Składki członkowskie

Wysokość składek ustalona jest uchwałą nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 roku, będącą załącznikiem do uchwały nr 283/I/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r.

Wysokość składki

Grupa

Wysokość składki

a) Składka członkowska
b) Składka ubezpieczeniowa

Radcowie prawni wykonujący zawód100,00 zła) 81,00 zł
b) 19,00 zł
Radcowie prawni niewykonujący zawodu81,00 zła) 81,00 zł
b) –
Radcowie prawni wykonujący zawód, będąc emerytami albo rencistami albo osobami pobierającymi świadczenie przedemerytalne61,00 zła) 42,00 zł
b) 19,00 zł
Radcowie prawni niewykonujący zawodu, będąc emerytami albo rencistami albo osobami pobierającymi świadczenie przedemerytalne8,00 zła) 8,00 zł
b) ——
Aplikanci radcowscy20,00 zła) 20,00 zł
b) ——
Radcowie prawni, którzy ukończyli 75 lat i nie wykonują zawodu radcy prawnego albo radcowie prawni niewykonujący zawodu radcy prawnego, zarejestrowani w urzędzie pracy jako bezrobotni*.Zwolnieni od uiszczania składki

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy:
53 1050 1559 1000 0090 3203 4697  
(ING Bank Śląski S.A.)
lub w kasie izby.
 
*Zwolnienie z obowiązku opłacania składki przez radcę prawnego o statusie bezrobotnego możliwe jest od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawiadomił o tym fakcie biuro izby i przedłożył stosowne dokumenty.

**Obowiązek zapłaty składki członkowskiej powstaje z miesiącem w którym został dokonany wpis na listę natomiast składki ubezpieczeniowej z miesiącem w którym radca rozpoczął wykonywanie zawodu (miesiąc złożenia ślubowania).