Pomoc socjalna

Na podstawie uchwały nr 315/XI/2021 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie trybu udzielania pomocy socjalnej członkowie OIRP w Szczecinie mogą ubiegać się do końca 2021 r. o udzielenie pomocy socjalnej. Zgodnie z obowiązującym budżetem na rok 2021 na ten cel przeznaczona została do wydatkowania kwota 20.000 zł. Wnioski o udzielenie pomocy socjalnej można składać na bieżąco na specjalnie dedykowanym do tego celu druku. W związku z ograniczoną pulą środków przeznaczonych na pomoc socjalną Komisja ds. pomocy socjalnej planuje rozpoznawanie złożonych wniosków na dwóch posiedzeniach, tak aby pomoc została skierowana do osób najbardziej jej potrzebujących. Komisja przewiduje odbycie pierwszego posiedzenia w dniu 1 lipca 2021 r. Natomiast drugie posiedzenie planowane jest na dzień 16 grudnia 2021 r. W sytuacjach niecierpiących zwłoki przewodniczący Komisji rozważy możliwość zwołania dodatkowego posiedzenia poza powyżej wskazanymi terminami. Komisja prosi o rzetelne i skrupulatne wypełnianie wniosków o udzielenie pomocy socjalnej, co pozwoli na sprawne ich procedowanie.

Uchwała nr 315/XI/2021 w sprawie trybu udzielania pomocy socjalnej
Załącznik do regulaminu wniosek o zapomogę