Składki

Składki członkowskie

Wysokość składek ustalona jest uchwałą nr 782/XI/2022 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 listopada 2022 roku.

Wysokość składki

Grupa

Wysokość składki

a) Składka członkowska
b) Składka ubezpieczeniowa

Radcowie prawni wykonujący zawód 130,00 zł a) 111,00 zł
b) 19,00 zł
Radcowie prawni niewykonujący zawodu 111,00 zł a) 111,00 zł
b) –
Radcowie prawni wykonujący zawód, będąc emerytami albo rencistami albo osobami pobierającymi świadczenie przedemerytalne 79,00 zł a) 60,00 zł
b) 19,00 zł
Aplikanci radcowscy 30,00 zł a) 30,00 zł
b) ——
Radcowie prawni, którzy ukończyli 75 lat i nie wykonują zawodu radcy prawnego albo radcowie prawni niewykonujący zawodu radcy prawnego, zarejestrowani w urzędzie pracy jako bezrobotni*.
Radcowie prawni będący emerytami lub rencistami lub pobierający świadczenie przedemerytalne lub pobierający świadczenie pielęgnacyjne, niewykonujący zawodu radcy prawnego.
Zwolnieni od uiszczania składki

Wpłat należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe. W przypadku problemu z ustaleniem numeru rachunku prosimy o kontakt z sekretariatem Izby: sekretariat@oirp.szczecin.pl
 
*Zwolnienie z obowiązku opłacania składki przez radcę prawnego o statusie bezrobotnego możliwe jest od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawiadomił o tym fakcie biuro izby i przedłożył stosowne dokumenty.

**Obowiązek zapłaty składki członkowskiej powstaje z miesiącem w którym został dokonany wpis na listę natomiast składki ubezpieczeniowej z miesiącem w którym radca rozpoczął wykonywanie zawodu (miesiąc złożenia ślubowania).