Wpisy na listę mediatorów Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

Zgodnie z § 4 ust. 2 Statutu Ośrodka Mediacji, mediatorem może być osoba wpisana na listę radców prawnych OIRP w Szczecinie lub będąca aplikantem radcowskim, legitymująca się certyfikatem ukończenia szkolenia spełniającego wymogi określone w obowiązujących “Standardach szkolenia mediatorów” uchwalonych przez społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości lub dyplomem ukończenia uniwersyteckich studiów podyplomowych z zakresu mediacji.

Osoby spełniające w/w warunki i proszę o składanie w Izbie, zgodnie z § 4 ust. 3 Statutu Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie, wypełnionego wniosku, którego wzór stanowi załącznik do Uchwały nr 1071/IX/2016 Rady OIRP w Szczecinie z dnia 7 kwietnia 2016 r. wraz z załącznikami oraz dokonanie wpłaty rejestracyjnej w wysokości 150 zł na konto Ośrodka .

Wniosek wraz z informacją o odbytych studiach lub szkoleniach z zakresu mediacji i posiadanym doświadczeniu oraz kopią potwierdzającego te okoliczności dokumentu a także dowodem uiszczenia opłaty za wpis, należy złożyć w sekretariacie OIRP w Szczecinie.

Wszelkich wpłat związane z wpisem na listę mediatorów należy dokonywać na rachunek pomocniczy OIRP w Szczecinie prowadzony w Banku ING Bank Śląski nr 98 1050 0161 6951 0000 0000 1111 ze wskazaniem osoby wpłacającej oraz tytułu wpłaty.

Akty prawne i dokumenty regulujące działalność Ośrodka Mediacji tj. Uchwała Rady OIRP w Szczecinie nr 958/IX/2015 z dn. 10 grudnia 2015 r. ; Uchwała Rady OIRP w Szczecinie nr 1071/IX/2016 z dn. 07 kwietnia 2016 r.; Statut Ośrodka Mediacji; Regulamin Ośrodka Mediacji dostępne są na stronie OIRP w zakładce Inicjatywy/Ośrodek Mediacji.

W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt mailowy pod adresem sekretariat@oirp.szczecin.pl

r.pr. Anna Mazurek – Różynek
Przewodniczący Ośrodka Mediacji
przy OIRP w Szczecinie