Menu

Aktualności

Podsumowanie roku w Klubie Seniora

By |

Koleżanki i Koledzy,

mija kolejny rok, tym razem bardzo trudny. Spotykaliśmy się tylko w pierwszym kwartale, potem pandemia przerwała spotkania, kontakty stały się sporadyczne. Odwołane zostały imprezy organizowane przez Kapitułę Funduszu Seniora. Odbyły się jedynie dwa turnusy sanatoryjne, w Krynicy-Zdroju i Kołobrzegu, w tym ostatnim uczestniczyły z naszej Izby 2 osoby. We wrześniu członkowie naszego Klubu wyjechali na weekend do Świnoujścia, chociaż nie wszystkie osoby chętne wzięły udział z obawy o swoje zdrowie.

Nie spotkamy się również na corocznym spotkaniu świąteczno-wigilijnym. Wiele osób tęskni za cotygodniowymi spotkaniami w Klubie, utrzymujemy kontakt telefoniczny.

Na początku grudnia każdego roku Kapituła Funduszu Seniora podawała w komunikacie plan spotkań na kolejny rok. Z oczywistych względów planu takiego na przyszły rok nie ma.

Odbyło się spotkanie on line Przewodniczących Klubów i Rzeczników Kapituły Funduszu Seniora. W spotkaniu udział wzięli Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik i wiceprezes Michał Korwek. Otrzymaliśmy informację, że zawieszona zostaje Kapituła Funduszu Seniora do końca 2021 roku. Pomoc socjalna zostaje przeniesiona do poszczególnych Izb.

Nie wiemy, jak będzie wyglądał przyszły rok. Liczymy na to, że nadal będziemy utrzymywać kontakty telefoniczne, a w razie poprawy sytuacji będzie możliwy kontakt osobisty, może na wspólnych spotkaniach.

Ponieważ nie spotkamy się osobiście, chcemy przekazać wszystkim seniorom najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, aby ten czas był dla wszystkich czasem spokoju, a nowy 2021 rok przyniósł nam wszystkim znowu normalność i możliwość ponownego spotkania.

 

 

Pozdrawiamy wszystkich

 

Rzecznik Kapituły Funduszu Seniora                           Przewodnicząca Klubu

Maria Krekora                                                      Elżbieta Konury

 

 

 

Klub Seniora- akcja dobroczynna

By |

Koleżanki i Koledzy,
jak co roku samorząd pragnie wesprzeć najbardziej potrzebujących w okresie bożonarodzeniowym. Komisja do spraw integracji i promocji zawodu postanowiła, że w tym roku pomoc będzie inna niż dotychczasowy udział w Szlachetnej Paczce. Komisja prosi o pomoc finansową poprzez dokonywanie wpłat na rachunek bankowy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie 96 1050 0161 6951 0000 0000 2020 z dopiskiem inicjatywy , jaka ma być wsparta. Zbiórka planowana jest do dnia 13 grudnia 2020 r.
Komisja postanowiła wesprzeć trzy inicjatywy, jedną z nich jest pomoc dla radców prawnych seniorów zrzeszonych w naszej Izbie. Sądzę, że nasza pomoc finansowa dla koleżanek i kolegów seniorów będzie wyrazem solidarności z potrzebującymi.
Jednocześnie proszę, jeżeli znacie osoby potrzebujące pomocy, o ich wskazanie, gdyż może się zdarzyć, że nie znam wszystkich potrzeb naszych seniorów.
Pełna informacja znajduje się na facebooku Izby.

Z pozdrowieniami
Rzecznik Funduszu Seniora
Maria Krekora

Projekt “Zaopiekowani-systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”

By |

Projekt pn. “Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”– systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” realizowany jest w okresie 01 stycznia 2020 – 31 marca 2023 przez Gminę Miasto Szczecin. Realizatorami projektu ze strony Gminy Miasta Szczecin są: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 7.6 – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Celem głównym projektu jest rozwój i zwiększenie dostępności do usług społecznych – opiekuńczych i asystenckich dla 1190 osób niesamodzielnych, w tym osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie w pełnieniu funkcji opiekuńczych 994 opiekunów faktycznych z 7 powiatów województwa zachodniopomorskiego (Gmina Miasto Szczecin; powiat drawski, szczecinecki, łobeski, świdwiński, białogardzki i policki) w okresie od 01.2020 do 03.2023.

Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych poprzez zapewnienie usług 15 opiekunów zawodowych i 60 opiekunów sąsiedzkich,
2. Rozwój usług asystenckich dla 60 osób z niepełnosprawnością intelektualną w wyniku zatrudnienia asystenta osobistego,
3. Podniesienie efektywności i standardu sprawowania opieki przez opiekunów faktycznych poprzez zapewnienie opieki wytchnieniowej, wsparcia doradczego, informacyjnego i szkoleń oraz ułatwienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego,
4. Zwiększenie mobilności, autonomii i bezpieczeństwa osób niesamodzielnych, w tym osób z niepełnosprawnością na skutek ułatwienia dostępu do sprzętu wspomagającego oraz zapewnienie usług przewozu.

Zadania przewidziane w projekcie:
1. Usługi opiekuńcze,
2. Opiekuńcze usługi sąsiedzkie,
3. Mobilne Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej,
4. Usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami ,
5. Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka ” w Szczecinie – opieka wytchnieniowa,
6. Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka ” w Szczecinie – usługi konsultacyjno – doradczo-szkoleniowe dla opiekunów faktycznych,
7. Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym – opieka wytchnieniowa,
8. Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością,
9. Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych – usługi konsultacyjno doradczo-szkoleniowe dla opiekunów faktycznych,
10. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu przewlekłych chorób somatycznych,
11. Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego w Szczecinie,
12. Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego Pasja w Łobzie.

W wyniku realizacji projektu powstanie 91 miejsc świadczenia usług społecznych na terenie realizacji projektu.

Uczestnikami projektu będzie 1190 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (osoby niesamodzielne) i 994 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.

Osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu to osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Grupy, którym udzielone zostanie wsparcie, są szczególnie zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym i ekonomicznym ze względu na dotykające ich ograniczenia i niewydolny system wsparcia osób niesamodzielnych i osób niepełnosprawnych oraz obciążenie opiekuńcze (opiekunowie faktyczni).
Pierwszeństwo udziału mają osoby o najtrudniejszej sytuacji finansowej, których dochód na osobę nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, tj.
a) dla osób samotnie gospodarujących 150% kryterium dochodowego wynosi 1051,50 zł,
b) dla osób w rodzinie 150% kryterium dochodowego wynosi 792,00 zł.

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu wynosi 14 036 503,73 zł, w tym dofinansowanie z UE 11 931 028,17 zł.

Zaopiekowani-systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin.

Zawieszone spotkania w Klubie Seniora

By |

Koleżanki i Koledzy!
Z uwagi na panującą epidemię, dla bezpieczeństwa nas wszystkich spotkania Klubu Seniora zawieszone zostają do dnia 31 grudnia br.

Z nadzieją, iż nie zajdzie konieczność dalszych przedsięwzięć dla naszej ochrony.

Z życzeniami zdrowia

Przewodnicząca Klubu Seniora
Elżbieta Konury

Klub Seniora- aktualne informacje 17.09.2019

By |

Koleżanki i Koledzy,
Informuję, że w dniu 3 października 2019r. zajęcia Klubu Seniora w Izbie są odwołane.
Ponadto informuję, że jest możliwość zakupu biletów do Opery na Zamku na spektakl Bal Maskowy w dniu 12 października 2019r. Chętni proszeni są o zgłoszenie do dnia 24 września do p. Joanny Żamoić lub p. Elżbiety Konury. Możliwa dopłata do biletów.

Przewodnicząca Klubu
Maria Krekora

Klub Seniora- bieżące informacje 08.09.19

By |

Koleżanki i Koledzy,
minął okres wakacyjny i ponownie zapraszamy na spotkania w Izbie w czwartki w godzinach od 11,00 do 15,00.
Czerwiec zakończyliśmy wspólną wycieczką na wyspę Rugia oraz uczestnictwem w Wielkim Turnieju Tenorów w Teatrze Letnim.
We wrześniu zapraszamy na spotkanie w Okręgowej Izbie Lekarskiej na wykład dr n. med. Ireneusza Mazurskiego pt. „Wielkie epidemie w dziejach świata (w aspekcie pro i przeciwszczepionkowym). Spotkanie odbędzie się w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w dn. 11 września 2019r. o godz. 17,00.
W dniu 19 września 2019 r. zapraszamy na spacer po Cmentarzu Centralnym. Przewodnik Przemysław Głowa przybliży nam historię Cmentarza oraz opowie o ciekawych miejscach, których z każdym rokiem na Cmentarzu przybywa. Spotykamy się przed Bramą Główną o godz. 12,00.
Jednocześnie informuję, że są jeszcze 4 bilety na recital Aleksandry Kurzak w Operze na Zamku w dn. 9 listopada 2019 r. Bilety dla seniorów w cenie 40 zł (w pozostałej części dopłata z Izby).
Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w podanych spotkaniach oraz cotygodniowych spotkaniach w Klubie Seniora.
Przewodnicząca Klubu
Maria Krekora

Ogólnopolski Turnus Sanatoryjny

By | ,

Drodzy Seniorzy!

Uprzejmie informuję, że w terminie od dnia 7 września do 21 września 2019 roku odbędzie się Ogólnopolski Turnus sanatoryjny dla radców prawnych – seniorów w Kołobrzegu w Sanatorium Uzdrowiskowym “LECH”.

Wnioski o przydział i dofinansowanie proszę składać nie później niż do 8 sierpnia br. do Rzecznika Funduszu Seniora tut. biura OIRP w Szczecinie

Serdecznie pozdrawiam
Danuta Kordonowska-Głowa

Klub Seniora- kolejne spotkania

By |

Koleżanki i Koledzy,
informuję o kolejnych propozycjach Klubu Seniorów.

Koło Seniorów Okręgowej Izby Lekarskiej zaprasza w dniu 12 czerwca 2019 r. o godz. 17,00 po raz kolejny na „XVI Olimpiadę Seniora”. Olimpiada odbędzie się na Syrenich Stawach, Dolina Niemierzyńska – Zespół Parków Kasprowicza-Arkoński w Szczecinie. Jak zwykle, zapewniona będzie świetna zabawa, o czym wiedzą ci z naszych seniorów, którzy już uczestniczyli w olimpiadach w poprzednich latach. Zapraszamy.
W dniu 16 czerwca 2019 r. odbędzie się w ogrodach restauracji Willa Ogrody coroczny Piknik Radcowski. Zapisy poprzez formularz, wpłata 20 zł od osoby. Szczegóły na stronie Izby. Zapraszamy seniorów do udziału w Pikniku.
W dniu 9 listopada 2019 r. odbędzie się nadzwyczajny koncert – wystąpi Aleksandra Kurzak z towarzyszeniem Marka Ruszczyńskiego. Zamówione zostały bilety ( 10 szt. ). Zapraszamy chętnych.

Przewodnicząca Klubu
Maria Krekora

Klub Seniora- zaproszenia na 21 Wielki Turniej Tenorów

By |

Koleżanki i Koledzy,
Zapraszamy na 21.Wielki Turniej Tenorów.
Turniej odbędzie się w dniu 29 czerwca 2019r.o godz. 20,30 w pięknej scenerii Teatru Letniego w Szczecinie.
Zamówione zostały bilety – 10 z możliwością zamówienia dodatkowych. Cena biletu 95 zł ( dopłata 50% ).
Zgłoszenia i wpłaty do dnia 24 maja w Izbie u p. Joanny Żamoić lub u p. Marii Krekora.
Zapraszamy.
Przewodnicząca Klubu Seniora
Maria Krekora

0