Menu
All Posts By

root@oirp

Orzeczenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Szczecinie z dnia 27 października 2021 r.

By

W wykonaniu pkt 3 orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Szczecinie z dnia 27 października 2021 r. podaje się je do publicznej wiadomości poprzez publikację sentencji orzeczenia na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie oraz na profilu Facebook Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie po dokonaniu uprzedniej anonimizacji danych osobowych innych niż dane osobowe obwinionego.

D-OSD-49-21

Ankieta dla aplikantów

By

Szanowni Państwo,

W dniu 10 stycznia 2022 r. przesłano do wszystkich aplikantów poszczególnych roczników szkoleniowych linki do ankiet oceny osób prowadzących zajęcia odpowiednio w II półroczu 2021r.

Przypominamy osobom, które jeszcze ankiet nie wypełniły lub napotkały problemy techniczne z ich wypełnieniem, że ankiety można wypełnić do dnia 17 stycznia 2022 r. do godz. 12.00.

Jeżeli ktoś z Państwa nie otrzymał emaila z linkiem do ankiety proszę o kontakt bezpośrednio z firmą przesyłającą newsletter – email: expromo@expromo.pl, celem ustalenia przyczyn nieotrzymania linku.

Wyniki zebranych ankiet umożliwią Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie dokonanie oceny poziomu kształcenia aplikantów, przed zatwierdzeniem planów zajęć na kolejny rok szkoleniowy.

Liczymy na Państwa aktywny udział w tym badaniu.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie

Ankiety dla aplikantów

By

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w najbliższych dniach na adresy emailowe aplikantów zostaną rozesłane linki do ankiet dotyczących zajęć odbytych w drugim półroczu w roku szkoleniowym 2021 .

Ankiety zostaną zebrane celem umożliwienia Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie oceny poziomu kształcenia aplikantów. W przypadku nieotrzymania linku do ankiety uprzejmie prosimy o skontaktowanie się Biurem Aplikacji celem zweryfikowania poprawności zgłoszonego w Izbie adresu email.

Ankiety będą aktywne przez tydzień.

Kondolencje

By

Członkowi Prezydium Rady OIRP w Szczecinie,
Kierownikowi Szkolenia Aplikantów,
Pani Elżbiecie Dąbrowskiej oraz jej bliskim
wyrazy szczerego współczucia, żalu i słowa otuchy
z powodu śmierci Taty
składają
Koleżanki i Koledzy z Rady OIRP w Szczecinie
oraz pracownicy biura Izby.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom

By

W związku z zawarciem w 2015 r. przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców porozumienia dotyczącego zapewnienia cudzoziemcom nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 13.06.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1108), Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie ogłasza nabór radców prawnych do wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym zakresie.

Radców prawnych zainteresowanych udzielaniem pomocy prawnej cudzoziemcom prosimy o dokonywanie zgłoszeń w terminie do dnia 25 listopada do godz. 10.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomocprawna@oirp.szczecin.pl zawierających:

  • imię i nazwisko radcy prawnego,
  • nr wpisu,
  • telefon kontaktowy,
  • email,
  • adres korespondencyjny

r.pr. Anna Mazurek-Różynek
Koordynator ds. NPP OIRP w Szczecinie.

Nieodpłatna Pomoc Prawna na rok 2022

By

Działając na podstawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy” stanowiącego załącznik do uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r., (zmienionego uchwałą Nr 122/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2016 r., uchwałą Nr 100/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 r. oraz uchwałą Nr 60/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy– dalej „Regulamin”), informuję szanowne Koleżanki i Kolegów o rozpoczęciu procedury wyznaczania radców prawnych i ich zastępców do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 13 Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (w skrócie „PNPP”) położonych na terenie 10 powiatów usytuowanych na obszarze działania OIRP w Szczecinie tj. powiatu goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego i miast na prawach powiatu: Szczecin i Świnoujście.

Szczegółowe informacje dotyczące programu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze działania OIRP w Szczecinie w 2022 r. znajdują się w zakładce „Inicjatywy”/”Bezpłatna Pomoc Prawna” na stronie OIRP w Szczecinie pod adresem: https://oirp.szczecin.pl/inicjatywy/bezplatna-pomoc-prawna/

W związku z treścią §2 ust. 1 zd. 2 Regulaminu zgłoszenia do udziału w Systemie NPP będą przyjmowane za pośrednictwem przygotowanego w tym celu programu teleinformatycznego o nazwie System Obsługi Zgłoszeń do Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Jednocześnie informuję, że osobą koordynującą działania w zakresie wdrożenia systemu Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na obszarze działania OIRP w Szczecinie jest radca prawny Anna Mazurek-Różynek, email: pomocprawna@oirp.szczecin.pl.

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
Przemysław Mijal

Kondolencje

By

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
wieloletniego członka naszego samorządu
Ś.P. Tadeusza Tórza

W latach 1984-1987 był Wicedziekanem Rady OIRP w Szczecinie.
W 2003 r. odznaczony złotą odznaką „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.

Głębokie wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim zmarłego Kolegi
składa
w imieniu samorządu radców prawnych
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 18.09.2021 r. – o godz. 9:30 msza w kościele p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej przy ul. Orawskiej 3,
a następnie pogrzeb na Cmentarzu Centralnym.

Kondolencje

By

Dziekanowi Rady OIRP w Szczecinie
Panu Przemysławowi Mijalowi
oraz jego bliskim
wyrazy szczerego współczucia, żalu i słowa otuchy
z powodu śmierci Dziadka
składają
Koleżanki i Koledzy z Rady OIRP w Szczecinie
oraz pracownicy biura Izby.

Ankieta dla aplikantów

By

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w najbliższych dniach na adresy emailowe aplikantów zostaną rozesłane linki do ankiet dotyczących zajęć odbytych w pierwszym półroczu w roku szkoleniowym 2021 .

Ankiety zostaną zebrane celem umożliwienia Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie oceny poziomu kształcenia aplikantów. W przypadku nieotrzymania linku do ankiety uprzejmie prosimy o skontaktowanie się Biurem Aplikacji celem zweryfikowania poprawności zgłoszonego w Izbie adresu email.

Ankiety będą aktywne do 30 sierpnia 2021r.

Close Menu
0