Skip to main content
search
0

Przemysław Zdyb

Szczecin

Radca prawny Przemysław Zdyb jest wpisany na listę prowadzoną przez Radę OIRP w Szczecinie pod numerem SZ-1612. Studia prawnicze ukończył w 2011 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, a aplikację radcowską w 2015. W roku 2018 uzyskał stopień doktora nauk prawnych, broniąc rozprawy doktorskiej pt. „Postępowania administracyjne przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki”. Od 2011 r. zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, obecnie na stanowisku adiunkta w Instytucie Nauk Prawnych, gdzie prowadzi zajęcia między innymi z prawa i postępowania administracyjnego, postępowania przed sądami administracyjnymi, administracyjnego postępowania egzekucyjnego, kontroli i nadzoru nad działalnością administracji publicznej.
Praktykę zawodową od wielu lat łączy z rozwojem naukowym. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych w monografiach i czasopismach naukowych skoncentrowanych wokół tematyki z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, prawa energetycznego i prawa ochrony środowiska. Uczestnik i prelegent na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.


Opis działalności

Kancelaria Radcy Prawnego dra Przemysława Zdyba w Szczecinie specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w zakresie szeroko rozumianego prawa administracyjnego.
Oferujemy Państwu profesjonalną obsługę prawną w dziedzinie prawa i postępowania administracyjnego, postępowania przed sądami administracyjnymi oraz postępowania egzekucyjnego w administracji. Swoim Klientom zapewniamy wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie i indywidualne podejście do każdej ze zleconych spraw oraz wskazywanie najlepszych możliwych rozwiązań.

W swojej praktyce prawniczej zajmujemy się prawem administracyjnym, postępowaniem administracyjnym i sądowoadministracyjnym, postępowaniem egzekucyjnym w administracji, prawem budowlanym, prawem ochrony środowiska, prawem samorządu terytorialnego, prawem regulacji sektorowych oraz prawem obrotu, gospodarowania i zarządzania nieruchomościami, z uwzględnieniem prawa gospodarowania mieniem publicznym.


Informacje dodatkowe

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc i obsługę prawną dla osób fizycznych oraz osób prawnych w następującym zakresie:
• udzielanie porad prawnych z zakresu prawa administracyjnego materialnego, procedury administracyjnej, sądowoadministracyjnej, a także postępowania egzekucyjnego w administracji;
• sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz z zakresu prawa administracyjnego materialnego, procedury administracyjnej, sądowoadministracyjnej, a także postępowania egzekucyjnego w administracji;
• reprezentowanie Klientów w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji publicznej, w postępowaniu odwoławczym, w postępowaniu przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed Sądem Okręgowym w Warszawie – Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
• przygotowywanie odwołań od decyzji organu pierwszej instancji, ponagleń na bezczynność i przewlekłość organów administracji publicznej oraz zażaleń wydawanych przez organy w toku postępowania administracyjnego;
• przygotowywanie skarg i sprzeciwów do wojewódzkich sądów administracyjnych, a także skarg kasacyjnych i zażaleń do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
• przygotowywanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej;
• przygotowywanie wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego.


Specjalizacje

  • Prawo administracyjne
  • Prawo budowlane i zagospodarowania przestrzennego
  • Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza

Kontakt

Kancelaria Prawa Administracyjnego dr Przemysław Zdyb
Mikołaja Kopernika 1/4
70-241 Szczecin

kom.: 514016280
e-mail: p.zdyb@kpazdyb.pl
strona: https://www.kpazdyb.pl
Close Menu