Punkty szkoleniowe

Punktacja szkoleń

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W związku z wpływającymi do Rady wnioskami o zaewidencjonowanie punktów szkoleniowych uzyskanych przez radców prawnych w związku z uczestnictwem w charakterze słuchacza bądź wykładowcy w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty niż Krajowa Rada Radców Prawnych lub okręgowe rady radców prawnych oraz działalnością publikacyjną informuję, iż odpowiednia ilość punktów będzie przyznawana zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 209/X/2020 KRRP z dnia 24 października 2020 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (dostępna w zakładce oirp.szczecin.pl/dla-radcow/szkolenia-zawodowe/)

W tym celu należy każdorazowo złożyć do Rady pisemny wniosek zawierający dokładny opis formy aktywności, z którą wiąże się przyznanie punktów szkoleniowych, jak również ilość punktów, które w ocenie wnioskodawcy powinny zostać mu przypisane. Celem uniknięcia konieczności uzupełniania składanych wniosków oraz zapewnienia ich jednolitości należy stosować poniżej wskazane wymogi.

Wymogi dot. przyznania punktów szkoleniowych

W przypadku uczestnictwa bądź prowadzenia szkolenia należy wskazać co najmniej:

  1. organizatora szkolenia
  2. datę i miejsce szkolenia,
  3. czas trwania szkolenia,
  4. krąg osób, do których adresowane było szkolenie,
  5. szczegółową tematykę szkolenia oraz omawiane podczas niego zagadnienia

oraz udokumentować powyższe dane stosownym zaświadczeniem wydanym przez organizatora.

W przypadku działalności publikacyjnej należy wskazać:

  1. tytuł publikacji,
  2. datę i miejsce zamieszczenia publikacji,
  3. formę publikacji (artykuł, glosa, opinia, komunikat naukowy, głos w dyskusji, wykład, referat, monografia, książka, komentarz, ect.),
  4. abstrakt publikacji

oraz w miarę możliwości udokumentować powyższe dane kserokopią publikacji.

Czas przyznania punktów

O uwzględnieniu wniosku oraz ilości przyznanych i zaewidencjonowanych punktów każdorazowo zostaniecie Państwo pisemnie poinformowani. Z uwagi na częstotliwość posiedzeń Rady powinno to nastąpić w okresie około 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Jednocześnie informuję, iż punkty szkoleniowe ewidencjonowane są bez potrzeby składania wniosku jedynie w odniesieniu do szkoleń organizowanych przez OIRP w Szczecinie oraz wykładów prowadzonych dla aplikantów radcowskich Izby. Punkty uzyskiwane z innych tytułów, w tym również za udział w szkoleniach organizowanych przez KRRP i CSzURP, zostaną zaewidencjonowane na Państwa koncie jedynie na podstawie złożonego wniosku bądź przedłożonego zaświadczenia wskazującego ich ilość.

Bieżących informacji na temat ilości zaewidencjonowanych punktów szkoleniowych na Państwa koncie udziela Sekretariat Izby drogą mailową. W tym celu proszę kierować maile z zapytaniami na adres szkolenia@oirp.szczecin.pl

Natomiast wszelkie pytania oraz wątpliwości zawiązane z kwestiami dotyczącymi zasad zaliczania punktów szkoleniowych proszę kierować na adres szkolenia@oirp.szczecin.pl

Kinga Przybylska-Charif
Kierownik Szkoleń Zawodowych