Wpis na listę radców prawnych

Osoby wnoszące o wpis na listę radców prawnych po ukończonej aplikacji radcowskiej, w terminie 3 miesięcy od dnia uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego obowiązane są do wniosku dołączyć następujące dokumenty:

 1. kartę danych osobowych, której wzór określa Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w drodze uchwały (podpisaną);
 2. życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej (podpisany) – dopuszczalne CV;
 3. 2 zdjęcia – zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego (prosimy o czytelne podpisanie zdjęć na odwrocie);
 4. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku;
 5. oświadczenie o korzystaniu w pełni  z praw publicznych;
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 7. oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych;
 8. świadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.; odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (w przypadku zmiany nazwiska);
 9. dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008) – zgodnie z uchwałą KRRP nr 144/VII/2010 z 17 września 2010 r. na rachunek bankowy OIRP w Szczecinie o numerze:
  53 1050 1559 1000 0090 3203 4697, podając w  tytule: „Opłata o wpis na listę radców prawnych” oraz za kogo wnoszona jest opłata, jeśli wpłaca inna osoba, bądź poprzez zakładkę na stronie E-IZBA.

Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 25 ustawy o radcach prawnych obowiązane są do wniosku dołączyć następujące dokumenty:

 1. kartę danych osobowych, której wzór określa Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w drodze uchwały (podpisaną);
 2. życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej (podpisany) – dopuszczalne CV;
 3. 2 zdjęcia – zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego (prosimy o czytelne podpisanie zdjęć na odwrocie);
 4. oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza;
 5. dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego, adwokackiego, sędziowskiego, prokuratorskiego lub notarialnego;
 6. umowy o pracę wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków lub zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków, lub umowy cywilnoprawne wraz
  z oświadczeniem o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów, a także oświadczenie w jakim wymiarze czasu obowiązki te były wykonywane – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 i 5;
 7. dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych –
  w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5;
 8. dokument potwierdzający posiadanie stopnia lub tytułu uprawniającego do wpisu na listę radców prawnych w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1;
 9. zaświadczenie adwokata lub radcy prawnego, z którego wynikać będzie, iż osoba ubiegająca się o wpis wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego – w przypadku osób,
  o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. b;
 10. dokumenty zaświadczające co najmniej 3-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. c i pkt 5 lit. c;
 11. dokument zaświadczający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego lub notarialnego;
 12. Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku;
 13. oświadczenie o miejscu zamieszkania uzasadniającym właściwość miejscową Izby, do której składa się wniosek;
 14. oświadczenie o korzystaniu w  pełni  z praw publicznych;
 15. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 16. oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych;
 17. w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy;
 18. odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (w przypadku zmiany);
 19. oświadczenie zawierające informacje, czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych
  i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniu o wpis;
 20. opinię okręgowej rady adwokackiej lub rady izby notarialnej, jeżeli wnioskodawca jest członkiem samorządu adwokackiego lub notarialnego;
 21. dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 100%  minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008) – zgodnie z uchwałą KRRP nr 144/VII/2010 z 17 września 2010 r. na rachunek bankowy OIRP w Szczecinie o numerze:
  53 1050 1559 1000 0090 3203 4697
  , podając w  tytule: „Opłata o wpis na listę radców prawnych” oraz za kogo wnoszona jest opłata, jeśli wpłaca inna osoba, bądź poprzez zakładkę na stronie E-IZBA.

*wysokość opłaty określona jest uchwałą Nr 144)VII)2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych.