Skip to main content
search
0

Zuzanna Jędrzejewska

Witkowo Drugie

Radca prawny Zuzanna Jędrzejewska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Odbyła aplikację radcowską zakończoną pozytywnym złożeniem egzaminu radcowskiego. Podczas odbywania aplikacji radcowskiej zdobywała doświadczenie w kancelariach w Stargardzie oraz w Szczecinie. Aktualnie wpisana jest na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie (nr wpisu SZ-1481).


Opis działalności

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych w zakresie:,
- doradztwa prawnego,
- reprezentacji przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji,
- reprezentacji przed organami administracji publicznej,
- udzielania porad prawnych,
- sporządzania pism i opinii prawnych,
- opiniowania umów.

Wiodącą misją Kancelarii jest zabezpieczenie interesów Klienta, rozwiązywanie sporów, minimalizowanie ryzyka i wsparcie przy prawidłowym stosowaniu przepisów prawa.

Obszary praktyki Kancelarii:
- Prawo rzeczowe, w szczególności pomoc prawna przy czynnościach związanych z nabywaniem i przeniesieniem własności rzeczy, kwestie regulowania zasiedzenia nieruchomości i ruchomości, sporządzanie umów cywilnoprawnych, dochodzenie roszczeń związanych z posiadaniem;
- Prawo nieruchomości, w szczególności doradztwo prawne przy czynności nabywania, zbywania i zagospodarowywania nieruchomości, sporządzanie analizy prawnej nieruchomości, sporządzanie projektów umów oraz ocena umów pod względem formalno-prawnym, dochodzenie roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, zniesienie współwłasności nieruchomości, przywrócenie naruszonego posiadania, ustanowienie służebności, kwestie zasiedzenia, obsługa prawna członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, ochrona praw lokatorów, windykacja należności od dłużników, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu;
- Prawo rodzinne, w szczególności reprezentacja w postępowania w sprawach o rozwód i o separację, przyznania świadczeń alimentacyjnych, uregulowania kontaktów i rozstrzygania o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi małżonków, sprawy o podział majątku wspólnego i rozliczenie nakładów oraz ustanowienie rozdzielności majątkowej;
- Pomoc w odzyskiwaniu należności oraz pomoc w oddłużaniu, w szczególności windykacja należności na etapie przedsądowym poprzez uczestnictwo w negocjacjach, reprezentacja na etapie sądowego sporu jak i na etapie egzekucji, usługi na rzecz kredytobiorców i pożyczkobiorców poprzez pomoc przy prowadzeniu negocjacji z wierzycielami w celu uzyskaniu jak najkorzystniejszych warunków spłaty zadłużenia;
- Odszkodowania i zadośćuczynienia, reprezentacja Klienta przed ubezpieczycielami i sądami w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienie (w szczególności szkody spowodowane wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami na terenie ośrodków sportowych, roszczenia związane z utratą osób najbliższych, roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji w zakresie obrotu pojazdami i maszynami, odszkodowania od biur turystycznych);
- Sporządzanie i opiniowanie wszelkich umów cywilnoprawnych w obrocie profesjonalnym jak i konsumenckim, a także doradztwo w zakresie form zabezpieczenia realizacji umów oraz nadzór nad prawidłowością wykonania zawartych umów;
- Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych, w szczególności doradztwo przy wyborze formy prowadzenia działalności, czynności związane z rejestracją działalności.


Specjalizacje

  • nieruchomości i mieszkaniowe
  • Prawo rodzinne
  • Prawo rzeczowe
  • Prawo umów

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Zuzanna Jędrzejewska
Wiśniowa 24/S
73-102 Witkowo Drugie

kom.: 731995970
e-mail: kancelaria@zuzannajedrzejewska.pl
strona: http://www.zuzannajedrzejewska.pl
Close Menu