Pomoc socjalna

Na podstawie uchwały nr 680/XI/2022 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie trybu udzielania pomocy socjalnej członkowie OIRP w Szczecinie mogą ubiegać się o udzielenie pomocy socjalnej. Zgodnie z obowiązującym budżetem na rok 2022 na ten cel przeznaczona została do wydatkowania kwota 20.000 zł. Wnioski o udzielenie pomocy socjalnej można składać na bieżąco na specjalnie dedykowanym do tego celu druku. W związku z ograniczoną pulą środków przeznaczonych na pomoc socjalną Komisja ds. pomocy socjalnej planuje rozpoznawanie złożonych wniosków na dwóch posiedzeniach, tak aby pomoc została skierowana do osób najbardziej jej potrzebujących. Komisja przewiduje odbycie dwóch posiedzeń w ciągu roku, w miesiącach: w lipcu oraz w grudniu. W sytuacjach niecierpiących zwłoki przewodniczący Komisji rozważy możliwość zwołania dodatkowego posiedzenia poza powyżej wskazanymi terminami. Komisja prosi o rzetelne i skrupulatne wypełnianie wniosków o udzielenie pomocy socjalnej, co pozwoli na sprawne ich procedowanie.

Uchwała nr 680/XI/2022 w sprawie trybu udzielania pomocy socjalnej

Załącznik do regulaminu – Wniosek o pomoc socjalną