Wpis na listę aplikantów

Aplikantem radcowskim może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 24 ust. 1 pkt 1 i 3-5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 75 ze zm.) i uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu wstępnego.

Wpis na listę aplikantów radcowskich następuje na podstawie uchwały rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia, o którym mowa w art. 33(3) ust. 2 ustawy o radcach prawnych. Uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

Osoby, które pozytywnie zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2021 roku i chcą rozpocząć aplikację od 1.01.2022 r. proszone są o złożenie wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich najpóźniej do dnia 20.10.2021 r.

Wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich, skierowany do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, składa się z następującymi dokumentami:

  1. oryginałem dyplomu ukończenia studiów prawniczych, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy lub jego odpisem (jeżeli nie był już złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu,
  2. wyciągiem z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku.
    Wydany dokument ma postać pliku XML, który można zapisać na informatycznym nośniku danych wraz z pozostałymi plikami (np. pamięć USB, płyta CD, DVD). Wizualizacja zaświadczenia możliwa jest przy wykorzystaniu funkcjonalności e-KRK. Wydruk nie jest dokumentem.
  3. oświadczeniem o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych,
  4. oświadczeniem o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  5. aktem małżeństwa – w przypadku osób, których nazwiska na dyplomie są nazwiskami panieńskimi,
  6. oryginałem dowodu uiszczenia opłaty wpisowej – na konto OIRP w Szczecinie nr 53 1050 1559 1000 0090 3203 4697

Osoby, które pozytywnie zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską w latach poprzednich i chcą rozpocząć aplikację od 1.01.2022 r. proszone są o załączenie do wniosku o wpis na listę aplikantów dodatkowych dokumentów:

  1. Kwestionariusz osobowego,
  2. Życiorysu zawierającego przebieg pracy zawodowej.

Zgodnie z § 4 ust. 2 Uchwały Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17.09.2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych – obowiązuje opłata za decyzję w sprawie wpisu na listę aplikantów radcowskich wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. w 2021 r. – 280 zł.