Informacje o egzaminie wstępnym

INFORMACJE OGÓLNE

Warunkiem wpisania na listę aplikantów radcowskich i odbywania aplikacji radcowskiej jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego, który przeprowadza się raz w roku w terminie wskazanym przez Ministra Sprawiedliwości.

Egzamin wstępny przeprowadzają komisje egzaminacyjne do spraw aplikacji radcowskiej („komisje kwalifikacyjne”) przy Ministrze Sprawiedliwości, powołane w drodze zarządzenia.

W skład komisji wchodzi 7 osób:

 • trzech przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości (mogą nimi być także, po wyrażeniu zgody, sędzia albo sędzia w stanie spoczynku),
 • dwóch przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Radców Prawnych,
 • jeden pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Polskiej Akademii Nauk i posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych.
 • jeden prokurator, będący prokuratorem powołanym co najmniej na stanowisko prokuratora prokuratury okręgowej, również prokurator w stanie spoczynku.

Egzamin polega na sprawdzeniu wiedzy kandydata z zakresu: materialnego i procesowego prawa karnego, materialnego i procesowego prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego, materialnego i procesowego prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa gospodarczego, spółek prawa handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, materialnego i procesowego prawa administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego, prawa Unii Europejskiej, prawa konstytucyjnego oraz prawa o ustroju sądów i prokuratur, samorządu adwokackiego, radcowskiego i innych organów ochrony prawnej działających w Rzeczypospolitej Polskiej.

Minister Sprawiedliwości powołuje każdego roku, w drodze zarządzenia, zespół do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich. Nie później niż 90 dni przed terminem egzaminu wstępnego, przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ustalony przez zespół i zatwierdzony przez Ministra Sprawiedliwości wykaz tytułów aktów prawnych, według stanu prawnego obowiązującego w dniu ogłoszenia, z których wybrane stanowią podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny.

W trakcie egzaminu kandydaci rozwiązują test składający się z zestawu 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa, Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat uzyskuje 1 punkt. Pozytywny wynik z egzaminu wstępnego otrzymuje kandydat, który uzyskał z testu co najmniej 100 punktów.

Po przeprowadzeniu egzaminu wstępnego komisja kwalifikacyjna ustala wynik kandydata w drodze uchwały i doręcza odpis uchwały kandydatowi i Ministrowi Sprawiedliwości. W terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały komisji kwalifikacyjnej ustalającej wynik egzaminu wstępnego, kandydatowi służy odwołanie do Ministra Sprawiedliwości.

Uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

INFORMACJE FORMALNE

W terminie do dnia 30 czerwca każdego roku Minister Sprawiedliwości zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie o egzaminie wstępnym, w którym podaje w szczególności:

 • termin złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską,
 • właściwość miejscową każdej z komisji kwalifikacyjnych i adres jej siedziby,
 • termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego,
 • wysokość opłaty za egzamin wstępny.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno być złożone przez kandydata najpóźniej 45 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu wstępnego do komisji kwalifikacyjnej.

WYKAZ TYTUŁÓW PRAWNYCH

Wykaz tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2022 r.

 1. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
 2. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 5. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 6. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 7. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
 8. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 9. ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
 10. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 11. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
 12. ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
 13. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
 14. ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
 15. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 16. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 17. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 18. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 19. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 20. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 21. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
 22. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
 23. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 24. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 25. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 26. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 27. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 28. ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 29. ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
 30. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 31. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 32. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 33. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 34. ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
 35. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
 36. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 37. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
 38. ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
 39. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 40. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 41. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 42. ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa,
 43. ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
 44. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 45. ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne,
 46. ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze,
 47. ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym,
 48. ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 49. ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym,
 50. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 51. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.