Dla kogo?

Zgodnie z Ustawą w 2019 r. uprawnionymi do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej są wszystkie osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Co obejmuje?

W 2019 r. pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2)  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)  sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

3a) nieodpłatną mediację, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Pomoc nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

 

W 2019 r. kwota bazowa stanowiąca podstawę do określenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej wynosi 5.500 zł, przy czym 91% tej kwoty, jest przeznaczana na wynagrodzenia z tytułu umów zawieranych odpowiednio z radcami prawnymi czy adwokatami. Wynagrodzenie to nie ulega zwiększeniu w przypadku wydłużenia przez dany powiat czasu trwania dyżuru.

Więcej szczegółów dotyczących zmian funkcjonowania programu w 2019 r. znajduje się w zakładce “podstawy prawne”.

Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r. będzie udzielana w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 90), przy czym w przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze danego powiatu, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze tego powiatu. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie starosty i nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku, a tym samym wynagrodzenia przysługującego radcom prawnym.

Wyznaczonym  do  udzielania  nieodpłatnej  pomocy  prawnej (zastępcą  wyznaczonego) w 2019 r. w PNPP działających na obszarze działania OIRP w Szczecinie nie może być radca prawny:

  • karany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia skazania;
  • który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
  • który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji,
  • z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej   (Dz.  U.  z  2015  r.,  poz.   1255),  została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego.

Zapytania dotyczące sposobu organizacji systemu NPP na terenie działania OIRP  w Szczecinie można kierować do Koordynatora Rady OIRP w Szczecinie do spraw organizacji i funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej – r. pr Anny Mazurek-Różynek, a adres email: pomocprawna@oirp.szczecin.pl

Podatek VAT, a Nieodpłatna Pomoc Prawna

Wszystkich radców prawnych wyznaczonych do świadczenia w 2016 r. nieodpłatnej pomocy prawnej zachęcamy do zapoznania się z treścią stanowiska Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. oraz pisma Wiceprezesa Krajowej Izby Radców Prawnych Pana Arkadiusza Bereza z dnia 04.01.2016 r., w sprawie zasad rozliczania podatku od towarów i usług przez radców prawnych mających świadczyć pomoc prawną na podstawie ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Rozliczanie czasu pracy radców prawnych w ramach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Wszystkich radców prawnych wyznaczonych do udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej zachęcamy do zapoznania się z opinią Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie zasady rozliczania czasu pracy radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie umowy zawartej z powiatem, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia dni ustawowo wolnych od pracy.

Pimo przewodnie 14.06.2017 r.

Stanowisko z 31.05.2017 r. – czas pracy NPP