Wszystkich radców prawnych zainteresowanych świadczeniem w 2021 roku usług w ramach programu nieodpłatnej pomocy prawnej, zapraszam do dokonywania zgłoszeń za pomocą formularza zgłoszeniowego „System Obsługi Zgłoszeń do Nieodpłatnej Pomocy Prawnej”.

Terminarz:

Planuje się, iż procedura wyznaczania radców prawnych do  udzielania  nieodpłatnej  pomocy  prawnej w 2021 r. na obszarze działania OIRP w Szczecinie będzie odbywać się wg następującego harmonogramu:

 • od 04.11.2020 r. do 10.11.2020 r. do godz. 13.00 – przyjmowanie zgłoszeń elektronicznych,
 • do 12.11.2020 r. do godz. 13.00 –przesyłanie scanów podpisanych deklaracji na emil: pomocprawna@oirp.szczecin.pl – ze względów epidemiologicznych nie przynosimy deklaracji do Biura OIRP
 • do 16.11.2020 r. do godz. 12.00 – ustalenie list osób zakwalifikowanych do losowania kolejności świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r.
 • 18.11.2020 r.  godz. 13.00 – losowania
 • do 24.11.2020 r. ustalenie ostatecznej listy kolejności świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na 2020 r./ podjęcie uchwały przez Radę OIRP w Szczecinie

Zasady naboru:

 1. Każdy radca prawny może przesłać jedno zgłoszenie elektroniczne, przy czym nie ma ograniczeń co do ilości  punktów, w których chce świadczyć pomoc. System nie przewiduje możliwości składania kolejnych zgłoszeń np. w przypadku przeoczenia przez radcę punktu, w którym chciałby świadczyć pomoc.
 2. Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza należy zapoznać się z listą punktów przeznaczonych w 2021 r. do obsługi przez radców prawnych. Są to punkty, których godziny funkcjonowania oznaczono w tabeli kolorem niebieskim (obsługiwane tylko przez radców) lub białym (obsługiwane co drugi tydzień zamiennie przez radców prawnych i adwokatów).
 3. W formularzu zgłoszeniowym należy podać wszystkie aktualne dane osobowe i kontaktowe, które zostaną przekazane powiatom.
 4. Formularz umożliwia zgłoszenie udziału do świadczenia pomocy w każdym z 10 powiatów, według wyboru zgłaszającego. W przypadku braku zainteresowania świadczeniem pomocy na terenie danego powiatu należy odznaczyć pole „Nie deklaruję świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w tym powiecie” i przejść dalej.
 5. Po przesłaniu formularza w ciągu 24 godzin na adres email wskazany w formularzu zostanie wysłany komunikat email z informacją o dalszej procedurze oraz drukami wygenerowanych deklaracji na wszystkie wybrane punkty. Deklaracje te należy wydrukować, podpisać i wysłać w formie scanu na adres email: pomocprawna@oirp.szczecin.pl w zakreślonym terminie.
 6. Zakwalifikowanym do wzięcia udziału w ew. losowaniu może być radca prawny nie podlegający wykluczeniu z przyczyn wskazanych poniżej tylko, gdy przesłał w formie scanu podpisaną deklarację/ podpisane deklaracje na adres: pomocprawna@oirp.szczecin.pl.
 7. System zakłada przeprowadzenie losowania w siedzibie OIRP w Szczecinie z wykorzystaniem elektronicznego systemu losowania.
 8. Przypominam, że wyznaczonym do  udzielania  nieodpłatnej  pomocy  prawnej (zastępcą  wyznaczonego) w 2021 r. w PNPP działających na obszarze działania OIRP w Szczecinie nie może być radca prawny:
 • karany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia skazania;
 • który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
 • który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji,
 • z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ,  została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego.

Zgłoszenia ww. osób będą automatycznie odrzucane, bez możliwości ponownego złożenia deklaracji. W przypadku wątpliwości sugeruje się zweryfikowanie swojej sytuacji przed wysłaniem zgłoszenia (np. w zakresie zaksięgowania wszystkich opłaconych składek). Wysłanie zgłoszenia przed uiszczeniem ewentualnych zaległości z tytułu składek członkowskich spowoduje otrzymanie wiadomości email z informacją o negatywnej weryfikacji zgłoszenia. Zmiana statusu będzie możliwa tylko w przypadku wpływu na konto lub do kasy OIRP w Szczecinie zaległości najpóźniej w chwili przesłania scanu podpisanej deklaracji na adres email: pomocprawna@oirp.szczecin.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod adresem email: pomocprawna@oirp.szczecin.pl

r. pr. Anna Mazurek-Różynek
Koordynator ds. PNPP
OIRP Szczecin

W celu wysłania formularza zgłoszeniowego do Systemu Obsługi Zgłoszeń do Nieodpłatnej Pomocy Prawnej proszę kliknąć na poniższy przycisk:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Przyjmowanie zgłoszeń zakończyło się dnia 10.11.2020 r. o godz. 13.00