Menu
All Posts By

Albert Kuźmiński

Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018

Dodana przez | | Brak komentarzy

Uchwałą nr 366/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 października 2018 r. ogłoszono 11 edycję konkursu KRRP „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”- „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018”.

W załączeniu przedkładamy regulamin konkursu (dalej jako Regulamin).

Przypominamy, iż prawo zgłaszania kandydatów do nagrody przysługuje między innymi każdemu radcy prawnemu i aplikantowi radcowskiemu (vide: par. 3 Regulaminu), który zgłoszenie składa do Dziekana naszej Izby, załączając pisemne uzasadnienie zgłoszenia wybranego przez siebie kandydata, a także pisemne oświadczenie kandydata, o którym to oświadczeniu mowa w par. 3 ustęp 3 Regulaminu (w przedmiocie posiadania pełni praw publicznych, braku ukarania orzeczeniem sądu dyscyplinarnego, braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu karnego za przestępstwo umyślne, braku prowadzenia wobec niego postępowania karnego lub karnoskarbowego, dyscyplinarnego).

Termin zgłoszeń kandydatów Dziekan naszej Izby określił na dzień 31 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_366_X_2018

III Mistrzostwa Polski Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich w Biegach Terenowych

Dodana przez | | Brak komentarzy

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku mam przyjemność zaprosić Koleżanki i Kolegów do udziału w III Mistrzostwach Polski Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich w Biegach Terenowych.

Zawody odbędą się 16 lutego 2019 r. w przepięknych lasach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w ramach znanej w całej Polsce imprezy biegowej Trójmiejski Ultra Trail (TUT).

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym komunikacie.

mp biegi terenowe

Warsztaty specjalistyczne dla Mediatorów 16-17.11

Dodana przez | | Brak komentarzy

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych informuje o Warsztatach Specjalistycznych dla Mediatorów, które odbędą się w Warszawie w siedzibie KIRP w dniach 16 oraz 17 listopada br.

Poniżej treść listu Dyrektora CMG przy KIRP p. Cezarego Jezierskiego w tym przedmiocie:

Szanowne Koleżanki Mediatorki, Szanowni Koledzy Mediatorzy,

miło mi poinformować, że po długich przygotowaniach Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP uruchamia cykl szkoleń dedykowanych dla mediatorów mających już ukończone podstawowe 40 godzinne szkolenie.
Szkolenia będą miały formę Warsztatów Specjalistycznych i skoncentrowane będą na wybranych fragmentach etapów mediacji i tych zagadnieniach, które zostały wskazane przez naszych mediatorów. Warsztaty będą zatem miejscem rozwiązywania konkretnych problemów występujących w procesie mediacji, jak i platformą wymiany doświadczeń i zgłaszania problemów oraz blokad spotykanych w konkretnych mediacjach.

Korzyści z udziału w Warsztatach Specjalistycznych z całą pewnością odczują zarówno doświadczeni mediatorzy jaki i Ci, którzy dopiero przegotowują się do praktyki mediacyjnej. Scenki, ćwiczenia i symulacje oparte na realnych sytuacjach mediacyjnych, rozmowy z doświadczonymi praktykami, są najlepszą szkołą dla poszukującego mediatora.

Trenerami będą mediatorzy praktycy, mediatorzy dydaktycy, doświadczeni akademicy i prawnicy.

Warsztaty będą się odbywały w Warszawie w ciągu dwóch kolejnych dni: piątku i soboty. Uczestniczyć można w poszczególnych dniach lub w obu, korzystając ze zniżek.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z tematami najbliższych Warsztatów 16-17 listopada 2018r. i zarejestrowania się do udziału w nich.
Ze względu na formę warsztatową zajęć maksymalna liczba uczestników to 26 osób.

warsztaty_specjalistyczne

Pozdrawiam serdecznie

Cezary Jezierski

Dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP

Relacja z inauguracji Tygodnia Mediacji w Warszawie

Dodana przez | , | Brak komentarzy

Międzynarodowy Tydzień Mediacji 2018
Ogólnopolska – praktyczna inauguracja Tygodnia Mediacji w Warszawie

Tegoroczny Tydzień Mediacji zainaugurowany został już w ubiegły piątek – 12.10.2018 r. – ogólnopolską konferencją „Ugoda mediacyjna – jakość , skuteczność, satysfakcja”, zorganizowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UKSW w Warszawie.

Konferencja została otwarta przez dziekana WPiA UKSW prof. dr hab. Marka Michalskiego oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasza Piebiaka.

W całodniowym spotkaniu wzięli udział nie tylko mediatorzy ale również adwokaci, radcowie i notariusze z różnych regionów kraju. Liczną grupę stanowili przedstawiciele środowiska sędziowskiego, w tym również koordynatorzy ds. mediacji w Sądach Okręgowych. Wśród uczestników byli również członkowie Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie r.pr. Anna Mazurek-Różynek i Piotr Puchalski.

Założeniem organizatorów konferencji było przygotowanie spotkania mającego charakter jak najbardziej praktyczny i warsztatowy, podczas którego prezentowane byłyby i omawiane problemy z jakimi spotykają się mediatorzy, pełnomocnicy i sędziowie w procesie mediacji, istotne z punktu widzenia przygotowania treści ugody mediacyjnej przez mediatorów oraz oceny jej dopuszczalności i zatwierdzenia przez sąd a następnie wykonalności, czyli skuteczności ugody zawartej przed mediatorem.

Konferencja odbyła się w formie czterech, następujących po sobie, paneli dyskusyjnych dotyczących ugód mediacyjnych w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych oraz rodzinnych. Moderatorami i prelegentami poszczególnych paneli dyskusyjnych, byli zarówno praktycy mediatorzy jak i sędziowie, co pozwoliło na wymianę doświadczeń w zakresie przygotowania i zatwierdzenia ugód mediacyjnych.

Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości poinformowali o zaawansowanych pracach nad tworzeniem „Podręcznika pisania ugód mediacyjnych w sprawach cywilnych i gospodarczych”, który ma być wydawnictwem skierowanym przede wszystkim do mediatorów, nie posiadających wykształcenia prawnego lub nie będących jednocześnie zawodowymi pełnomocnikami. W trakcie spotkania, część z zaproszonych prelegentów konferencji będąca współautorami wydawnictwa przedstawiła jego systematykę i założenia dotyczące treści merytorycznej.

Z zapowiedzi przedstawianych przez autorów, w tym m.in. notariusza Jarosława Czarneckiego z Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej oraz sędziego Antoniego Batko z Departamentu Nadzoru Administracyjnego MS, wynika że wydawnictwo będzie posiadało charakter jak najbardziej praktyczny, kładący nacisk przede wszystkim na wskazanie błędnych lub niezgodnych z prawem zapisów ugód mediacyjnych, uniemożliwiających ich zatwierdzenie przez sąd bądź nadanie na późniejszym etapie klauzuli wykonalności i skierowanie do egzekucji. Podręcznik na bazie kilku kazusów dotyczących sprawy cywilnej, gospodarczej, z zakresu prawa pracy i prawa rodzinnego będzie prezentował przebieg mediacji, rozwiązanie przyjęte przez strony w ugodzie oraz jego krytyczną analizę w formie komentarza przeprowadzoną przez sędziego.

Duża ilość zadawanych podczas debaty pytań dotyczących konkretnych „przykładów z życia wziętych”, problemów interpretacyjnych i różnych rozwiązań stosowanych w skali kraju przedstawianych przez sędziów i mediatorów oraz pełnomocników, na które eksperci i paneliści konferencji nie potrafili często udzielić przekonywujących lub zadowalających odpowiedzi, wskazuje iż tego typu spotkania są potrzebne, ale wymagają szczególnie przemyślanego doboru adresatów konferencji oraz sposobu prezentacji i zakresu poruszanych treści merytorycznych.

W podsumowaniu konferencji, można stwierdzić, że być może jest ona początkiem trendu w którym o mediacji, zaczną rozmawiać i dyskutować wszystkie zainteresowane nią środowiska przechodząc z wieloletniego „poziomu ogólności”, do wymiany konkretnych propozycji i uwag oraz propozycji rozwiązań i metod użycia tego narzędzia rozwiązywania sporów. Jednocześnie warto aby tego typu spotkania, w formie jak najbardziej zbliżonej do warsztatów, realizowane były w wymiarze lokalnym. Tym bardziej, że Ministerstwo Sprawiedliwości w najbliższej przyszłości przewiduje dalsze zmiany w procedurze cywilnej dotyczące postępowania mediacyjnego jak również sposobu certyfikacji umiejętności i wiedzy mediatorów.

r.pr. Piotr Puchalski
Wiceprzewodniczący Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

Tydzień Mediacji. O mediacji gospodarczej na spotkaniu w Łodzi

Dodana przez | , , | Brak komentarzy

O mediacji gospodarczej na spotkaniu przedstawicieli Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 18 października 2018 r. Przykładem lat ubiegłych, w tygodniu od 15 do 19 października 2018 r. obchodzony jest tzw. Tydzień Mediacji. Wszystkich chętnych i zainteresowanych mediacją zapraszamy w godzinach 14:00-16:00 na dyżury do biura naszej Izby

Powyższe terminy zbiegają się w czasie z pierwszą rocznicą powstania Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych, której zawiązanie miało miejsce w dniu 16 października 2017 r. Warto przypomnieć, że sieć tworzy 19 ośrodków mediacyjnych powołanych przez poszczególne Okręgowe Izby Radców Prawnych, w których zrzeszonych jest aktualnie blisko 300 radców prawnych z uprawnieniami mediatora.

Przy okazji tych uroczystości, w dniach 5-7 października br. w Łodzi odbyło się ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli Ośrodków Mediacji działających przy OIRP. Zgromadzonych przywitali organizatorzy: Dziekan OIRP w Łodzi r.pr. Grzegorz Wyszogrodzki oraz Kierownik Ośrodka Mediacji przy tej Izbie r.pr. Aleksandra Krysztofiak.

Spotkanie rozpoczęło się wykładem SSO Rafała Maciejewskiego Przewodniczącego X Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Łodzi na temat ugód mediacyjnych zawieranych przez strony w sprawach gospodarczych.

Podczas spotkania radcowie prawni – mediatorzy mieli także okazję udoskonalić swój warsztat mediacyjny poprzez udział w czterogodzinnym szkoleniu pt. „Niezbędnik mediatora – psychologiczne narzędzia facylitujące proces mediacji”. Szkolenie miało charakter prelekcji i zostało przeprowadzone przez dr Ewę Jarczewską-Gerc z Uniwersytetu SWPS w Warszawie. W trakcie szkolenia omówione zostały m.in. zagadnienia dotyczące komunikacji w procesie mediacji, przyczyny i konsekwencje błędów popełnianych w procesie komunikowania się oraz sposoby eliminacji tych błędów. Istotna część szkolenia została poświęcona roli emocji i ich ekspresji w postępowaniu mediacyjnym, sposobom perswazji, a także strategiom radzenia sobie z emocjami w trakcie posiedzeń mediacyjnych.

Podczas prac plenarnych radcowie prawni – mediatorzy mieli szanse wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami w odniesieniu do praktycznych aspektów prowadzenia postępowań mediacyjnych na obszarze działania różnych ośrodków sądowych. Omówione zostały kwestie związane z funkcjonowaniem poszczególnych Ośrodków, w tym również w związku z wejściem w życie przepisów RODO. Uczestnicy spotkania mieli też możliwość zapoznania się z działaniami Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzającymi do włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” i „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Spotkanie przedstawicieli ogólnopolskiej sieci Ośrodków Mediacyjnych Radców Prawnych było również okazją do zaprezentowania dokumentu pt. „Poradnik o mediacji dla prawników” stanowiącego efekt prac Europejskiej Komisji na Rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ). Dokument ten został opracowany przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europu (CCBE). Jego głównym celem jest podniesienie świadomości prawników w zakresie mediacji oraz opisanie wynikających z tej mediacji zachęt i możliwości, których osoby wykonujące zawody prawnicze nie zawsze są w stanie dostrzec lub docenić. Warto podkreślić, iż jedną z osób mających kluczowy wkład w opracowanie ww. dokumentu jest reprezentujący Polskę, przedstawicieli Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych i Kierownik Ośrodka Mediacji przy OIRP w Warszawie, radca prawny Tomasz Maliński.

r.pr. Tomasz Picheta
Przewodniczący Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

Oferta pracy dla radcy prawnego/aplikanta radcowskiego

Dodana przez | , , | Brak komentarzy

Kancelaria Radcy Prawnego Kacpra Sobczaka w Szczecinie nawiąże współpracę z radcą prawnym/aplikantem radcowskim/magistrem prawa do świadczenia bieżących usług prawnych w biurze kontrahenta Kancelarii.

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość stałej współpracy i rozwoju zawodowego, a w przypadku aplikanta radcowskiego objęcia patronatem radcy prawnego.

Prosimy o nadsyłanie CV wraz ze zdjęciem i klauzulą o ochronie danych osobowych
na adres: kacper.sobczak@jkrskancelarie.pl

do dnia 15 października 2018 włącznie.

Stanowisko OBSiL- obowiązki radców prawnych przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Dodana przez | | Brak komentarzy

Koleżanki i Koledzy,

w załączeniu znajdziecie pismo Kierownika OBSiL w przedmiocie podjęcia prac nad przygotowaniem opracowania, które stanowić będzie pomoc dla radców prawnych w wypełnieniu obowiązków nałożonych na „instytucje zobowiązane” w świetle ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, do których ustawa (w zakresie w niej wskazanym) zalicza również radców prawnych.

Przewidywany termin zakończenia prac to 5 października. Jak tylko opracowanie to zostanie przesłane naszej Radzie, niezwłocznie rozdystrybuujemy je wśród radców prawnych, będących członkami naszego samorządu.

Dodatkowo informujemy, iż prace w wyżej wymienionym przedmiocie w Krajowej Radzie Radców Prawnych podjęte zostały z inicjatywy naszej Izby- pismo p. Wicedziekan Anny Biel w tym zakresie również przedstawiamy w załączeniu.

Pismo z 24.09.2018Zapytanie do KRRP ws. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Zgłoszenia do projektu Lekcje prawa w szkołach

Dodana przez | | Brak komentarzy

Serdecznie zapraszam Radców Prawnych i Aplikantów  Radcowskich  do udziału w projekcie Lekcje prawa w szkołach. Projekt jest od lat prowadzony przez naszą Izbę.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu od października do maja w szkołach średnich  – a więc w obecnej edycji od października 2018 do maja 2019.  W miesiącu czerwcu 2019 młodzież otrzyma certyfikaty.  W poprzednich latach zajęcia odbywały się co do zasady w szkołach szczecińskich.   Jednak zachęcam także radców prawnych i aplikantów  z innych miast do udziału w projekcie.

W zgłoszeniu do projektu należy podać swój adres mailowy oraz telefon kontaktowy.  Zgłoszenia należy dokonać drogą mailową na adres katarzynasolarska@wp.pl

 

Na zgłoszenia czekam do dnia 21 września 2018 roku.

W zgłoszeniu do projektu, można wskazać preferowaną szkołę lub jej lokalizację (miasto)  – w przypadku braku takiego wskazania zostanie podjęta decyzja losowa.

Po 21 września 2017 zostaną rozesłane zaproszenia do poszczególnych szkół – w zależności od ilości osób chętnych do udziału w projekcie.  Na oficjalną odpowiedź ze szkół będzie termin  do dnia 30 września 2017 r. Odpowiadając na zaproszenie każda ze szkół zobowiązana będzie wskazać osobę/osoby (wychowawcę/nauczyciela danej klasy), z którą radca prawny/aplikant będzie się bezpośrednio kontaktował w celu ustalenia terminów poszczególnych zajęć i innych szczegółów.

Jak tylko otrzymam odpowiedzi na zaproszenia i będę dokładnie znała ilość szkół i klas, które zgłosiły swój akces do projektu prześlę Państwu propozycję przyporządkowania poszczególnych osób do konkretnej szkoły/klasy w szkole oraz kontakt do danego nauczyciela/wychowawcy. W propozycji postaram się uwzględnić wszystkie zgłoszone przez Państwa   preferencje związane z wyborem konkretnej szkoły, w której mają być prowadzone zajęcia.    W założeniu, każdy radca/aplikant powinien poprowadzić lekcję raz w miesiącu (w sumie 8 lekcji). Oczywiście jest to pewne minimum, które w porozumieniu z wychowawcą klasy/nauczycielem można swobodnie podwyższać). Może się też zdarzyć tak, że daną klasę będzie prowadzić dwóch radców/aplikantów i wtedy klasa będzie mogła skorzystać z większej ilości zajęć.

Dokładne terminy i godziny prowadzenia zajęć ustalane będą indywidualnie między danym prowadzącym radcą/aplikantem i wychowawcą klasy/nauczycielem.     Zakres tematyczny każdej lekcji ustala prowadzący lekcje radca prawny/aplikant. Nie ma jakichkolwiek wymogów ani ograniczeń co do formy prowadzenia zajęć (wykład, prezentacja, dyskusja, omawianie kazusów, etc.). Jedynym ograniczeniem mogą być tu warunki techniczne, bo na przykład szkoła może nie dysponować w danej chwili rzutnikiem. Tego typu szczegóły prowadzący będzie jednak każdorazowo i indywidualnie uzgadniał z nauczycielem/wychowawcą.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt (790200308)

Pozdrawiam i życzę wielu sukcesów w pracy z młodzieżą.

Katarzyna Borzęcka

Koordynator Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie do realizacji projektu „Lekcje prawa w szkołach”