Skip to main content
search
0
Category

Szkolenia

Projekt „System wsparcia przyjmowania małoletnich migrantów bez opieki w Polsce” wrzesień-październik 2023 r.

By ,

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zaprasza prawników i prawniczki zainteresowanych ochroną praw dzieci i chętnych  do przyjęcia roli kuratora lub kuratorki małoletnich cudzoziemców bez opieki, do wzięcia udziału w projekcie szkoleniowo-mentoringowym.

Funkcja kuratora małoletniego cudzoziemca bez opieki polega na prawnej reprezentacji dziecka w ściśle określonych procedurach administracyjnych lub sądowych. Od lat liczba osób, które są gotowe podjąć się pełnienia tej funkcji jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Podjęcie wyzwania w postaci przyjęcia roli kuratora lub kuratorki da szansę małoletnim przebywającym w Polsce bez opieki na uregulowanie swojego statusu i skupieniu się na adaptacji do przebywania w nowym dla nich kraju i rozwijania swojego potencjału zamiast wielomiesięcznego (lub wieloletniego) zawieszenia pomiędzy procedurami.

Celem projektu jest zapewnienie małoletnim cudzoziemcom  bez opieki, przebywającym w strzeżonych ośrodkach lub placówkach-opiekuńczo wychowawczych, reprezentacji prawnej w postaci wykwalifikowanych kuratorów mogących prowadzić ich sprawy w pobliżu ich miejsca przebywania, jak również wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie szkoleń i sieciowania.  Ważnym  elementem projektu będzie utworzenie struktury  wsparcia i współpracy zarówno pomiędzy zaangażowanymi placówkami jak też kuratorami.

W ramach projektu oferujemy:  

 • szkolenia (wrzesień-październik 2023)
 • wsparcie mentorskie
 • wsparcie językowe
 • partycypację w pokryciu kosztów związanych z pełnieniem funkcji kuratora/ki. 

PUNKTY SZKOLENIOWE

 • radcowie prawni: 1 punkt szkoleniowy za 45 min. wykładu,
 • adwokaci 1 punkt szkoleniowy za 1 godz. wykładu.

Udział w projekcie jest bezpłatny. 

W załączeniu program szkoleń oraz opis projektu.

Program szkoleń _ SWMCBO

Opis projektu _SWMCBO

Zgłoszenia przyjmujemy do  27.08.2023 przez formularz:

https://forms.gle/c5Pyp2VuQuXwEuAv8

Szkolenie dla pracowników sądów powszechnych i przedstawicieli zawodów prawniczych w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników i pracownic wymiaru sprawiedliwości w zakresie wiedzy związanej ze szczególnymi potrzebami osób z niepełnosprawnością (OzN) oraz metod i sposobów kontaktu i komunikacji z OzN, na rożnych szczeblach organizacyjnych w sądownictwie powszechnym.

By ,

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że trwa rekrutacja do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla pracowników sądów powszechnych i przedstawicieli zawodów prawniczych w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników i pracownic wymiaru sprawiedliwości w zakresie wiedzy związanej ze szczególnymi potrzebami osób z niepełnosprawnością (OzN) oraz metod i sposobów kontaktu i komunikacji z OzN, na rożnych szczeblach organizacyjnych w sądownictwie powszechnym.

Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Szkolenia realizowane są na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości – więcej informacji o szkoleniach znajduje się w załączonych pismach.

W przypadku zainteresowania udziałem w szkoleniu, uprzejmie proszę o zgłoszenie siebie i/lub Państwa pracowników do udziału w szkoleniu za pośrednictwem platformy rekrutacyjnej lub wysłanie na adres: rekrutacja@dostepnoscwsadach.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszającej zgodnej z Regulaminem rekrutacji, adres mailowy oraz numer telefonu i pełnione stanowisko. Do pełnego zgłoszenia wymagane jest również imię i nazwisko pracownika oraz grupy, którą reprezentuje i podanie jego adresu mailowego oraz numeru telefonu, stanowiska oraz komórki organizacyjnej.

https://dostepnoscwsadach.pl/client/application_form?access_token=3c92410bb590d32d4b869289e98c9d8a

MS_Zaproszenie do udziału w szkoleniach

MS_Regulamin rekrutacji i uczestnictwa_fin

MS_Informator o szkoleniach_final

Pismo w sprawie szkoleń – Przedstawiciele zawodów prawniczych KRRP          

GR VI_Program szkolenia

Seminarium naukowe pt. „Contemporary Challenges for Uniform Private Law” -16 maja 2023 r.

By ,
Szanowni Państwo,
w imieniu Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Prawa i Administracji w Szczecinie, serdecznie zapraszamy na międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Contemporary Challenges for Uniform Private Law”.
Prywatne prawo jednolite odgrywa ogromną rolę w obrocie międzynarodowym. Unifikacja zasad dotyczących określonych instytucji prawnych ułatwia wymianę handlową i sprzyja współpracy międzynarodowej. Prowadzi do obniżenia kosztów transakcji oraz zmniejsza ryzyko sporów sądowych, a także zjawiska forum shopping.
Zmieniający się świat stawia nowe wyzwania także przed jednolitym prawem prywatnym.
1. W jaki sposób zapewnić, by instrumenty prawa jednolitego były stosowane tak samo w poszczególnych państwach?
2. Czy jest szansa na unifikację prawa w nowych obszarach powstających w wyniku gwałtownego rozwoju technologicznego (sztuczna inteligencja, pojazdy autonomiczne)?
3. Czy instrumenty o charakterze soft law mogą służyć ujednolicaniu prawa prywatnego?
Te trzy zagadnienia będą przedmiotem seminarium odbywającego się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 16 maja 2023 r. o godzinie 10:30.
Prelegentami podczas seminarium będą wyjątkowi znawcy prezentowanych tematów:
-David Glass, Senior Lecturer in Law z Uniwersytetu w Cardiff (Wielka Brytania), który przedstawi ostatnie orzeczenie Sądu Najwyższego Zjednoczonego Królestwa dotyczące art. 24 ust. 4 konwencji CMR w świetle zasad interpretacji konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów;
– dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dr Igor Vio z Uniwersytetu w Rijece, którzy zaprezentują ostatnie postępy w zakresie regulacji dotyczących statków autonomicznych (MASS);
– dr Dominik Sypniewski, Politechnika Warszawska, które przedstawi rolę standardów FIDIC w usuwaniu barier odnoszących się do umów o świadczenie usług;
– prof. dr. sc. Emir Sudžuka, Uniwersytet „VITEZ”, Bośnia i Hercegowina, który wygłosi wykład pod tytułem „Wyzwania reformy prawa prywatnego w Bośni i Hercegowinie w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej”.
Seminarium odbędzie się w trybie hybrydowym – w sali 217 w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie przy ul. Narutowicza 17a oraz na platformie MS Teams.
Uczestnicy, pragnący wziąć udział zdalny, proszeni są o rejestrację pod następującym adresem: https://bit.ly/seminar_wpia
Po rejestracji uczestnicy otrzymają link do dołączenia do seminarium na platformie MS Teams.
Za udział w seminarium, które jest bezpłatne- każdy radca prawny otrzyma 5 punktów szkoleniowych.
Organizatorem seminarium jest Zespół Badawczy Cywilnoprawnych Problemów Obrotu Gospodarczego działający na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Szkolenie na platformie e-KIRP dot. Krajowego Rejestru Zadłużonych – 23 marca 2023 r.

By ,

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką dot. Krajowego Rejestru Zadłużonych uprzejmie informuję, że na platformie Krajowej Izby Radców Prawnych będzie przeprowadzone szkolenie pt. „Krajowy Rejestr Zadłużonych – radca prawny jako aktywny użytkownik systemu”.

Wykładowcą będzie dr Piotr Zimmerman. Szkolenie odbędzie się dnia 23 marca 2023 r.  o godz. 17:00. Proszę logować się bezpośrednio na platformie e-kirp.

Z pozdrowieniami

Kinga Przybylska-Charif
Kierownik Szkoleń Zawodowych

Szkolenia wyjazdowe I półrocze 2023 r. organizowane przez Fundację Radców Prawnych „Subsidio Venire” w Warszawie  we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych oraz Wolters Kluwer Polska

By ,

Szanowni Państwo,

Fundacja Radców Prawnych „Subsidio Venire” w Warszawie  we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych oraz Wolters Kluwer Polska serdecznie zaprasza radców prawnych, na cykl szkoleń, które w pierwszej połowie 2023r. zaplanowała w urokliwych miejscach naszego kraju w Krynicy Zdrój, w Zakopanem oraz w Kołobrzegu.ZA KAŻDE NASZE SZKOLENIE OTRZYMAJĄ PAŃSTWO 40 PKT. SZKOLENIOWYCH.

1/ 30.03 -2.04.2023r. w hotelu „Pegaz” w Krynicy Zdrój.

Tematyka :

 1. Najczęściej popełniane błędy procesowe pełnomocników w postępowaniu cywilnym i gospodarczym. Formułowanie pism procesowych i wniosków dowodowych ( w tym dowód z zeznań świadka na piśmie oraz dowód z opinii biegłego z innego postępowania),

wykładowca Sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach  dr Łukasz Zamojski

obecnie orzekający w Wydziale X Gospodarczym Sądu Okręgowego w I i II instancji, wykładowca prowadzący szkolenia dla wszystkich zawodów prawniczych, autor wielu publikacji z zakresu prawa spółek i postępowania rejestrowego (w tym autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii pt. Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe), postępowania cywilnego (współautor komentarza do k.p.c. pod red. P. Rylskiego, dostępnego w Legalisie) w tym z uwzględnieniem przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, klauzulowym i zabezpieczającym, uczestnik i prelegent konferencji naukowych.

 1. Czynności pełnomocnika i obrońcy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia i postępowaniu karnym – wybrane zagadnienia, między innymi:

–  obrońca i pełnomocnik w postępowaniu przygotowawczym,

–  udział obrońcy i pełnomocnika w czynnościach dowodowych,

–  udział obrońcy w posiedzeniu sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania,

– prawo przeglądania akt sprawy, porozumienie się obrońcy z podejrzanym tymczasowo aresztowanym, udział obrońcy w końcowym zaznajomieniu z materiałami postępowania, zażalenie na decyzje procesowe wydane w postępowaniu przygotowawczym,

–  subsydiarny akt oskarżenia,

–  obrońca i pełnomocnik w postepowaniu przed sądem I instancji,

wykładowca radca prawny Agnieszka Kot

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach, następnie wpisana na listę radców prowadzoną  przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę zawodową koncentruje na świadczeniu pomocy prawnej głównie w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego i rodzinnego oraz karnego i administracyjnego poprzez współpracę w zakresie obsługi jednostek samorządowych, a przede wszystkim na rzecz klientów indywidualnych.

 1. Najnowsze zmiany w prawie pracy.

   Praca zdalna, urlopy wypoczynkowe i zwolnienia od pracy.

wykładowca radca prawny Karol Siergiej

Jeden z czołowych ekspertów prawa pracy w Polsce. Ma wieloletnie doświadczenie w praktyce prawa pracy. Specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych, pracowniczych sporów sądowych, wynagradzania pracowników, dyskryminacji oraz umów o zakazie konkurencji. Posiada bogate doświadczenie w zakresie indywidualnego jak i zbiorowego prawa pracy.

 1. „Jak budować i wzmacniać swoją SIŁĘ I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ a tym samym DBAĆ O SWÓJ DOBROSTAN w świecie pełnym zmienności i niepewności.”

wykładowca Sabina Kamińska

 Coach ICF, Trener Biznesu, Konsultant Rozwoju Organizacji, właściciel firmy doradczo – szkoleniowej Przestrzeń Rozwoju. Praktyk w zakresie stosowania, interpretacji i przekazywania informacji zwrotnej  z badania narzędziami psychometrycznymi w projektach diagnostycznych dla biznesu, m.in. dokonuje diagnozy potencjału w oparciu o narzędzie Disc D3/DISC/TEAM/VALUES/BAI® oraz „Siłę i Odporność Psychiczną” Liderów i całych Zespołów –  wykorzystując metodologię  kwestionariusza MTQ PLUS– AQR International. Zrealizowała ponad 8000 godzin pracy w formie warsztatów, szkoleń, coachingów grupowych i indywidualnych, skupiając się na tematyce przywództwa, zarządzania pracą zespołów, przechodzenia przez zmiany i efektywności osobistej.

2/ 11-14.05.2023 hotel „ Mercury” Zakopane

Tematyka:

 1. Dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym,

    Kara umowna w praktyce sądowej,

    Odsetki cywilnoprawne.

wykładowca Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie Zbigniew Miczek

Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie. Aktualnie jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz OIRP w Krakowie i OIRP w Rzeszowie.  Od 2017 jest wykładowcą na studiach podyplomowych organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu prawa karnego gospodarczego, prawa zamówień publicznych oraz z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i finansowanego. Uczestniczył w pracach zespołów:  Ministra Sprawiedliwości ds. reformy prawa upadłościowego,  Ministra Gospodarki do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej – Ministra Gospodarki ds. prawa gospodarczego.  Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu procedury cywilnej, prawa gospodarczego i upadłościowego. W swoich zainteresowaniach naukowych skupia się̨ na ekonomicznych aspektach sporów i procesów sądowych, roli biegłego w postępowaniach sądowych, przyczynach niewypłacalności, podmiotowości przedsiębiorców, eliminowaniu ryzyka związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na styku przedsiębiorcy z organami władzy publicznej, wpływem postępowań sądowych na efektywność prowadzenia biznesu oraz jawności publicznej funkcjonowania sądów.

 1. Gesty, mikroekspresje i słowa, które mają moc. Wystąpienia publiczne praktycznie.

    „Pierwszy krok nigdy nie jest do tyłu”. O zarządzaniu zmianą.

     Etykieta w komunikacji biznesowej.

wykładowca dr hab. n. hum. Anita Frankowiak

Praktyk biznesu, doradca biznesowy, certyfikowany tutor, mentor, dyplomowany coach, kulturoznawca, filolog,  komunikolog, specjalista ds. komunikacji międzykulturowej, specjalista z zakresu protokołu dyplomatycznego, wystąpień publicznych oraz trener z 27-letnią praktyką zawodową z międzynarodowym certyfikatem Transforming CommunicationTM nr PL 01050. Profesor na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej) oraz Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie (Instytut Zarządzania i Nauk Technicznych). Przeprowadziła ponad 11 900 godzin szkoleniowych i ponad 2000 doradztwa dla przedsiębiorców udzielając feedbacku oraz pomagając im przy budowaniu strategii rozwojowych, założeń organizacyjnych firmy, planów naprawczych i w eksporcie produktów na rynki międzynarodowe. Zrealizowała ponad 200 godzin indywidualnego i grupowego wsparcia coachingowego, w tym także dla przedsiębiorców. Ma ponad 300 referencji i opinii nt  swojej pracy, jakości szkoleń, warsztatów oraz zrealizowanego doradztwa. Wszystkie one poświadczają wysoką jakość oferowanych przez Instytut Dyplomacji usług i zachęcają do stałej współpracy.

3/ 1-4.06.2023 hotel „Ikar Plaza” Kołobrzeg

Tematyka:

 1. Obowiązki pełnomocników procesowych,

– doręczenia w toku postępowania cywilnego ,

–  postępowanie apelacyjne i zażaleniowe– stan obecny i projektowane zmiany,

–  Postępowanie dowodowe w postępowaniu cywilnym – problemy praktyczne.

wykładowca Sędzia Sądu Okręgowego Grzegorz Karaś

Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, prawa europejskiego oraz prawa nowych technologii. Zajmuje się informatyzacją sądownictwa. Od 2010 r. bierze czynny udział w projektowaniu i w wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych w sądach powszechnych. Pełnomocnik Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w sądach powszechnych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. W latach 2012–2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Członek komitetów sterujących i zespołów projektowych projektów informatycznych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Autor publikacji z zakresu informatyzacji wymiaru sprawiedliwości.

 1. Stres i wypalenie zawodowe – przyczyny i zapobieganie.

wykładowca psycholog Ewa Laus

psycholog, trener PTP. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla kadry menadżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw i banków. Wykładowca w Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej WZ w Sopocie. Przeprowadziła ponad 3000 dni szkoleniowych. Specjalizuje się w obszarze związanym z: rozwój kompetencji menedżerskich (przywództwo, komunikacja menedżerska, zarządzanie i budowanie zespołu, motywacja, zarządzanie zmianą, oceny pracowników), Szkolenia ogólnorozwojowe (efektywność osobista, asertywność, komunikacja, zarządzanie stresem, zarządzanie konfliktem, sztuka prezentacji, podejmowanie decyzji), Coaching, zarządzanie coachingowe.  Współpracowała przy tworzeniu standardów obsługi Klienta, budowaniu systemów ocen pracowniczych, programach rozwoju talentów oraz systemów kompetencji. Współuczestniczyła w tworzeniu i realizacji projektu dla PGZ i Prezesów Spółek współpracujących,  związanego z wdrażaniem zmian, tworzeniem misji i wizji organizacji, kształtowaniem kultury organizacyjnej i komunikacją w projekcie zmiany. Tworzy i realizuje projekty rozwojowe dostosowane do kultury organizacyjnej. Realizuje coaching indywidualny i grupowy skoncentrowany na rozwoju kompetencji menadżerskich, budowania i zarządzania zespołami, komunikacji w organizacji.

 

Areopag o pojmowaniu praworządności – relacja live 27 stycznia 2023 roku o godz. 18:00 

By ,

Szanowni Państwo,

w imieniu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego serdecznie zapraszam do udziału w wydarzeniu naukowo-społecznym, pt. Areopag o pojmowaniu praworządności – czy współczesne mechanizmy prawne nadążają za procesami społecznymi?, które jest wydarzeniem towarzyszącym Międzynarodowej III Konferencji Naukowej imienia profesora Stanisława Czepity pt. „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa”.

Areopag odbędzie się w dniu 27 stycznia 2023 roku o godz. 18:00 i będzie on transmitowany na żywo w Internecie na portalach Facebook i YouTube WPiA US oraz na stronie portalu wSzczecinie.pl.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ds3k2ONpOqg

Rolę areopagitów przyjęli prof. Ewa Łętowska, prof. Marek Safjan, prof. Marek Zubik, prof. Jerzy Zajadło oraz prof. Adam Bodnar. Obrady Areopagu poprowadzi red. Jacek Żakowski. Przebieg dyskusji na bieżąco będzie ilustrował gość specjalny – sędzia Arkadiusz Krupa, znany jako autor satyrycznych rysunków, które umieszcza na stronie Ślepym Okiem Temidy.  

Przedsięwzięcie to jest oryginalnym formatem dyskusji, która ma połączyć elementy rzetelnej debaty naukowej uznanych specjalistów w swojej dziedzinie z potrzebą przystępnego przekazania tych doniosłych treści szerokiemu gronu odbiorców.  

W czasach antycznych najwybitniejsi dostojnicy rozstrzygali na Areopagu sprawy wielkiej wagi państwowej. Współczesny Areopag, na który zapraszamy, znów zgromadzi najbardziej znamienitych prawników.  

Praworządność w rozumieniu prawniczym była w ostatnich latach nie bez powodu przedmiotem wielu dyskusji. Licznie występujące w niej głosy wymagają nomen omen reasumpcji oraz postawienia kropki nad „i”. Czas rozstrzygnąć jak obecnie należy pojmować to zagadnienie. 

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium CivilLaw – 21.10.2022 r.

By ,

Szanowni Państwo,

na prosbę Krajowej Izby Radców prawnych przesyłamy informację o seminarium, które odbędzie się 21 października 2022 r. w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych, przy ul. Powązkowskiej 15 w Warszawie.

Seminarium jest kolejnym wydarzeniem z cyklu wydarzeń w ramach CivilLaw, podczas którego będą poruszane tematy takie jak:

 • Jurisdiction in matrimonial cases (divorce, legal separation and marriage annulment) and in matters of parental responsibility
 • International child abduction
 • Recognition, enforceability and enforcement of decisions in family matters
 • Jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of decisions in matters of matrimonial property regimes and on the property consequences of registered partnerships.

Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest znajomość języka angielskiego oraz przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza: https://www.webankieta.pl/ankieta/825564/seminarium-civillaw-warsaw-2110.html

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://kirp.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-seminarium-civillaw-w-warszawie-21-pazdziernika/ .

Liczba miejsc jest ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!

 

Konferencja z Okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji „Prawnik w dialogu mediacyjnym”.

By ,

Szanowni Państwo,

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza wszystkich do udziału w Konferencji z Okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji „Prawnik w dialogu mediacyjnym”, która odbędzie się 20 października 2022 r. za pośrednictwem ZOOM.

Data konferencji nie jest przypadkowa – 20 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji – tego dnia o godz. 15.00 KIRP zaprasza na bezpłatne, dostępne dla wszystkich zainteresowanych wydarzenie w formule online.

Mediacja to metoda dochodzenia do ugodowego, satysfakcjonującego wszystkie strony, rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale osoby trzeciej – neutralnego i bezstronnego mediatora, którego zadaniem jest wspieranie przebiegu procesu i pomoc w osiągnięciu porozumienia. Profesjonalni pełnomocnicy, ze względu na rozumienie porządku prawnego oraz znajomość praw stron są jednymi z najlepiej przygotowanych do profesjonalnego uczestnictwa w procesie mediacyjnym specjalistów. Dlaczego zatem, pomimo niewątpliwych zalet mediacji jako efektywnej metody rozwiązywania sporów, prawnicy nie zawsze są do niej przekonani? Jak to zmienić? Jakie, nieporównywalne z procesem sądowym, możliwości stwarza prawnikowi dialog mediacyjny?

Odpowiedzi na te pytania, w ramach dwóch tematycznych paneli, będą poszukiwali doświadczeni w swoich obszarach zawodowych specjaliści, wśród których są:

Mariusz Haładyj – Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;

Maciej Bobrowicz – od ponad 15 lat mediator w sprawach gospodarczych, były Prezes KRRP;

Tomasz Maliński – mediator gospodarczy, działacz społeczny i propagator mediacji, dyrektor Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie;

Ivo Kucharczuk – radca Prokuratorii Generalnej RP, specjalizujący się w regulacjach w zakresie zarządzania mieniem i rozwiązywania sporów przez podmioty z sektora publicznego;

Andrzej Archanowicz – wielokrotnie pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji Rozjemczej FIDIC oraz reprezentujący klientów w postępowaniach arbitrażowych i mediacji sądowych w obszarze infrastruktury;

Dorota Grześkowiak-Stojek – specjalista prawa zamówień publicznych, z 19-letnim doświadczeniem we wspieraniu klientów w rozwiązywaniu sporów, współautorka komentarza z zakresu prawa zamówień publicznych.

Po każdym z paneli dyskusyjnych przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi, w której będą mogli wziąć udział zarejestrowani uczestnicy konferencji. 

Rejestracja uczestników jest możliwa do 18 października za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: https://bit.ly/3ym2Eao

https://kirp.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-konferencji-prawnik-w-dialogu-mediacyjnym/

Cykl szkoleń Akademia Wiedzy – Prawnik 360°

By ,

Szanowni Państwo,

na prośbę Wolters Kluwer przesyłamy informację  o bezpłatnym cyklu szkoleń Akademia Wiedzy – Prawnik 360°.

W ramach Akademii odbędą się 3 szkolenia:

 1. Transformacja cyfrowa w branży prawniczej. Czy rzeczywiście taka straszna? – 3 października 2022 r., godz. 15.00 – Prelegent Kamila Kurkowska;
 2. Lepiej liczyć, więcej zarabiać. Jak podnieść efektywność finansową kancelarii? – 9 listopada 2022 r., godz. 15.00 – Prelegent Hubert Sommerrey;
 3. Efektywny prawnik – jak zwiększyć dochodowość, skuteczność i zadowolenie prawników + 1020 powodów czemu warto być efektywnym. – 7 grudnia 2022 r. – Prelegent Marcin Nowakowski.

Wystarczy zapisać się raz, by uzyskać dostęp do wszystkich szkoleń.

Szczegółowy program i zapisy >>

 

Close Menu