Skip to main content
search
0
Category

Szkolenia

Szkolenie na platformie e-KIRP dot. Krajowego Rejestru Zadłużonych – 23 marca 2023 r.

By ,

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką dot. Krajowego Rejestru Zadłużonych uprzejmie informuję, że na platformie Krajowej Izby Radców Prawnych będzie przeprowadzone szkolenie pt. „Krajowy Rejestr Zadłużonych – radca prawny jako aktywny użytkownik systemu”.

Wykładowcą będzie dr Piotr Zimmerman. Szkolenie odbędzie się dnia 23 marca 2023 r.  o godz. 17:00. Proszę logować się bezpośrednio na platformie e-kirp.

Z pozdrowieniami

Kinga Przybylska-Charif
Kierownik Szkoleń Zawodowych

Szkolenia wyjazdowe I półrocze 2023 r. organizowane przez Fundację Radców Prawnych „Subsidio Venire” w Warszawie  we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych oraz Wolters Kluwer Polska

By ,

Szanowni Państwo,

Fundacja Radców Prawnych „Subsidio Venire” w Warszawie  we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych oraz Wolters Kluwer Polska serdecznie zaprasza radców prawnych, na cykl szkoleń, które w pierwszej połowie 2023r. zaplanowała w urokliwych miejscach naszego kraju w Krynicy Zdrój, w Zakopanem oraz w Kołobrzegu.ZA KAŻDE NASZE SZKOLENIE OTRZYMAJĄ PAŃSTWO 40 PKT. SZKOLENIOWYCH.

1/ 30.03 -2.04.2023r. w hotelu „Pegaz” w Krynicy Zdrój.

Tematyka :

 1. Najczęściej popełniane błędy procesowe pełnomocników w postępowaniu cywilnym i gospodarczym. Formułowanie pism procesowych i wniosków dowodowych ( w tym dowód z zeznań świadka na piśmie oraz dowód z opinii biegłego z innego postępowania),

wykładowca Sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach  dr Łukasz Zamojski

obecnie orzekający w Wydziale X Gospodarczym Sądu Okręgowego w I i II instancji, wykładowca prowadzący szkolenia dla wszystkich zawodów prawniczych, autor wielu publikacji z zakresu prawa spółek i postępowania rejestrowego (w tym autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii pt. Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe), postępowania cywilnego (współautor komentarza do k.p.c. pod red. P. Rylskiego, dostępnego w Legalisie) w tym z uwzględnieniem przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, klauzulowym i zabezpieczającym, uczestnik i prelegent konferencji naukowych.

 1. Czynności pełnomocnika i obrońcy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia i postępowaniu karnym – wybrane zagadnienia, między innymi:

–  obrońca i pełnomocnik w postępowaniu przygotowawczym,

–  udział obrońcy i pełnomocnika w czynnościach dowodowych,

–  udział obrońcy w posiedzeniu sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania,

– prawo przeglądania akt sprawy, porozumienie się obrońcy z podejrzanym tymczasowo aresztowanym, udział obrońcy w końcowym zaznajomieniu z materiałami postępowania, zażalenie na decyzje procesowe wydane w postępowaniu przygotowawczym,

–  subsydiarny akt oskarżenia,

–  obrońca i pełnomocnik w postepowaniu przed sądem I instancji,

wykładowca radca prawny Agnieszka Kot

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach, następnie wpisana na listę radców prowadzoną  przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę zawodową koncentruje na świadczeniu pomocy prawnej głównie w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego i rodzinnego oraz karnego i administracyjnego poprzez współpracę w zakresie obsługi jednostek samorządowych, a przede wszystkim na rzecz klientów indywidualnych.

 1. Najnowsze zmiany w prawie pracy.

   Praca zdalna, urlopy wypoczynkowe i zwolnienia od pracy.

wykładowca radca prawny Karol Siergiej

Jeden z czołowych ekspertów prawa pracy w Polsce. Ma wieloletnie doświadczenie w praktyce prawa pracy. Specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych, pracowniczych sporów sądowych, wynagradzania pracowników, dyskryminacji oraz umów o zakazie konkurencji. Posiada bogate doświadczenie w zakresie indywidualnego jak i zbiorowego prawa pracy.

 1. „Jak budować i wzmacniać swoją SIŁĘ I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ a tym samym DBAĆ O SWÓJ DOBROSTAN w świecie pełnym zmienności i niepewności.”

wykładowca Sabina Kamińska

 Coach ICF, Trener Biznesu, Konsultant Rozwoju Organizacji, właściciel firmy doradczo – szkoleniowej Przestrzeń Rozwoju. Praktyk w zakresie stosowania, interpretacji i przekazywania informacji zwrotnej  z badania narzędziami psychometrycznymi w projektach diagnostycznych dla biznesu, m.in. dokonuje diagnozy potencjału w oparciu o narzędzie Disc D3/DISC/TEAM/VALUES/BAI® oraz „Siłę i Odporność Psychiczną” Liderów i całych Zespołów –  wykorzystując metodologię  kwestionariusza MTQ PLUS– AQR International. Zrealizowała ponad 8000 godzin pracy w formie warsztatów, szkoleń, coachingów grupowych i indywidualnych, skupiając się na tematyce przywództwa, zarządzania pracą zespołów, przechodzenia przez zmiany i efektywności osobistej.

2/ 11-14.05.2023 hotel „ Mercury” Zakopane

Tematyka:

 1. Dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym,

    Kara umowna w praktyce sądowej,

    Odsetki cywilnoprawne.

wykładowca Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie Zbigniew Miczek

Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie. Aktualnie jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz OIRP w Krakowie i OIRP w Rzeszowie.  Od 2017 jest wykładowcą na studiach podyplomowych organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu prawa karnego gospodarczego, prawa zamówień publicznych oraz z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i finansowanego. Uczestniczył w pracach zespołów:  Ministra Sprawiedliwości ds. reformy prawa upadłościowego,  Ministra Gospodarki do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej – Ministra Gospodarki ds. prawa gospodarczego.  Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu procedury cywilnej, prawa gospodarczego i upadłościowego. W swoich zainteresowaniach naukowych skupia się̨ na ekonomicznych aspektach sporów i procesów sądowych, roli biegłego w postępowaniach sądowych, przyczynach niewypłacalności, podmiotowości przedsiębiorców, eliminowaniu ryzyka związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na styku przedsiębiorcy z organami władzy publicznej, wpływem postępowań sądowych na efektywność prowadzenia biznesu oraz jawności publicznej funkcjonowania sądów.

 1. Gesty, mikroekspresje i słowa, które mają moc. Wystąpienia publiczne praktycznie.

    „Pierwszy krok nigdy nie jest do tyłu”. O zarządzaniu zmianą.

     Etykieta w komunikacji biznesowej.

wykładowca dr hab. n. hum. Anita Frankowiak

Praktyk biznesu, doradca biznesowy, certyfikowany tutor, mentor, dyplomowany coach, kulturoznawca, filolog,  komunikolog, specjalista ds. komunikacji międzykulturowej, specjalista z zakresu protokołu dyplomatycznego, wystąpień publicznych oraz trener z 27-letnią praktyką zawodową z międzynarodowym certyfikatem Transforming CommunicationTM nr PL 01050. Profesor na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej) oraz Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie (Instytut Zarządzania i Nauk Technicznych). Przeprowadziła ponad 11 900 godzin szkoleniowych i ponad 2000 doradztwa dla przedsiębiorców udzielając feedbacku oraz pomagając im przy budowaniu strategii rozwojowych, założeń organizacyjnych firmy, planów naprawczych i w eksporcie produktów na rynki międzynarodowe. Zrealizowała ponad 200 godzin indywidualnego i grupowego wsparcia coachingowego, w tym także dla przedsiębiorców. Ma ponad 300 referencji i opinii nt  swojej pracy, jakości szkoleń, warsztatów oraz zrealizowanego doradztwa. Wszystkie one poświadczają wysoką jakość oferowanych przez Instytut Dyplomacji usług i zachęcają do stałej współpracy.

3/ 1-4.06.2023 hotel „Ikar Plaza” Kołobrzeg

Tematyka:

 1. Obowiązki pełnomocników procesowych,

– doręczenia w toku postępowania cywilnego ,

–  postępowanie apelacyjne i zażaleniowe– stan obecny i projektowane zmiany,

–  Postępowanie dowodowe w postępowaniu cywilnym – problemy praktyczne.

wykładowca Sędzia Sądu Okręgowego Grzegorz Karaś

Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, prawa europejskiego oraz prawa nowych technologii. Zajmuje się informatyzacją sądownictwa. Od 2010 r. bierze czynny udział w projektowaniu i w wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych w sądach powszechnych. Pełnomocnik Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w sądach powszechnych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. W latach 2012–2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Członek komitetów sterujących i zespołów projektowych projektów informatycznych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Autor publikacji z zakresu informatyzacji wymiaru sprawiedliwości.

 1. Stres i wypalenie zawodowe – przyczyny i zapobieganie.

wykładowca psycholog Ewa Laus

psycholog, trener PTP. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla kadry menadżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw i banków. Wykładowca w Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej WZ w Sopocie. Przeprowadziła ponad 3000 dni szkoleniowych. Specjalizuje się w obszarze związanym z: rozwój kompetencji menedżerskich (przywództwo, komunikacja menedżerska, zarządzanie i budowanie zespołu, motywacja, zarządzanie zmianą, oceny pracowników), Szkolenia ogólnorozwojowe (efektywność osobista, asertywność, komunikacja, zarządzanie stresem, zarządzanie konfliktem, sztuka prezentacji, podejmowanie decyzji), Coaching, zarządzanie coachingowe.  Współpracowała przy tworzeniu standardów obsługi Klienta, budowaniu systemów ocen pracowniczych, programach rozwoju talentów oraz systemów kompetencji. Współuczestniczyła w tworzeniu i realizacji projektu dla PGZ i Prezesów Spółek współpracujących,  związanego z wdrażaniem zmian, tworzeniem misji i wizji organizacji, kształtowaniem kultury organizacyjnej i komunikacją w projekcie zmiany. Tworzy i realizuje projekty rozwojowe dostosowane do kultury organizacyjnej. Realizuje coaching indywidualny i grupowy skoncentrowany na rozwoju kompetencji menadżerskich, budowania i zarządzania zespołami, komunikacji w organizacji.

 

Areopag o pojmowaniu praworządności – relacja live 27 stycznia 2023 roku o godz. 18:00 

By ,

Szanowni Państwo,

w imieniu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego serdecznie zapraszam do udziału w wydarzeniu naukowo-społecznym, pt. Areopag o pojmowaniu praworządności – czy współczesne mechanizmy prawne nadążają za procesami społecznymi?, które jest wydarzeniem towarzyszącym Międzynarodowej III Konferencji Naukowej imienia profesora Stanisława Czepity pt. „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa”.

Areopag odbędzie się w dniu 27 stycznia 2023 roku o godz. 18:00 i będzie on transmitowany na żywo w Internecie na portalach Facebook i YouTube WPiA US oraz na stronie portalu wSzczecinie.pl.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ds3k2ONpOqg

Rolę areopagitów przyjęli prof. Ewa Łętowska, prof. Marek Safjan, prof. Marek Zubik, prof. Jerzy Zajadło oraz prof. Adam Bodnar. Obrady Areopagu poprowadzi red. Jacek Żakowski. Przebieg dyskusji na bieżąco będzie ilustrował gość specjalny – sędzia Arkadiusz Krupa, znany jako autor satyrycznych rysunków, które umieszcza na stronie Ślepym Okiem Temidy.  

Przedsięwzięcie to jest oryginalnym formatem dyskusji, która ma połączyć elementy rzetelnej debaty naukowej uznanych specjalistów w swojej dziedzinie z potrzebą przystępnego przekazania tych doniosłych treści szerokiemu gronu odbiorców.  

W czasach antycznych najwybitniejsi dostojnicy rozstrzygali na Areopagu sprawy wielkiej wagi państwowej. Współczesny Areopag, na który zapraszamy, znów zgromadzi najbardziej znamienitych prawników.  

Praworządność w rozumieniu prawniczym była w ostatnich latach nie bez powodu przedmiotem wielu dyskusji. Licznie występujące w niej głosy wymagają nomen omen reasumpcji oraz postawienia kropki nad „i”. Czas rozstrzygnąć jak obecnie należy pojmować to zagadnienie. 

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium CivilLaw – 21.10.2022 r.

By ,

Szanowni Państwo,

na prosbę Krajowej Izby Radców prawnych przesyłamy informację o seminarium, które odbędzie się 21 października 2022 r. w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych, przy ul. Powązkowskiej 15 w Warszawie.

Seminarium jest kolejnym wydarzeniem z cyklu wydarzeń w ramach CivilLaw, podczas którego będą poruszane tematy takie jak:

 • Jurisdiction in matrimonial cases (divorce, legal separation and marriage annulment) and in matters of parental responsibility
 • International child abduction
 • Recognition, enforceability and enforcement of decisions in family matters
 • Jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of decisions in matters of matrimonial property regimes and on the property consequences of registered partnerships.

Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest znajomość języka angielskiego oraz przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza: https://www.webankieta.pl/ankieta/825564/seminarium-civillaw-warsaw-2110.html

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://kirp.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-seminarium-civillaw-w-warszawie-21-pazdziernika/ .

Liczba miejsc jest ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!

 

Konferencja z Okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji „Prawnik w dialogu mediacyjnym”.

By ,

Szanowni Państwo,

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza wszystkich do udziału w Konferencji z Okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji „Prawnik w dialogu mediacyjnym”, która odbędzie się 20 października 2022 r. za pośrednictwem ZOOM.

Data konferencji nie jest przypadkowa – 20 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji – tego dnia o godz. 15.00 KIRP zaprasza na bezpłatne, dostępne dla wszystkich zainteresowanych wydarzenie w formule online.

Mediacja to metoda dochodzenia do ugodowego, satysfakcjonującego wszystkie strony, rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale osoby trzeciej – neutralnego i bezstronnego mediatora, którego zadaniem jest wspieranie przebiegu procesu i pomoc w osiągnięciu porozumienia. Profesjonalni pełnomocnicy, ze względu na rozumienie porządku prawnego oraz znajomość praw stron są jednymi z najlepiej przygotowanych do profesjonalnego uczestnictwa w procesie mediacyjnym specjalistów. Dlaczego zatem, pomimo niewątpliwych zalet mediacji jako efektywnej metody rozwiązywania sporów, prawnicy nie zawsze są do niej przekonani? Jak to zmienić? Jakie, nieporównywalne z procesem sądowym, możliwości stwarza prawnikowi dialog mediacyjny?

Odpowiedzi na te pytania, w ramach dwóch tematycznych paneli, będą poszukiwali doświadczeni w swoich obszarach zawodowych specjaliści, wśród których są:

Mariusz Haładyj – Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;

Maciej Bobrowicz – od ponad 15 lat mediator w sprawach gospodarczych, były Prezes KRRP;

Tomasz Maliński – mediator gospodarczy, działacz społeczny i propagator mediacji, dyrektor Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie;

Ivo Kucharczuk – radca Prokuratorii Generalnej RP, specjalizujący się w regulacjach w zakresie zarządzania mieniem i rozwiązywania sporów przez podmioty z sektora publicznego;

Andrzej Archanowicz – wielokrotnie pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji Rozjemczej FIDIC oraz reprezentujący klientów w postępowaniach arbitrażowych i mediacji sądowych w obszarze infrastruktury;

Dorota Grześkowiak-Stojek – specjalista prawa zamówień publicznych, z 19-letnim doświadczeniem we wspieraniu klientów w rozwiązywaniu sporów, współautorka komentarza z zakresu prawa zamówień publicznych.

Po każdym z paneli dyskusyjnych przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi, w której będą mogli wziąć udział zarejestrowani uczestnicy konferencji. 

Rejestracja uczestników jest możliwa do 18 października za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: https://bit.ly/3ym2Eao

https://kirp.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-konferencji-prawnik-w-dialogu-mediacyjnym/

Cykl szkoleń Akademia Wiedzy – Prawnik 360°

By ,

Szanowni Państwo,

na prośbę Wolters Kluwer przesyłamy informację  o bezpłatnym cyklu szkoleń Akademia Wiedzy – Prawnik 360°.

W ramach Akademii odbędą się 3 szkolenia:

 1. Transformacja cyfrowa w branży prawniczej. Czy rzeczywiście taka straszna? – 3 października 2022 r., godz. 15.00 – Prelegent Kamila Kurkowska;
 2. Lepiej liczyć, więcej zarabiać. Jak podnieść efektywność finansową kancelarii? – 9 listopada 2022 r., godz. 15.00 – Prelegent Hubert Sommerrey;
 3. Efektywny prawnik – jak zwiększyć dochodowość, skuteczność i zadowolenie prawników + 1020 powodów czemu warto być efektywnym. – 7 grudnia 2022 r. – Prelegent Marcin Nowakowski.

Wystarczy zapisać się raz, by uzyskać dostęp do wszystkich szkoleń.

Szczegółowy program i zapisy >>

 

Międzynarodowa Konferencja na temat Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa – Gdańsk – 13-14 października 2022 r.

By

Szanowni Państwo,

„Z okazji 40-lecia powstania samorządu radców prawnych w Polsce, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w „Biznes. Algorytm. Prawo. Międzynarodowej Konferencji na temat Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 13-14 października 2022 r. w Radisson Hotel & Suites Gdansk.

Konferencja, uświetniająca jubileusz największego samorządu prawniczego w Polsce została przygotowana we ścisłej współpracy z instytucjami   akademickimi oraz licznymi partnerami   biznesowymi. Daje to gwarancje, że poruszane zagadnienia będą dotyczyć kluczowych spraw związanych z istotnymi potrzebami współczesnego biznesu przy jednoczesnym uwzględnieniu i zaprezentowaniu licznych innowacyjności technicznych wykorzystywanych do obsługi klienta w branży prawniczej.

W załączeniu wstępny program Konferencji.

https://www.bal-conference.com/

Konferencja BRPO „Sprawy przed Trybunałem w Strasburgu dotyczące Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym”

By

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zbliża się konferencja pt. „Sprawy przed Trybunałem w Strasburgu dotyczące Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym”, która odbędzie się w dniu  9 września 2022 roku w godzinach 10:00-16:00.

W wydarzeniu można wziąć udział poprzez dołączenie do transmisji.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=PBB4JF7fl7I

Konferencja będzie tłumaczona na polski język migowy.

Program konferencji

10:00    Otwarcie konferencji – dr hab. Marcin Wiącek, prof. UW, Rzecznik Praw Obywatelskich

I część konferencji – Przedmiot spraw przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka dotyczących KOZZD

10:20     Sprawy przed ETPC z perspektywy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka – dr Marcin Szwed, Helsińska Fundacja Praw Człowieka

10:45     Funkcjonowanie KOZZD a art. 3 EKPC – wnioski z wizytacji KMPT – Rafał Kulas, Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur, BRPO

11:10     Stanowisko Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawach dotyczących KOZZD przed ETPC – adw. Anna Wilińska-Zelek, adw. Mateusz Bogacz, Naczelna Rada Adwokacka

11:35     Terapia w ramach detencji prewencyjnej – codzienna praktyka i przyszłe wyzwania – dr Wojciech Grudka, Kierownik Oddziału Terapeutycznego KOZZD w Gostyninie

12:00     Dyskusja

12:30     Lunch

II część konferencji – Zagraniczne rozwiązania dotyczące detencji prewencyjnej

13:15     Placówki dla osób stwarzających zagrożenie w Niemczech – Irena Wilke, Zakład Karny w Rosdorf, Niemcy

13:45     Rozwiązania holenderskie dot. osób stwarzających zagrożenie dla społeczeństwa – Peter Braun, psycholog, psychoterapeuta, Holandia; Inga Markiewicz, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

14:25     Dyskusja

15:00     Przerwa kawowa

III część konferencji – Zmiany legislacyjne

15:20     Ocena projektu nowelizacji ustawy z 22.11.2013 r – dr hab. Michał Królikowski, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

15:40     Podsumowanie konferencji – dr Hanna Machińska, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich

Konferencję prowadzi: dr Ewa Dawidziuk, Dyrektorka Zespołu ds. Wykonywania Kar, BRPO

Zaproszenie na transmisję konferencji (program)

Klauzula informacyjna

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • przebieg wydarzenia zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie rozpowszechniony w postaci materiałów promujących wydarzenie na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Biura RPO,
 • Twój aktywny udział poprzez zadawanie pytań lub pozostawienie komentarza jest równoznaczny ze zgodą na rejestrację i dalsze rozpowszechnianie takich danych jak Twój wizerunek, wypowiedź, nazwa użytkownika mediów społecznościowych,
 • NIE będziemy Cię profilować, czyli automatycznie przypisywać lub przewidywać Twoich zachowań, preferencji czy postaw,
 • PAMIĘTAJ: w każdym momencie możesz odwołać zgodę oraz zwrócić się do Biura RPO o dostęp do swoich danych. Wystarczy napisać na adres Biura RPO (poniżej) lub adres e-mail: joanna.rudnicka@brpo.gov.pl. Cofnięcie zgody nie obejmuje materiałów promocyjnych wyemitowanych przed dniem jej cofnięcia.

Nowe szkolenie na platformie e-learningowej „Polski Ład 2.0 po zmianach od 1 lipca 2022 r.”

By

Szanowni Państwo,

na prośbę Krajowej Rady Radców Prawnych, uprzejmie informujemy, że na platformie e-learningowej e-kirp.pl zostało umieszczone szkolenie „Polski Ład 2.0 po zmianach od 1 lipca 2022 r.”

Szkolenie dotyczy zmian w zakresie podatków dochodowych, które mogą wywierać istotny wpływ na sytuację finansową kancelarii oraz osób je prowadzących –  zarówno osób fizycznych, jak i prawnych.

Dzięki szkoleniu dowiesz się, kto może dokonać zmian sposobu opodatkowania i kiedy warto to zrobić, kto zyskał a kto stracił na nowych rozwiązaniach Polskiego Ładu. Dowiesz się również, jaka forma prowadzenia działalności w branży prawniczej jest najbardziej opłacalna.

Szkolenie „Polski Ład 2.0 po zmianach od 1 lipca 2022 r.” poprowadził prof. Adam Mariański – prawnik i doradca podatkowy, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca akademicki. Prof. Mariański jest Prezesem Polskiego Instytutu Analiz Ekonomiczno-Prawnych, a także Partnerem Zarządzającym w Mariański Group. Uczestniczy w procedurach legislacyjnych dotyczących prawa podatkowego. Jest autorem ponad dwustu publikacji z tej dziedziny.

Radcowie prawni, którzy ukończą szkolenie otrzymają 4 punkty szkoleniowe, zgodnie z Uchwałą Nr 209/X/2020 KRRP z dnia 24 października 2020 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

https://kirp.pl/polski-lad-2-0-po-zmianach-od-1-lipca-2022-szkolenie-na-platformie-e-kirp-pl/

 

 

Close Menu