powiatów usytuowanych na obszarze działania OIRP w Szczecinie tj. powiatu goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego i miast na prawach powiatu: Szczecin i Świnoujście.

Szczegółowe informacje dotyczące programu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze działania OIRP w Szczecinie w 2019 r. znajdują się w zakładce „Inicjatywy”/”Bezpłatna Pomoc Prawna” na stronie OIRP w Szczecinie pod adresem: http://oirp.szczecin.pl/inicjatywy/bezplatna-pomoc-prawna/

W związku z treścią §2 ust. 1 zd. 2 Regulaminu zgłoszenia do udziału w Systemie NPP będą przyjmowane za pośrednictwem przygotowanego w tym celu programu teleinformatycznego o nazwie System Obsługi Zgłoszeń do Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Jednocześnie informuję, że osobą koordynującą działania w zakresie wdrożenia systemu Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na obszarze działania OIRP w Szczecinie jest radca prawny Anna Mazurek-Różynek, email: pomocprawna@oirp.szczecin.pl.

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
Przemysław Mijal

Wpis na listę radców prawnych

Dodana przez | | Brak komentarzy

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że Pani Agnieszka Kordecka złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 24 ust. 2 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 ze zm.).

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie
dr Przemysław Mijal

 

Relacja z inauguracji Tygodnia Mediacji w Warszawie

Dodana przez | , | Brak komentarzy

Międzynarodowy Tydzień Mediacji 2018
Ogólnopolska – praktyczna inauguracja Tygodnia Mediacji w Warszawie

Tegoroczny Tydzień Mediacji zainaugurowany został już w ubiegły piątek – 12.10.2018 r. – ogólnopolską konferencją „Ugoda mediacyjna – jakość , skuteczność, satysfakcja”, zorganizowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UKSW w Warszawie.

Konferencja została otwarta przez dziekana WPiA UKSW prof. dr hab. Marka Michalskiego oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasza Piebiaka.

W całodniowym spotkaniu wzięli udział nie tylko mediatorzy ale również adwokaci, radcowie i notariusze z różnych regionów kraju. Liczną grupę stanowili przedstawiciele środowiska sędziowskiego, w tym również koordynatorzy ds. mediacji w Sądach Okręgowych. Wśród uczestników byli również członkowie Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie r.pr. Anna Mazurek-Różynek i Piotr Puchalski.

Założeniem organizatorów konferencji było przygotowanie spotkania mającego charakter jak najbardziej praktyczny i warsztatowy, podczas którego prezentowane byłyby i omawiane problemy z jakimi spotykają się mediatorzy, pełnomocnicy i sędziowie w procesie mediacji, istotne z punktu widzenia przygotowania treści ugody mediacyjnej przez mediatorów oraz oceny jej dopuszczalności i zatwierdzenia przez sąd a następnie wykonalności, czyli skuteczności ugody zawartej przed mediatorem.

Konferencja odbyła się w formie czterech, następujących po sobie, paneli dyskusyjnych dotyczących ugód mediacyjnych w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych oraz rodzinnych. Moderatorami i prelegentami poszczególnych paneli dyskusyjnych, byli zarówno praktycy mediatorzy jak i sędziowie, co pozwoliło na wymianę doświadczeń w zakresie przygotowania i zatwierdzenia ugód mediacyjnych.

Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości poinformowali o zaawansowanych pracach nad tworzeniem „Podręcznika pisania ugód mediacyjnych w sprawach cywilnych i gospodarczych”, który ma być wydawnictwem skierowanym przede wszystkim do mediatorów, nie posiadających wykształcenia prawnego lub nie będących jednocześnie zawodowymi pełnomocnikami. W trakcie spotkania, część z zaproszonych prelegentów konferencji będąca współautorami wydawnictwa przedstawiła jego systematykę i założenia dotyczące treści merytorycznej.

Z zapowiedzi przedstawianych przez autorów, w tym m.in. notariusza Jarosława Czarneckiego z Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej oraz sędziego Antoniego Batko z Departamentu Nadzoru Administracyjnego MS, wynika że wydawnictwo będzie posiadało charakter jak najbardziej praktyczny, kładący nacisk przede wszystkim na wskazanie błędnych lub niezgodnych z prawem zapisów ugód mediacyjnych, uniemożliwiających ich zatwierdzenie przez sąd bądź nadanie na późniejszym etapie klauzuli wykonalności i skierowanie do egzekucji. Podręcznik na bazie kilku kazusów dotyczących sprawy cywilnej, gospodarczej, z zakresu prawa pracy i prawa rodzinnego będzie prezentował przebieg mediacji, rozwiązanie przyjęte przez strony w ugodzie oraz jego krytyczną analizę w formie komentarza przeprowadzoną przez sędziego.

Duża ilość zadawanych podczas debaty pytań dotyczących konkretnych „przykładów z życia wziętych”, problemów interpretacyjnych i różnych rozwiązań stosowanych w skali kraju przedstawianych przez sędziów i mediatorów oraz pełnomocników, na które eksperci i paneliści konferencji nie potrafili często udzielić przekonywujących lub zadowalających odpowiedzi, wskazuje iż tego typu spotkania są potrzebne, ale wymagają szczególnie przemyślanego doboru adresatów konferencji oraz sposobu prezentacji i zakresu poruszanych treści merytorycznych.

W podsumowaniu konferencji, można stwierdzić, że być może jest ona początkiem trendu w którym o mediacji, zaczną rozmawiać i dyskutować wszystkie zainteresowane nią środowiska przechodząc z wieloletniego „poziomu ogólności”, do wymiany konkretnych propozycji i uwag oraz propozycji rozwiązań i metod użycia tego narzędzia rozwiązywania sporów. Jednocześnie warto aby tego typu spotkania, w formie jak najbardziej zbliżonej do warsztatów, realizowane były w wymiarze lokalnym. Tym bardziej, że Ministerstwo Sprawiedliwości w najbliższej przyszłości przewiduje dalsze zmiany w procedurze cywilnej dotyczące postępowania mediacyjnego jak również sposobu certyfikacji umiejętności i wiedzy mediatorów.

r.pr. Piotr Puchalski
Wiceprzewodniczący Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

Tydzień Mediacji. O mediacji gospodarczej na spotkaniu w Łodzi

Dodana przez | , , | Brak komentarzy

O mediacji gospodarczej na spotkaniu przedstawicieli Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 18 października 2018 r. Przykładem lat ubiegłych, w tygodniu od 15 do 19 października 2018 r. obchodzony jest tzw. Tydzień Mediacji. Wszystkich chętnych i zainteresowanych mediacją zapraszamy w godzinach 14:00-16:00 na dyżury do biura naszej Izby

Powyższe terminy zbiegają się w czasie z pierwszą rocznicą powstania Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych, której zawiązanie miało miejsce w dniu 16 października 2017 r. Warto przypomnieć, że sieć tworzy 19 ośrodków mediacyjnych powołanych przez poszczególne Okręgowe Izby Radców Prawnych, w których zrzeszonych jest aktualnie blisko 300 radców prawnych z uprawnieniami mediatora.

Przy okazji tych uroczystości, w dniach 5-7 października br. w Łodzi odbyło się ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli Ośrodków Mediacji działających przy OIRP. Zgromadzonych przywitali organizatorzy: Dziekan OIRP w Łodzi r.pr. Grzegorz Wyszogrodzki oraz Kierownik Ośrodka Mediacji przy tej Izbie r.pr. Aleksandra Krysztofiak.

Spotkanie rozpoczęło się wykładem SSO Rafała Maciejewskiego Przewodniczącego X Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Łodzi na temat ugód mediacyjnych zawieranych przez strony w sprawach gospodarczych.

Podczas spotkania radcowie prawni – mediatorzy mieli także okazję udoskonalić swój warsztat mediacyjny poprzez udział w czterogodzinnym szkoleniu pt. „Niezbędnik mediatora – psychologiczne narzędzia facylitujące proces mediacji”. Szkolenie miało charakter prelekcji i zostało przeprowadzone przez dr Ewę Jarczewską-Gerc z Uniwersytetu SWPS w Warszawie. W trakcie szkolenia omówione zostały m.in. zagadnienia dotyczące komunikacji w procesie mediacji, przyczyny i konsekwencje błędów popełnianych w procesie komunikowania się oraz sposoby eliminacji tych błędów. Istotna część szkolenia została poświęcona roli emocji i ich ekspresji w postępowaniu mediacyjnym, sposobom perswazji, a także strategiom radzenia sobie z emocjami w trakcie posiedzeń mediacyjnych.

Podczas prac plenarnych radcowie prawni – mediatorzy mieli szanse wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami w odniesieniu do praktycznych aspektów prowadzenia postępowań mediacyjnych na obszarze działania różnych ośrodków sądowych. Omówione zostały kwestie związane z funkcjonowaniem poszczególnych Ośrodków, w tym również w związku z wejściem w życie przepisów RODO. Uczestnicy spotkania mieli też możliwość zapoznania się z działaniami Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzającymi do włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” i „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Spotkanie przedstawicieli ogólnopolskiej sieci Ośrodków Mediacyjnych Radców Prawnych było również okazją do zaprezentowania dokumentu pt. „Poradnik o mediacji dla prawników” stanowiącego efekt prac Europejskiej Komisji na Rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ). Dokument ten został opracowany przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europu (CCBE). Jego głównym celem jest podniesienie świadomości prawników w zakresie mediacji oraz opisanie wynikających z tej mediacji zachęt i możliwości, których osoby wykonujące zawody prawnicze nie zawsze są w stanie dostrzec lub docenić. Warto podkreślić, iż jedną z osób mających kluczowy wkład w opracowanie ww. dokumentu jest reprezentujący Polskę, przedstawicieli Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych i Kierownik Ośrodka Mediacji przy OIRP w Warszawie, radca prawny Tomasz Maliński.

r.pr. Tomasz Picheta
Przewodniczący Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

VI edycja Tygodnia Konstytucyjnego

Dodana przez | | Brak komentarzy

W imieniu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy zapraszamy do udziału w VI edycji Tygodnia Konstytucyjnego – #MojaKonstytucja, w ramach, której prowadzone będą lekcje w klasach 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych na temat znaczenia Konstytucji w życiu codziennym. Wydarzenie organizowane jest w dniach 19 – 25 listopada 2018 roku. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku poniżej. Serdecznie zachęcamy do udziału w tej inicjatywie.

IV edycja Tygodnia Konstytucyjnego