Termin złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską.

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską upływa w dniu 14 sierpnia 2019 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1 125 zł (słownie: tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata – opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2019 r.”.

Dokumenty:

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

  1. wniosek o przystąpienie do egzaminu wstępnego (generowany podczas rejestracji on-line),
  2. kwestionariusz osobowy (generowany podczas rejestracji on-line),
  3. życiorys- pobierz wzór
  4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
  5. zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (21 września 2019 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
  6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,
  7. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
  8. Odpis skrócony aktu małżeństwa – kopia (tylko w przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych).
Załącznik:
Informacja RODO na egzamin wstępny 2019

REJESTRACJA ON-LINE KANDYDATÓW NA APLIKACJĘ AKTYWNA będzie od dnia: 30.05.2019 r.

Zapraszamy wszystkich do składania zgłoszeń o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską za pośrednictwem Internetu.
Specjalny system uruchomiony został pod adresem: ewnar.devconfido.pl

Uwaga: Rejestracja elektroniczna ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w rozumieniu przepisów ustawy o radcach prawnych. Wygenerowane w trakcie rejestracji elektronicznej dokumenty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z innymi załącznikami w formie pisemnej.

Dodatkowe informacje o systemie:
1. Do korzystania z systemu rekrutacji zalecamy użycie przeglądarki Mozilla Firefox w najnowszej wersji. Używanie przeglądarki Internet Explorer może sygnalizować błędy przy próbie wydruku dokumentów. Przeglądarkę można pobrać ze strony www.mozilla.org/pl/firefox/products/
2. Jeżeli wystąpią problemy z wygenerowaniem kwestionariusza lub wniosku, prosimy o sprawdzenie, czy w systemie został zainstalowany program Adobe Reader. Można go pobrać ze strony get.adobe.com/pl/reader 
3. W przypadku trudności z zalogowaniem do systemu rekrutacyjnego prosimy o sprawdzenie, czy dane w polu login oraz hasło zostały wprowadzone poprawnie (uwaga na duże i małe litery) oraz czy nie zostały dodane dodatkowo żadne znaki (np. spacja).

ETAPY REKRUTACJI:

1. Kliknij w prawym górnym rogu przycisk Zarejestruj się.
2. Wypełnij formularz rejestracyjny i uzyskaj dane dostępu do systemu rekrutacyjnego.
3. Ustaw hasło klikając w link aktywacyjny, który został wysłany na podany adres email.
4. Zaloguj się do systemu rekrutacyjnego i wprowadź swoje dane.
5. Wydrukuj z systemu rekrutacyjnego dokumenty: wniosek o dopuszczenie do egzaminu, kwestionariusz osobowy.
6. Złóż osobiście lub wyślij wymagane dokumenty do OIRP, w której będzie zdawany egzamin.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście lub listownie na adres:

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie
ul. Generała Ludomiła Rayskiego 23/3,
70-442 Szczecin

Godziny otwarcia: pon.-pt: 8.00-15.00