Plan szkolenia

Harmonogram praktyk

Informacje nt kolokwiów

Uroczystość ślubowania aplikanckiego

Szanowni Państwo Aplikanci!

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 grudnia 2016 roku o godz. 18.00
w Willi Astoria w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 66 odbędzie się uroczystość ślubowania aplikanckiego.

Aplikanci proszeni są o niezawodne przybycie, albowiem złożenie aktu ślubowania jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia aplikacji radcowskiej.
W ramach niniejszego zaproszenia Aplikant może przybyć z jedną osobą towarzyszącą (w związku z ograniczeniami lokalowymi).

Z poważaniem,
r. pr. Przemysław Mijal
Dziekan Rady OIRP w Szczecinie

Wpis na listę aplikantów

Szanowni Państwo,

Osoby, które pozytywnie zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2016 roku i chcą rozpocząć aplikację od 1.01.2017 r. proszone są o złożenie wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich najpóźniej do 21.10.2016 r.

Wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich, skierowany do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, składa się z następującymi dokumentami:

1.oryginałem dyplomu ukończenia studiów prawniczych, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy lub jego odpisem,
2.wyciągiem z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku,
3.oświadczeniem o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych,
4.oświadczeniem o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
5.aktem małżeństwa – w przypadku osób, których nazwiska na dyplomie są nazwiskami panieńskimi,
6.oryginałem dowodu uiszczenia opłaty wpisowej – na konto OIRP w Szczecinie nr 94 1020 4795 0000 9602 0092 7772,
7.oryginałem uchwały w sprawie wyniku z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską

Osoby, które pozytywnie zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską w latach poprzednich i chcą rozpocząć aplikację od 1.01.2017 r. proszone są o załączenie do wniosku o wpis na listę aplikantów dodatkowych dokumentów:

8.kwestionariusza osobowego,
9.życiorysu zawierającego przebieg pracy zawodowej,

Zgodnie z § 4 ust. 2 Uchwały Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17.09.2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych – obowiązuje opłata za decyzję w sprawie wpisu na listę aplikantów radcowskich wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. w 2016 r. – 185,- zł.