Ubezpieczenie OC

Informator

UBEZPIECZENIE 2023-2026

Uprzejmie informuję, że w dniu 21.12.2022 roku pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. została zawarta nowa Umowa Generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych na lata 2023-2026.

Pełna treść Umowy dostępna jest także dla każdego radcy prawnego na platformie e-kirp www.e-kirp.pl w zakładce Ważne dokumenty.

Zgodnie z Umową Generalną na lata 2023 – 2026 każdy radca prawny wykonujący zawód, w ramach składki podstawowej jest objęty ubezpieczeniem obligatoryjnym na wyższą sumę gwarancyjną tj.:

Zakres ochrony UMOWA GENERALNA 01.01.2023r. – 31.12.2026r. UMOWA GENERALNA 01.01.2019r. – 31.12.2022r.
Suma gwarancyjna
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych 150 000 EUR na każdy Wypadek Ubezpieczeniowy 110 000 EUR na każdy Wypadek Ubezpieczeniowy
Nadwyżkowe do ubezpieczenia obowiązkowego
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych
350.000 EUR na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego oraz 30.000.000 EUR na wszystkie Wypadki
Ubezpieczeniowe w odniesieniu o wszystkich
Ubezpieczonych łącznie ponad 150.000 EUR,
300.000 EUR na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego oraz 30.000.000 EUR na wszystkie Wypadki
Ubezpieczeniowe w odniesieniu do wszystkich
Ubezpieczonych łącznie ponad 110.000 EUR,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych pełniących funkcję kuratora oraz mediatora 25.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 25.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 50.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 25.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzaniem biura i posiadaniem mienia 200.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki
Ubezpieczeniowe
200.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki
Ubezpieczeniowe
Ubezpieczenie Ochrony Prawnej
i odpowiedzialności karnej lub karnej skarbowej
200.000 PLN na
jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe
200.000 PLN na
jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe
Klauzula RODO – refundacja kar administracyjnych nakładanych przez Prezesa UODO na r.pr. w związku z uchybieniami w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, ubezpieczenie ochrony prawnej 50.000 PLN na
jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe
Brak ochrony

Składka podstawowa nie uległa zmianie i wynosi 228 zł (tj. 19 zł miesięcznie).

Podane w EUR sumy gwarancyjne zostaną przeliczone na PLN wg. kursu EUR ogłoszonego przez NBP w pierwszym dniu roku, jakiego ubezpieczenie dotyczy, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

W celu otrzymania certyfikatów na 2024 rok, warunków aktualnej Umowy Generalnej oraz oferty ubezpieczeń dobrowolnych, a także we wszelkich innych sprawach dotyczących ubezpieczeń dla radców prawnych można zgłaszać się do brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o.: e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod numer telefonu 509 699 564.

Możliwość samodzielnego pobrania certyfikatów na 2024 rok oraz skorzystania z oferty ubezpieczeń dobrowolnych będą także dostępne dla każdego radcy prawnego na platformie e-KIRP.

Ewentualne szkody, które będą likwidowane z umów ubezpieczenia zawartych w ramach Umowy Generalnej, mogą być zgłaszane do brokera Willis Towers Watson Sp. z o.o. na platformie e-kirp  lub drogą mailową do Pani Agnieszki Skrzypczak: szkody.radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod numerem telefonu 663 366 113.

Ponadto informuje się o możliwości zawarcia na korzystnych warunkach ubezpieczeń dobrowolnych, które mogą być zawierane indywidualnie:

 1. ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego,
 2. nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji zleconych mediatora i kuratora, oraz dodatkowo ubezpieczenie IOD, doradcy restrukturyzacyjnego,
 3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnych,
 4. nadwyżkowe ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej,
 5. nadwyżkowe ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem biurai posiadaniem mienia
 6. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów radcowskich,
 7. ubezpieczenie mienia kancelarii.
 8. ubezpieczenie „pod kontrakt” – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kancelarii Prawnej, wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych w ramach jednego lub kilku ściśle określonych kontraktów.

Dodatkowo UNIQA oferuje zniżki dla radców prawnych i aplikantów w ubezpieczeniu mienia i komunikacyjnym dostępnych na platformach online UNIQA (20% od taryfy).

Zakres współpracy z Brokerem został poszerzony o wsparcie w likwidacji szkód z Umowy Generalnej zawartej z PZU, obowiązującej do dnia 31.12.2019 roku. Roszczenia z działań/uchybień popełnionych w okresie obowiązywania umowy z PZU, mogą być zgłaszane do PZU za pośrednictwem Brokera i likwidowane z jego wsparciem przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych powyżej.

UBEZPIECZENIE 2020-2022

Pragniemy poinformować, iż zgodnie z Umową Generalną zawartą pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. (aktualnie UNIQA TU SA) w dniu 11 grudnia 2019 roku, dotyczącą okresu od 2020 do 2022 roku, ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej objęty jest każdy radca prawny wykonujący zawód. Minimalna suma gwarancyjna wynosi 110 000 EUR na zdarzenie. W pakiecie ubezpieczeń zagwarantowanych w ramach składki członkowskiej mieści się nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów, ale wiele więcej produktów, w tym ubezpieczenie uzupełniające z sumą gwarancyjną w wysokości 300 000 EUR. Sumy gwarancyjne zostają przeliczone na PLN wg kursu EUR ogłoszonego przez NBP w pierwszym dniu roku, jakiego ubezpieczenie dotyczy, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

W celu otrzymania certyfikatów, warunków aktualnej Umowy Generalnej oraz oferty ubezpieczeń dobrowolnych, a także we wszelkich innych sprawach dotyczących ubezpieczeń dla radców prawnych poprosimy o zgłaszanie się do brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o.: e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod tel.: 601 319 614.

Ewentualne szkody, które będą likwidowane w ramach zawartej Umowy Generalnej, powinny być zgłaszane za pośrednictwem brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. do Pani Agnieszki Skrzypczak: e-mail: szkody.radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod numerem telefonu 663 366 113. Szkody z poprzedniej Umowy Generalnej, obowiązującej do dnia 31 grudnia 2019 roku, powinny być nadal zgłaszane do Centrum Likwidacji Szkód i Świadczeń PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa – Zespół Likwidacji Szkód z Ubezpieczeń OC Zawodowych, tel. 801 102 102 lub (22) 566 55 55, e-mail: ocprof@pzu.pl. W przypadku spraw problematycznych oraz niejednoznacznych, z której polisy należy skorzystać, zapraszamy do kontaktu z Panią Agnieszką Skrzypczak.

Pomimo, iż Umowa Generalna skierowana jest głównie do radców prawnych, to posiada także rozwiązania umożliwiające zawarcie polisy kancelariom prawnym, w których zawód wykonują poza radcami prawnymi, także adwokaci, rzecznicy patentowi czy doradcy podatkowi.

Ponadto informujemy o możliwości zawarcia na korzystnych warunkach ubezpieczeń dobrowolnych, które mogą być zawierane indywidualnie:

 1. ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego,
 2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji zleconych,
 3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnych,
 4. ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej, wraz z klauzulą MDR ,
 5. ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem biura i posiadaniem mienia na wyższe sumy gwarancyjne niż dostępna w ramach Umowy Generalnej,
 6. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów radcowskich,
 7. ubezpieczenie mienia kancelarii.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą, którą uzyskają Państwo pod numerem telefonu  22 318 85 38 bądź pod adresem e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com

Promocyjna oferta ubezpieczeń

Pragniemy poinformować, iż ubezpieczyciel UNIQA przyznał radcom prawnym 20% zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne (MOTOR) oraz mienia (HOME) przy zawieraniu ubezpieczeń za pośrednictwem strony internetowej www.uniqa.pl/ . Właściwe kody zniżkowe to: RPCAR20 – dla ubezpieczeń komunikacyjnych i RPHOME20 – dla ubezpieczenia mienia. Aby zniżka została naliczona kody należy wpisać na stronie internetowej UNIQA przy zawieraniu ubezpieczenia. Według oświadczenia ubezpieczyciela, zniżka w chwili obecnej nie jest ograniczona czasowo.

Aktualne składki ubezpieczeniowe

Składka ubezpieczeniowa wynosi 19,- zł (dziewiętnaście złotych) miesięcznie na każdego ubezpieczonego.

Dodatkowo program ubezpieczeń radców zawiera instrumenty umożliwiające rozszerzenie ochrony działalności. Należą do nich:

 1. OC aplikanta
 2. Ubezpieczenie NNW
 3. Ubezpieczenie majątku kancelarii
 4. Ubezpieczenie nadwyżkowe w ramach funkcji zleconych:
  • syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy
  • likwidatora, kuratora

Dokumenty do pobrania

Ubezpieczenie radców prawnych obowiązujące do 31.12.2019 roku

Osoba do kontaktu:
Milena Dynus
kom.: 882 102 221
milena.dynus@iexpert.pl

www.iexpert.pl

Zgłaszanie szkód

Szkody z zakresu ubezpieczeń likwiduje Centrum Operacyjne Likwidacji Szkód i Świadczeń

PZU SA. Można je zgłaszać dzwoniąc pod numer: 22 308 38 90

Druk-zgloszenia-szkody-z-OC-KIRP