Skip to main content
search
0

Jarosław Jerzykowski

Szczecin

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2002-2004 – z-ca Dyrektora i Dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych. Nadzorował prace nad projektem ustawy Prawo zamówień publicznych. Wpisany na listę atestatorów zamówień sektorowych Urzędu Zamówień Publicznych.

Autor publikacji z zakresu zamówień publicznych w czasopismach „Radca Prawny”, „Monitor Prawniczy”, „Samorząd Terytorialny”, „Finanse Komunalne”, „Rzeczpospolita” i „Gazeta Prawna”. Współautor „Prawo zamówień publicznych. Wprowadzenie” (wyd. Zakamycze, Kraków 2004) oraz „Prawo zamówień publicznych. Komentarz” (wyd. Wolters Kluwers, Kraków 2005, 2008, 2010, 2012, 2014, 2017). Od 2005 r. wykonuje zawód radcy prawego, a od 1999 r. zajmuje się zawodowo stosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych.

Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Specjalizacje:

zamówienia publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień sektorowych;
zastępstwo procesowe przed KIO;
PPP;
inwestycje budowlane, kontrakty w procesie inwestycyjnym (w tym warunki kontraktowe FIDIC);
prawo ochrony środowiska;
projekty finansowane z budżetu UE;


Opis działalności

Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni sp. p. świadczy pomoc prawną w zakresie prawa gospodarczego, ze szczególnym naciskiem na obszar styku sektora publicznego i prywatnego. Nasze praktyki to pomoc prawna w zakresie tych dziedzin prawa, gdzie następuje przenikanie się prawa administracyjnego z prawem cywilnym. Obrót gospodarczy, zwłaszcza po akcesji Polski do Unii Europejskiej, zawiera szereg obszarów, w których prowadzenie działalności gospodarczej wymaga kontaktów z administracją publiczną. Z drugiej strony administracja publiczna coraz częściej szuka wsparcia w sektorze prywatnym w realizacji swoich zadań. Celem naszej kancelarii jest kojarzenie tych sfer. Pomagamy administracji zrozumieć przedsiębiorców, a przedsiębiorcom – pojąć administrację. Pomagamy partnerom osiągnąć wytyczone cele i uzyskać zamierzone rezultaty.

Warunki, w których działają nasi Klienci wymagają działań niekonwencjonalnych i zróżnicowanych w zależności od zmieniających się potrzeb. Dlatego też pomoc prawna, której potrzebują, także musi być zróżnicowana i niestandardowa. W stosunku do każdego Klienta staramy się znaleźć indywidualne rozwiązanie, optymalnie dostosowane do jego potrzeb. Jednakże tradycyjnie wychodzimy z założenia, że jedynie najlepiej jest dostatecznie dobrze. Sukcesy naszej kancelarii to sukcesy naszych Klientów, które mieliśmy możliwość współtworzyć.


Informacje dodatkowe

Główną specjalizacją kancelarii Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni sp. p. jest świadczenie pomocy prawnej w zakresie przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Dla naszych Klientów uczestniczących w procedurach zamówień publicznych wykonujemy analizy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów przetargowych pod kątem oceny ryzyk prawnych, weryfikację ofert i wniosków o dopuszczenia do udziału w postępowaniu pod kątem zgodności z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa oraz z oczekiwaniami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Świadczymy stałe wsparcie prawne w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, a nasi prawnicy występują w charakterze zewnętrznych ekspertów, członków komisji przetargowych bądź biegłych.

Stałym elementem naszej pracy jest zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi rozpoznającymi skargi na orzeczenia KIO wykonywane dla zamawiających, odwołujących i wykonawców przystępujących do postępowań odwoławczych.


Specjalizacje

  • Prawo budowlane i zagospodarowania przestrzennego
  • Prawo umów
  • Prawo zamówień publicznych / pomoc publiczna / obsługa procesu inwestycyjnego

Kontakt

Jerzykowski i Wspólnicy Spółka komandytowa
Sławomira 4/13
71-606 Szczecin

tel.: 91 4646850
kom.: 91 4646851
e-mail: kancelaria@jerzykowski.pl
strona: http://jerzykowski.pl
Close Menu