Menu

Ośrodek mediacji

Warsztaty Specjalistyczne dla Mediatorów

By |

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza na  Warsztaty Specjalistyczne dla Mediatorów, które odbędą się w Warszawie w siedzibie KIRP w dniach 12 oraz 13 br.

Warto podkreślić, że oferta szkolenia kierowana jest do wszystkich mediatorów “praktykujących” a tylko z prawem pierwszeństwa, przy ograniczonej ilości miejsca, dla radców prawnych.

Szczegóły dotyczące szkoleń pod linkiem: http://mediacje.kirp.pl/szkolenie/warsztaty-specjalistyczne-dla-mediatorow-3/

Relacja z inauguracji Tygodnia Mediacji w Warszawie

By | ,

Międzynarodowy Tydzień Mediacji 2018
Ogólnopolska – praktyczna inauguracja Tygodnia Mediacji w Warszawie

Tegoroczny Tydzień Mediacji zainaugurowany został już w ubiegły piątek – 12.10.2018 r. – ogólnopolską konferencją “Ugoda mediacyjna – jakość , skuteczność, satysfakcja”, zorganizowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UKSW w Warszawie.

Konferencja została otwarta przez dziekana WPiA UKSW prof. dr hab. Marka Michalskiego oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasza Piebiaka.

W całodniowym spotkaniu wzięli udział nie tylko mediatorzy ale również adwokaci, radcowie i notariusze z różnych regionów kraju. Liczną grupę stanowili przedstawiciele środowiska sędziowskiego, w tym również koordynatorzy ds. mediacji w Sądach Okręgowych. Wśród uczestników byli również członkowie Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie r.pr. Anna Mazurek-Różynek i Piotr Puchalski.

Założeniem organizatorów konferencji było przygotowanie spotkania mającego charakter jak najbardziej praktyczny i warsztatowy, podczas którego prezentowane byłyby i omawiane problemy z jakimi spotykają się mediatorzy, pełnomocnicy i sędziowie w procesie mediacji, istotne z punktu widzenia przygotowania treści ugody mediacyjnej przez mediatorów oraz oceny jej dopuszczalności i zatwierdzenia przez sąd a następnie wykonalności, czyli skuteczności ugody zawartej przed mediatorem.

Konferencja odbyła się w formie czterech, następujących po sobie, paneli dyskusyjnych dotyczących ugód mediacyjnych w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych oraz rodzinnych. Moderatorami i prelegentami poszczególnych paneli dyskusyjnych, byli zarówno praktycy mediatorzy jak i sędziowie, co pozwoliło na wymianę doświadczeń w zakresie przygotowania i zatwierdzenia ugód mediacyjnych.

Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości poinformowali o zaawansowanych pracach nad tworzeniem “Podręcznika pisania ugód mediacyjnych w sprawach cywilnych i gospodarczych”, który ma być wydawnictwem skierowanym przede wszystkim do mediatorów, nie posiadających wykształcenia prawnego lub nie będących jednocześnie zawodowymi pełnomocnikami. W trakcie spotkania, część z zaproszonych prelegentów konferencji będąca współautorami wydawnictwa przedstawiła jego systematykę i założenia dotyczące treści merytorycznej.

Z zapowiedzi przedstawianych przez autorów, w tym m.in. notariusza Jarosława Czarneckiego z Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej oraz sędziego Antoniego Batko z Departamentu Nadzoru Administracyjnego MS, wynika że wydawnictwo będzie posiadało charakter jak najbardziej praktyczny, kładący nacisk przede wszystkim na wskazanie błędnych lub niezgodnych z prawem zapisów ugód mediacyjnych, uniemożliwiających ich zatwierdzenie przez sąd bądź nadanie na późniejszym etapie klauzuli wykonalności i skierowanie do egzekucji. Podręcznik na bazie kilku kazusów dotyczących sprawy cywilnej, gospodarczej, z zakresu prawa pracy i prawa rodzinnego będzie prezentował przebieg mediacji, rozwiązanie przyjęte przez strony w ugodzie oraz jego krytyczną analizę w formie komentarza przeprowadzoną przez sędziego.

Duża ilość zadawanych podczas debaty pytań dotyczących konkretnych “przykładów z życia wziętych”, problemów interpretacyjnych i różnych rozwiązań stosowanych w skali kraju przedstawianych przez sędziów i mediatorów oraz pełnomocników, na które eksperci i paneliści konferencji nie potrafili często udzielić przekonywujących lub zadowalających odpowiedzi, wskazuje iż tego typu spotkania są potrzebne, ale wymagają szczególnie przemyślanego doboru adresatów konferencji oraz sposobu prezentacji i zakresu poruszanych treści merytorycznych.

W podsumowaniu konferencji, można stwierdzić, że być może jest ona początkiem trendu w którym o mediacji, zaczną rozmawiać i dyskutować wszystkie zainteresowane nią środowiska przechodząc z wieloletniego “poziomu ogólności”, do wymiany konkretnych propozycji i uwag oraz propozycji rozwiązań i metod użycia tego narzędzia rozwiązywania sporów. Jednocześnie warto aby tego typu spotkania, w formie jak najbardziej zbliżonej do warsztatów, realizowane były w wymiarze lokalnym. Tym bardziej, że Ministerstwo Sprawiedliwości w najbliższej przyszłości przewiduje dalsze zmiany w procedurze cywilnej dotyczące postępowania mediacyjnego jak również sposobu certyfikacji umiejętności i wiedzy mediatorów.

r.pr. Piotr Puchalski
Wiceprzewodniczący Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

Tydzień Mediacji. O mediacji gospodarczej na spotkaniu w Łodzi

By | , ,

O mediacji gospodarczej na spotkaniu przedstawicieli Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 18 października 2018 r. Przykładem lat ubiegłych, w tygodniu od 15 do 19 października 2018 r. obchodzony jest tzw. Tydzień Mediacji. Wszystkich chętnych i zainteresowanych mediacją zapraszamy w godzinach 14:00-16:00 na dyżury do biura naszej Izby

Powyższe terminy zbiegają się w czasie z pierwszą rocznicą powstania Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych, której zawiązanie miało miejsce w dniu 16 października 2017 r. Warto przypomnieć, że sieć tworzy 19 ośrodków mediacyjnych powołanych przez poszczególne Okręgowe Izby Radców Prawnych, w których zrzeszonych jest aktualnie blisko 300 radców prawnych z uprawnieniami mediatora.

Przy okazji tych uroczystości, w dniach 5-7 października br. w Łodzi odbyło się ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli Ośrodków Mediacji działających przy OIRP. Zgromadzonych przywitali organizatorzy: Dziekan OIRP w Łodzi r.pr. Grzegorz Wyszogrodzki oraz Kierownik Ośrodka Mediacji przy tej Izbie r.pr. Aleksandra Krysztofiak.

Spotkanie rozpoczęło się wykładem SSO Rafała Maciejewskiego Przewodniczącego X Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Łodzi na temat ugód mediacyjnych zawieranych przez strony w sprawach gospodarczych.

Podczas spotkania radcowie prawni – mediatorzy mieli także okazję udoskonalić swój warsztat mediacyjny poprzez udział w czterogodzinnym szkoleniu pt. „Niezbędnik mediatora – psychologiczne narzędzia facylitujące proces mediacji”. Szkolenie miało charakter prelekcji i zostało przeprowadzone przez dr Ewę Jarczewską-Gerc z Uniwersytetu SWPS w Warszawie. W trakcie szkolenia omówione zostały m.in. zagadnienia dotyczące komunikacji w procesie mediacji, przyczyny i konsekwencje błędów popełnianych w procesie komunikowania się oraz sposoby eliminacji tych błędów. Istotna część szkolenia została poświęcona roli emocji i ich ekspresji w postępowaniu mediacyjnym, sposobom perswazji, a także strategiom radzenia sobie z emocjami w trakcie posiedzeń mediacyjnych.

Podczas prac plenarnych radcowie prawni – mediatorzy mieli szanse wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami w odniesieniu do praktycznych aspektów prowadzenia postępowań mediacyjnych na obszarze działania różnych ośrodków sądowych. Omówione zostały kwestie związane z funkcjonowaniem poszczególnych Ośrodków, w tym również w związku z wejściem w życie przepisów RODO. Uczestnicy spotkania mieli też możliwość zapoznania się z działaniami Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzającymi do włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” i „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Spotkanie przedstawicieli ogólnopolskiej sieci Ośrodków Mediacyjnych Radców Prawnych było również okazją do zaprezentowania dokumentu pt. „Poradnik o mediacji dla prawników” stanowiącego efekt prac Europejskiej Komisji na Rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ). Dokument ten został opracowany przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europu (CCBE). Jego głównym celem jest podniesienie świadomości prawników w zakresie mediacji oraz opisanie wynikających z tej mediacji zachęt i możliwości, których osoby wykonujące zawody prawnicze nie zawsze są w stanie dostrzec lub docenić. Warto podkreślić, iż jedną z osób mających kluczowy wkład w opracowanie ww. dokumentu jest reprezentujący Polskę, przedstawicieli Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych i Kierownik Ośrodka Mediacji przy OIRP w Warszawie, radca prawny Tomasz Maliński.

r.pr. Tomasz Picheta
Przewodniczący Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

Międzynarodowy Dzień Mediacji i Tydzień Mediacji

By | ,

W dniu 18 października 2018 r. obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Mediacji. W tygodniu od 15 do 19 października 2018 r., w całym kraju obchodzony będzie także tzw. Tydzień Mediacji.

Koordynacją działań z tym związanych na szczeblu krajowym zajmuje się Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości. Na szczeblu lokalnym koordynację tych działań powierzono koordynatorom ds. mediacji w sądach okręgowych. W wydarzeniach związanych z ww. obchodami będzie również uczestniczyć nasza Izba. Przykładem lat ubiegłych, Ośrodek Mediacji przy OIRP w Szczecinie angażuje się w obchody w poprzez organizację dyżurów informacyjnych pełnionych przez mediatorów – radców prawnych i aplikantów radcowskich zrzeszonych w naszej Izbie. Dyżury odbywać się będą w Tygodniu Mediacji, codziennie w godzinach 14.00-16.00.

Osoby zainteresowane udziałem w tym wydarzeniu proszone są o przesłanie informacji, w którym dniu i w jakich godzinach chciałyby pełnić dyżur. Informację należy wysłać na adres:
mediacje@oirp.szczecin.pl

.

Serdecznie zapraszam do przyłączenia się do ww. obchodów.

r.pr. Tomasz Picheta

Przewodniczący Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

Letnie Warsztaty Mediacji w Mikołajkach

By |

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza na Letnie Warsztaty Mediacji wszystkich radców prawnych, którzy chcieliby uzyskać certyfikat i zostać wpisani na listę mediatorów certyfikowanych CMG przy KIRP oraz wykonywać zawód mediatora.

Termin: 30 czerwiec – 5 lipiec 2018 r.
Miejsce: Mikołajki, Hotel Amax , Aleja Spacerowa 7
Cena: 2.500 zł + VAT , tj. 3075 zł (cena obejmuje nocleg w pokoju dwuosobowym, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe)

UWAGA! 10% RABATU dla osób, które zarejestrują się do 11 maja.

Link do rejestracji:
https://lwm.webankieta.pl/

Zarejestruj się już dziś! Ostateczny termin zgłoszeń upływa 28 maja. Liczba miejsc ograniczona.
Za udział w szkoleniu można uzyskać 80 punktów.

Poniżej treść informacji o szkoleniu oraz link informacyjny: http://mediacje.kirp.pl/szkolenie/letnie-warsztaty-mediacji/

Sieć Ośrodków Mediacji Radców Prawnych już pracuje

By |

Dla radców prawnych budujących  ogólnopolską sieć ośrodków mediacji  bieżący rok rozpoczął się pracowicie. W dniach 26-28 stycznia br. w Radomiu odbyło się ogólnopolskie szkoleniowo-robocze spotkanie przedstawicieli Ośrodków Mediacji działających przy Okręgowych Izbach Radców Prawnych. Przypomnijmy, że 16 października 2017 r. zawiązana została ogólnopolska sieć Ośrodków Mediacji Radców Prawnych (OMPR). Sieć tworzy 19 ośrodków powołanych przez poszczególne OIRP, w których zrzeszonych jest aktualnie 277 radców prawnych z uprawnieniami mediatorów. Dzięki temu radcy prawni stali się środowiskiem zdolnym zaoferować pomoc i usługi w mediacji, w zasadzie w całym kraju.

Dwudniowe spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń a także omówienie bieżących problemów w działalności ośrodków. Przedstawiono wyniki prac grup roboczych dotyczących wypracowania wspólnych standardów dokumentacji w mediacji prowadzonej przez ośrodki, szkoleń specjalizacyjnych dla radców mediatorów, budowania wizerunku sieci i marki a także promocji zawodu radcy prawnego. Wspólnie wyznaczono i przyjęto dalsze cele i harmonogram prac na 2018 rok.

Część spotkania przeznaczona została na szkolenia warsztatowe, które przeprowadzone zostało przez mediatora i superwizora Konrada Sobczyka  oraz psychoterapeutę i trenera pracy z grupami Roberta Palusińskiego. Szkolenia zostały poświęcone niezbędnym nie tylko w pracy mediatora ale i prawnika, a często niedocenianym  tzw. umiejętnościom miękkim. Uczestnicy mogli zapoznać się z teorią i działaniem schematu pytań docierania do interesów i potrzeb adwersarza, metodami odróżniania stanowisk od interesów, technikami uruchomienia potencjału stron w procesie przekładania interesów na rozwiązania, koncepcją dynamiki rangi przywileju jako przyczyny konfliktu oraz przeszkody w efektywnej komunikacji oraz mediacji.

W spotkaniu uczestniczył także Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych mecenas Maciej Bobrowicz, który poprowadził zajęcia w zakresie modelu wdrożenia mediacji do współpracy z sądami oraz przedstawił i omówił perspektywy rozwoju mediacji w polskim systemie prawnym na bazie prac prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz podmioty współpracujące w zakresie szerszego wprowadzania pozasądowych metod rozwiązywania sporów i konfliktów.

r.pr. Piotr Puchalski
Wiceprzewodniczący Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

Mistrzowie Mediacji- poszukiwani mediatorzy do Sądu Konkursowego

By | ,

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych objęło honorowym patronatem V edycję Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji, który odbędzie się w dniach 14-15 marca 2018 r w siedzibie KIRP. Konkurs organizuje Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Polska. Stało się to trochę w ostatniej chwili, stąd przepraszamy za poniższe terminy.

W związku z powyższym poszukujemy mediatorów chętnych do zaangażowania się w projekt w charakterze członka Jury (Sądu Konkursowego).

Osoby chętne prosimy o kontakt pod adresem e-mail: centrum.mediacji@kirp.pl do dnia 15.02.

Członkowie Sądu Konkursowego będą wykonywali swoje zadania społecznie, bez zwrotu kosztów stawiennictwa. Czas jaki trzeba przeznaczyć na prace w Sądzie Konkursowym dzielą się na dwa terminy.

Termin składania prac: 15.02.2018 r

15-28.02.2018 r planowane spotkanie członków Jury (do tego czasu każdy z członków Jury powinien ocenić zebrane prace według karty i zasad oceniania, na spotkaniu zostaną wyłonione 3 prace finałowe) 15.03.2018 r finał konkursu w siedzibie KIRP

Z poważaniem,
Joanna Wilińska
Centrum Mediacji Gospodarczej
przy Krajowej Izbie Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 41 lok 2
00-540 Warszawa
Tel. 22 319 56 09

Ośrodek Mediacji przy OIRP w Szczecinie oficjalnie na liście Prezesa Sądu Okręgowe w Szczecinie

By | ,

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

miło jest mi poinformować, iż Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie został oficjalnie umieszczony na liście ośrodków mediacyjnych zgłoszonych przez organizacje społeczne i zawodowe, działających na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Lista ww. ośrodków prowadzona jest przez Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie niezależnie od listy stałych mediatorów sądowych.

Informacja o Ośrodku wraz z listą zrzeszonych w nim radców prawnych – mediatorów została zamieszczona na stronie Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Link do strony zamieszczam poniżej (lista mediatorów pojawi się po kliknięciu na Ośrodek Mediacji przy OIRP w Szczecinie): http://www.szczecin.so.gov.pl/listy-mediatorow,m,mg,213,275

r.pr. Tomasz Picheta
Przewodniczący Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

Szkolenie “Negocjacje i mediacje narzędziem pracy radcy prawnego”

By | ,

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza do udziału w szkoleniu pt. „Negocjacje i mediacje narzędziem pracy radcy prawnego”,  które odbędzie się 22 lutego 2018 r. w siedzibie KRRP w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 18 lok. 4 w godz. 11:00 – 16:00.

Program szkolenia obejmuje:

  • Wprowadzenie do tematyki komunikacji interpersonalnej w kontakcie prawnik – klient.
  • Najważniejsze elementy komunikacji interpersonalnej.
  • Analiza potrzeb i interesów klienta – proaktywność w podejściu do klienta.
  • Psychologia osobowości – typy osobowości klienta.

Cel szkolenia:

  • Przedstawienie i udoskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej w relacjach prawnik – klient.
  • Rozwinięcie umiejętności proaktywnego podejścia do klienta podczas odczytywania jego motywacji i rozpoznawania potrzeb – interesów.
  • Poznanie psychologicznych mechanizmów wpływających na efektywność i skuteczność komunikacji w odniesieniu do różnorodności typów osobowości.
  • Rozwinięcie umiejętności wykorzystywania  w praktyce praw perswazji oraz zarządzania emocjami własnymi i klienta.

Prowadzący: Maciej Podraska – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Prawa i Administracji) oraz studiów podyplomowych Integracji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Absolwent szkoły trenerów biznesu – posiada certyfikat trenera biznesu. Mediator Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie jako menadżer odpowiedzialny za nadzór i motywowanie pracowników działu sprzedaży oraz negocjacje z kluczowymi partnerami biznesowymi ogólnopolskich firm pośrednictwa finansowego. Trener biznesu z 9 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu negocjacji handlowych i biznesowych, technik obsługi klienta, zarządzania zasobami ludzkimi i kierowaniem zespołem, zarządzania procesem mediacji, zarządzania sobą w czasie, komunikacji interpersonalnej, asertywności. Od 2003 roku prowadzi własną firmę szkoleniową specjalizującą się w szkoleniach oraz coachingu.

Udział w wydarzeniu zapewnia uzyskanie 10 punktów szkoleniowych.

Link do rejestracji:

http://cmg22022018.badanie.net/

Koszt: 250 zł
Wpłaty na konto Centrum Mediacji Gospodarczej:

mBank 39114010100000537023001006

Wymagany tytuł  wpłaty: CMG – szkolenie 22.02.2018 r.; Imię i Nazwisko uczestnika.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Ogólnopolska sieć “Ośrodków Mediacji Radców Prawnych”

By | ,

W dniu 16 października 2017 r. Okręgowe Izby Radców Prawnych w całym kraju zawiązują ogólnopolską sieć „Ośrodków Mediacji Radców Prawnych”. Inicjatywę tę tworzą także radcy prawni zrzeszeni w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.

Czym jest mediacja?

Mediacja jest dobrowolnym i poufnym procesem dochodzenia przez strony do rozwiązania sporu, prowadzonym w obecności bezstronnej osoby trzeciej – mediatora. Stanowi alternatywę dla rozwiązania, w którym spór rozstrzygany jest w drodze wyroku wydanego przez sąd.

Dlaczego mediacja?

Przede wszystkim jest tańsza od postępowania sądowego. Dzięki dobrowolności udziału w mediacji i odformalizowaniu jej przebiegu, pozwala zachować dobre relacje z drugą stroną sporu i szybko osiągnąć kompromis.

Przedsiębiorca, który w konflikcie podejmuje decyzje może postępować na dwa sposoby – mówi Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Jeżeli zależy mu na optymalizacji decyzji biznesowej, wybierze mediację, dlatego, że jest szybsza, tańsza i powoduje, że cały czas ma kontrolę nad swoimi decyzjami. Przeciwnością tego jest proces sądowy, który trwa, jest bardziej kosztowny i w tym wypadku przedsiębiorca traci kontrolę nad końcowym rezultatem. Sieć Ośrodków Mediacji daje rynkowi niesłychaną propozycję, której dotychczas nie było. Jest to sieć, która obejmuje swoim działaniem teren całej Polski, gdzie wykwalifikowani mediatorzy będą prowadzić mediację według określonych standardów. Jest to pierwsza tego typu propozycja w Polsce.

Przedsiębiorcy coraz częściej szukają innych niż sądowe sposobów rozwiązania sporu – mówi r.pr. Tomasz Picheta, Przewodniczący Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Zjawisko to potwierdza liczna grupa moich kolegów i koleżanek, którzy na co dzień zajmują się stałą obsługą prawną firm. Skierowanie sprawy o zapłatę do sądu często wiąże się dla przedsiębiorcy z utratą partnera biznesowego. Do tego dochodzi jeszcze ryzyko, iż sprawa nie zostanie rozstrzygnięta zgodnie z oczekiwaniami klienta. Rozwiązaniem, które najczęściej rekomenduje w takiej sytuacji jest skierowanie sprawy do mediacji.

Powstanie ogólnopolskiej sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych.

Powstanie sieci ma na celu wykorzystanie profesjonalizmu radców prawnych i ich znajomość mediacji w Polsce. W sieci zrzeszeni będą doświadczeni praktycy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, którzy na co dzień zapewniają kompleksową obsługę prawną biznesu. Osoby te rozumieją potrzeby przedsiębiorców, w tym także w zakresie polubownego rozwiązywania sporów. Ośrodki Mediacji Radców Prawnych zapewniają jednolity standard profesjonalizmu mediatora, przebiegu mediacji i zawieranych ugód.

W momencie gdy powszechne jest oczekiwanie podniesienia jakości mediacji w Polsce, radcowie prawni – mediatorzy wychodzą z profesjonalną ofertą Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych – mówi r.pr. Cezary Jezierski, kierownik Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych – zapewniając przedsiębiorcom i sądom dostępność najwyższych standardów mediacji. Przy każdej Okręgowej Izbie Radców Prawnych w kraju, działa Ośrodek Mediacji lub jest dostępny radca prawny – mediator z listy prowadzonej przy danej Izbie.

Ośrodki Mediacji Radców Prawnych gwarantują dostępność profesjonalnych mediatorów, wysokie standardy mediacji i odpowiednie zaplecze do organizacji sesji mediacyjnych. Każdy może w łatwy sposób znaleźć odpowiedniego mediatora.

Radcowie prawni – mediatorzy specjalizują się przede wszystkim w sporach gospodarczych i cywilnych, ale mediują także w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń i innych. Osoby mające wspólny problem mogą wykorzystać proces mediacji zarówno zanim skierują spór do sądu jak i w trakcie sporu sądowego.

Jak znaleźć radcę prawnego – mediatora?

Informacje o radcach prawnych – mediatorach można znaleźć na stronie Centrum Mediacji Gospodarczej mediacje.kirp.pl. Informacje o radcach prawnych – mediatorach działających w obszarze działania Sądu Okręgowego w Szczecinie można także znaleźć w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.

Powstanie Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych to początek drogi związanej z profesjonalizacją przez radców prawnych mediacji. Ośrodki Mediacji Radców Prawnych wdrażają długoterminowy proces standaryzowania mediacji.

MEDIACJA- FILM PROMOCYJNY