Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie
ul. Gen. Rayskiego nr 23/3
70-442 Szczecin

tel./fax: 91 488 27 22
tel./fax: 91 489 16 70
e-mail: sekretariat@oirp.szczecin.pl
e-mail: aplikacja@oirp.szczecin.pl

Kalendarz

Kwiecień 2014
P W Ś C P S N
« mar   maj »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Wyszukiwarka

Program aplikacji od 2013 r.

PROGRAM APLIKACJI

Załącznik do Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej1

I. Postanowienia ogólne:

 1. Zajęcia w formie wykładów (konwersatoriów) i ćwiczeń (warsztatów) odbywają się w ciągu jednego dnia w tygodniu.
 2. Praktyki obejmują 40 jednodniowych zajęć w roku szkoleniowym, z tym że co najmniej 14 zajęć w trakcie I roku i co najmniej 24 zajęcia w trakcie II i III roku powinny zostać przeprowadzone w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów. W trakcie I roku szkoleniowego praktyki obejmują również zajęcia praktyczne wynikające z porozumienia zawartego na podstawie art. 32 ust. 3a ustawy o radcach prawnych.
 3. Konwersatoria zakładają możliwość wymiany poglądów i dyskusję pomiędzy wykładowcą a aplikantami na temat praktycznego stosowania przepisów prawa i prawidłowego rozwiązywania problemów prawnych.
 4. Ćwiczenia to zajęcia praktyczne prowadzone metodą warsztatową z aktywnym uczestnictwem wszystkich aplikantów w danej grupie. Cel ten najlepiej gwarantuje grupa aplikantów, której liczebność nie przekracza 35 osób. Liczebność grupy może ulec zwiększeniu do 100 aplikantów, jeżeli przemawiają za tym względy organizacyjne oraz wielkości poszczególnych roczników aplikacji, oraz o ile zapewniona zostanie możliwość prawidłowej realizacji celów kształcenia tej formy zajęć.
 5. Zajęcia dodatkowe mogą być realizowane w postaci zajęć e-learningowych przygotowywanych według standardów określonych przez Krajową Radę Radców Prawnych.

 

II. Programy szkoleniowe:

 

PROGRAM I ROKU APLIKACJI

Zakres przedmiotowy zajęć aplikanta Minimalny wymiar zajęć Forma zajęć
I. Historia świadczenia pomocy prawnej, zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych. 

 

18 godz. 

3 godz.

Wykład 

Ćwiczenia

II. Podstawowe zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania sądownictwa powszechnego i prokuratury. 

 

 1. Ustrój i organizacja sądów powszechnych i prokuratur.
 2. Czynności przewodniczącego wydziału i sędziego związane z wpływem pozwu (wniosku).
 3. Czynności prokuratora związane z wpływem zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
 4. Funkcjonowanie sekretariatu sądów powszechnych, rodzaj ksiąg sądowych i rejestrów.
 5. Funkcjonowanie sekretariatu prokuratury.
 6. Informatyzacja sądów i prokuratur.

 

 

 

12 godz.

 

 

Wykłady w ramach porozumienia, o którym mowa w art. 32 ust. 3a Ustawy.

III. Prawo konstytucyjne. Ustrój organów ochrony prawnej w Polsce (innych niż wymienione w pkt. II). 

 

 

W ramach tych zajęć należy zapewnić praktyczne nauczanie sporządzania skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz skargi konstytucyjnej.

 

 

6 godz.

 

6 godz.

 

 

Wykład

 

Ćwiczenia

IV. Prawo cywilne. 

 

 

W ramach tych zajęć należy zapewnić praktyczne nauczanie sporządzania różnego rodzaju umów, szczegółowo określonych w planie szkolenia.

 

42 godz.

 

24 godz.

 

 

Wykład

 

Ćwiczenia

V. Postępowanie cywilne. 

 

 

W ramach tych zajęć należy zapewnić:

1) praktyczne nauczanie sporządzania:

a) pism procesowych w tym środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia,

b) skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania,

2) symulację rozprawy sądowej w sprawie cywilnej.

 

24 godz.

 

45 godz.

 

 

 

Wykład

 

Ćwiczenia

 

VI. Prawo pracy. 

 

 

W ramach tych zajęć należy zapewnić praktyczne nauczanie sporządzania umów z zakresu prawa pracy, oświadczeń o rozwiązaniu stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia, aktów specyficznych źródeł prawa pracy lub pism procesowych w sprawach pracowniczych.

 

14 godz.

 

12 godz.

 

Wykład

 

Ćwiczenia

VII. Prawo ubezpieczeń społecznych. 

 

 

W ramach tych zajęć należy zapewnić praktyczne nauczanie sporządzania wniosków i pism procesowych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

12 godz.

 

6 godz.

 

Wykład

 

Ćwiczenia

VIII. Rezerwa. 16 godz. Ćwiczenia
128 godz. 

112 godz.

Wykłady  

Ćwiczenia

RAZEM 240 godz.
Kolokwia 

 

I. Prawo cywilne 

- kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego (kazusu) polegającego na sporządzeniu umowy lub opinii prawnej

- czas na opracowanie kazusu wynosi 180 minut,

- maksymalnie aplikant może uzyskać 30 pkt,

- oceny z kolokwium w zależności od liczby uzyskanych punktów:

1) od 0 do 19 pkt – niedostateczny,

2) od 20 do 23 pkt – dostateczny,

3) od 24 do 27 pkt – dobry,

4) od 28 do 30 pkt – bardzo dobry.

II. Postępowanie cywilne 

- kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego (kazusu) polegającego na sporządzeniu apelacji lub opinii o jej niecelowości,

- czas na opracowanie kazusu wynosi 180 minut,

- maksymalnie aplikant może uzyskać 30 pkt,

- oceny z kolokwium w zależności od liczby uzyskanych punktów:

1) od 0 do 19 pkt – niedostateczny,

2) od 20 do 23 pkt – dostateczny,

3) od 24 do 27 pkt – dobry,

4) od 28 do 30 pkt – bardzo dobry.

III. Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych 

- kolokwium w formie ustnej (dwa pytania z prawa pracy i jedno pytanie z prawa ubezpieczeń społecznych),

- maksymalnie aplikant może uzyskać 30 pkt,

- oceny z kolokwium w zależności od liczby uzyskanych punktów:

1) od 0 do 19 pkt – niedostateczny,

2) od 20 do 23 pkt – dostateczny,

3) od 24 do 27 pkt – dobry,

4) od 28 do 30 pkt – bardzo dobry.

 

PRAKTYKI

 

Kancelarie radców prawnych, spółki radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów, biura prawne przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych (pod nadzorem radcy prawnego), w tym w organach administracji publicznej, a w miarę możliwości także w sądach. 

W ramach praktyk patroni lub opiekunowie praktyk powinni zapewnić aplikantom udział w co najmniej trzech rozprawach przed uzyskaniem możliwości występowania aplikanta przed sądem tj. w ciągu pierwszych 6 miesięcy odbywania aplikacji.

Praktyczne zapoznanie się z ze sposobem funkcjonowania sądów powszechnych i prokuratury (art. 32 ust. 3a ustawy o radcach prawnych) w zakresie niezbędnym dla wykonywania zawodu radcy prawnego – porozumienie Prezesa KRRP z Dyrektorem KSSiP

PROGRAM II ROKU APLIKACJI

 

Zakres przedmiotowy zajęć aplikanta Minimalny wymiar zajęć Forma zajęć
I. Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego.  

12 godz.

3 godz.

 

Wykład

Ćwiczenia

II. Prawo rodzinne i opiekuńcze. 

 

 

W ramach tych zajęć należy zapewnić praktyczne nauczanie sporządzania wniosków i innych pism procesowych w sprawach opiekuńczych i rodzinnych, szczegółowo określonych w planie szkolenia.

 

12 godz.

 

9 godz.

 

Wykład

 

Ćwiczenia

III. Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń 

 

24 godz. Wykład
IV. Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia. 

 

W ramach tych zajęć należy zapewnić praktyczne nauczanie sporządzania pism procesowych, w tym aktów oskarżenia, apelacji, i kasacji w postępowaniu karnym, o przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz o wykroczenia, jak również zapewnić symulację rozprawy sądowej w postępowaniu karnym.

 

24 godz.

 

24 godz.

 

Wykład

 

Ćwiczenia

V. Prawo spółek handlowych. 

 

 

W ramach tych zajęć należy zapewnić praktyczne nauczanie sporządzania projektów umów z zakresu prawa spółek handlowych, uchwał, środków prawnych z zakresu prawa spółek handlowych oraz przygotowanie i przeprowadzenie walnego zgromadzenia wspólników, wraz z projektami uchwał i wyborami.

 

 

18 godz.

 

27 godz.

 

Wykład

 

Ćwiczenia

VI. Prawo upadłościowe i naprawcze. 

 

 

W ramach tych zajęć należy zapewnić praktyczne nauczanie sporządzania projektów pism i wniosków z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego, szczegółowo określonych w planie szkolenia.

 

 

8 godz.

 

9 godz.

 

Wykład

 

Ćwiczenia

VII. Prawo gospodarcze. 

 

 

W ramach tych zajęć należy zapewnić praktyczne nauczanie sporządzania umów w sprawach gospodarczych, aktów wewnętrznych, regulaminów, statutów, specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz środków ochrony prawnej z zakresu prawa zamówień publicznych, szczegółowo określonych w planie szkolenia.

Ćwiczenia obejmują także zajęcia z elektronicznego systemu krajowego rejestru sądowego polegające na analizie uzyskanych informacji oraz techniki sporządzania wniosków.

 

 

30 godz.

 

24 godz.

 

Wykład

 

Ćwiczenia

VIII. Rezerwa. 16 godz. Ćwiczenia
128 godz. 

112 godz.

Wykłady 

Ćwiczenia

RAZEM 240 godz.
Kolokwia 

 

I. Prawo spółek handlowych, prawo gospodarcze, prawo upadłościowe i naprawcze 

- kolokwium w formie ustnej (jedno pytanie z prawa spółek handlowych, jedno pytanie z prawa gospodarczego i jedno pytanie z prawa upadłościowego i naprawczego),

- maksymalnie aplikant może uzyskać 30 pkt,

- oceny z kolokwium w zależności od liczby uzyskanych punktów:

1) od 0 do 19 pkt – niedostateczny,

2) od 20 do 23 pkt – dostateczny,

3) od 24 do 27 pkt – dobry,

4) od 28 do 30 pkt – bardzo dobry.

II. Prawo rodzinne i opiekuńcze 

- kolokwium w formie ustnej,

- maksymalnie aplikant może uzyskać 30 pkt,

- oceny z kolokwium w zależności od liczby uzyskanych punktów:

1) od 0 do 19 pkt – niedostateczny,

2) od 20 do 23 pkt – dostateczny,

3) od 24 do 27 pkt – dobry,

4) od 28 do 30 pkt – bardzo dobry.

III. Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia 

- kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego (kazusu) polegającego na sporządzeniu apelacji, opinii o jej niecelowości lub projektu aktu oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego,

- czas na opracowanie kazusu wynosi 180 minut,

- maksymalnie aplikant może uzyskać 30 pkt,

- oceny z kolokwium w zależności od liczby uzyskanych punktów:

1) od 0 do 19 pkt – niedostateczny,

2) od 20 do 23 pkt – dostateczny,

3) od 24 do 27 pkt – dobry,

4) od 28 do 30 pkt – bardzo dobry.

 

PRAKTYKI

Kancelarie radców prawnych, spółki radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów, biura prawne przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych (pod nadzorem radcy prawnego), w tym w organach administracji publicznej, a w miarę możliwości także w sądach. 

 

W ramach praktyk tego roku szkoleniowego patroni lub opiekunowie praktyk winni zapewnić aplikantom uczestnictwo w co najmniej trzech rozprawach.

PROGRAM III ROKU APLIKACJI

 

Zakres przedmiotowy zajęć aplikanta Minimalny wymiar zajęć Forma zajęć
I. Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego. 

 

12 godz. 

3 godz.

Wykład 

Ćwiczenia

II. Prawo administracyjne ustrojowe i materialne. 

 

 

W ramach tych zajęć należy zapewnić praktyczne nauczanie sporządzania projektów aktów prawa miejscowego.

 

18 godz.

 

9 godz.

 

Wykład

 

Ćwiczenia

III. Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne. 

 

W ramach tych zajęć należy zapewnić praktyczne nauczanie sporządzania projektów decyzji organów administracji publicznej, środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i skarg w postępowaniu sądowoadministracyjnym, szczegółowo określonych w planie szkolenia.

 

 

18 godz.

 

30 godz.

 

Wykład

 

Ćwiczenia

IV. Prawo finansowe, prawo podatkowe i celne  

 

24 godz. 

16 godz.

Wykład 

Ćwiczenia

V. Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka. 

 

W ramach tych zajęć należy zapewnić praktyczne nauczanie sporządzania środków zaskarżenia w postępowaniu przed sądami europejskimi i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, szczegółowo określonych w planie szkolenia.

 

 

20 godz.

 

9 godz.

 

Wykład

 

Ćwiczenia

VI. Sztuka prezentacji i przekonywania. 12 godz. Ćwiczenia
VII. Retoryka, erystyka, etykieta w wykonywaniu zawodu. 

 

12 godz. Ćwiczenia
VIII. Marketing usług prawniczych i komunikacja z klientem. 9 godz. Ćwiczenia
IX. Zajęcia z negocjacji i mediacji, zarządzanie konfliktem. 9 godz. Ćwiczenia
X. Rezerwa.
39 godz. Ćwiczenia
108 godz.  

132 godz.

Wykłady 

Ćwiczenia

RAZEM 240 godz.  

 

Kolokwia
I. Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych. 

- kolokwium w formie ustnej (jedno pytanie z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, jedno pytanie z zasad etyki radcy prawnego i jedno pytanie z funkcjonowania samorządu radców prawnych),

- maksymalnie aplikant może uzyskać 30 pkt,

- oceny z kolokwium w zależności od liczby uzyskanych punktów:

1) od 0 do 19 pkt – niedostateczny,

2) od 20 do 23 pkt – dostateczny,

3) od 24 do 27 pkt – dobry,

4) od 28 do 30 pkt – bardzo dobry.

 

III. Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe.

- kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego (kazusu), polegającego na sporządzeniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej albo opinii o niecelowości tego typu skarg,

- czas na opracowanie kazusu wynosi 180 minut,

- maksymalnie aplikant może uzyskać 30 pkt,

- oceny z kolokwium w zależności od liczby uzyskanych punktów:

1) od 0 do 19 pkt – niedostateczny,

2) od 20 do 23 pkt – dostateczny,

3) od 24 do 27 pkt – dobry,

4) od 28 do 30 pkt – bardzo dobry.

 

Kancelarie radców prawnych, spółki radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów, biura prawne przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych (pod nadzorem radcy prawnego), w tym w organach administracji publicznej, a w miarę możliwości także w sądach. 

 

W ramach praktyk tego roku szkoleniowego patroni lub opiekunowie praktyk winni zapewnić aplikantom uczestnictwo w co najmniej trzech rozprawach.

PRAKTYKI

III. Wykaz aktów prawnych:

 

Wykaz aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwium, ogłaszany jest odrębną uchwałą Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych przed rozpoczęciem danego roku szkoleniowego.

 

1 Dodany przez § 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.