Informacje o egzaminie wstępnym

INFORMACJE OGÓLNE

Warunkiem wpisania na listę aplikantów radcowskich i odbywania aplikacji radcowskiej jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego, który przeprowadza się raz w roku w terminie wskazanym przez Ministra Sprawiedliwości.

Egzamin wstępny przeprowadzają komisje egzaminacyjne do spraw aplikacji radcowskiej („komisje kwalifikacyjne”) przy Ministrze Sprawiedliwości, powołane w drodze zarządzenia.

W skład komisji wchodzi 7 osób:

 • trzech przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości (mogą nimi być także, po wyrażeniu zgody, sędzia albo sędzia w stanie spoczynku),
 • dwóch przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Radców Prawnych,
 • jeden pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Polskiej Akademii Nauk i posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych.
 • jeden prokurator, będący prokuratorem powołanym co najmniej na stanowisko prokuratora prokuratury okręgowej, również prokurator w stanie spoczynku.

Egzamin polega na sprawdzeniu wiedzy kandydata z zakresu: materialnego i procesowego prawa karnego, materialnego i procesowego prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego, materialnego i procesowego prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa gospodarczego, spółek prawa handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, materialnego i procesowego prawa administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego, prawa Unii Europejskiej, prawa konstytucyjnego oraz prawa o ustroju sądów i prokuratur, samorządu adwokackiego, radcowskiego i innych organów ochrony prawnej działających w Rzeczypospolitej Polskiej.

Minister Sprawiedliwości powołuje każdego roku, w drodze zarządzenia, zespół do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich. Nie później niż 90 dni przed terminem egzaminu wstępnego, przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ustalony przez zespół i zatwierdzony przez Ministra Sprawiedliwości wykaz tytułów aktów prawnych, według stanu prawnego obowiązującego w dniu ogłoszenia, z których wybrane stanowią podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny.

W trakcie egzaminu kandydaci rozwiązują test składający się z zestawu 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa, Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat uzyskuje 1 punkt. Pozytywny wynik z egzaminu wstępnego otrzymuje kandydat, który uzyskał z testu co najmniej 100 punktów.

Po przeprowadzeniu egzaminu wstępnego komisja kwalifikacyjna ustala wynik kandydata w drodze uchwały i doręcza odpis uchwały kandydatowi i Ministrowi Sprawiedliwości. W terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały komisji kwalifikacyjnej ustalającej wynik egzaminu wstępnego, kandydatowi służy odwołanie do Ministra Sprawiedliwości.

Uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

WYKAZ TYTUŁÓW PRAWNYCH

Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1184 i 1268) w zw. z art. 332 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, ustalony przez zespół i zatwierdzony przez Ministra Sprawiedliwości wykaz tytułów aktów prawnych, według stanu prawnego obowiązującego w dniu ogłoszenia, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2023 r.:

 1. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
 2. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 5. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 6. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 7. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
 8. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 9. ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
 10. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 11. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
 12. ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
 13. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
 14. ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
 15. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 16. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 17. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 18. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 19. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 20. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 21. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
 22. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
 23. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 24. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 25. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 26. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 27. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 28. ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 29. ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
 30. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 31. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 32. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 33. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 34. ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
 35. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
 36. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 37. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
 38. ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
 39. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 40. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 41. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 42. ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa,
 43. ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
 44. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 45. ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne,
 46. ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze,
 47. ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym,
 48. ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 49. ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym,
 50. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 51. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.