Menu

doroczne sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów OIRP w Szczecinie-14.05.2019

34736

W dniu 14 maja odbyło się doroczne sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.
W drodze podjętych na Zgromadzeniu uchwał, niemalże jednomyślnie zatwierdzone zostały sprawozdania finansowe oraz z działalności Rady, Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego. Podjęta została także uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r. oraz przeznaczeniu wypracowanemu w 2018 r. zysku. Udzielono skwitowania z działalności w roku 2018 r. Radzie, Komisji Rewizyjnej, Okręgowemu Sądowi Dyscyplinarnemu oraz Rzecznikowi Dyscyplinarnemu. Zatwierdzono również roczny plan pracy Rady na 2019 r.
Równocześnie, Zgromadzenie przyjęło 2 stanowiska – w przedmiocie wezwania władz krajowych samorządu radców prawnych do rozpoczęcia debaty wewnątrz samorządu na temat zmian przepisów wewnętrznych samorządu radców prawnych dotyczących zasad przeprowadzania wyborów do jego organów, liczby członków tych organów i zasad ich funkcjonowania, a także wezwania władz krajowych do rozpoczęcia prac nad dopuszczeniem możliwości wykonywania zawodu radcy prawnego i świadczenia pomocy prawnej w formie spółki kapitałowej. Z treścią stanowisk można zapoznać się na stronie internetowej naszej Izby oraz jej profilu na portalu Facebook.com. Warto dodać, iż głosowanie nad stanowiskami na Zgromadzeniu, poprzedzone zostało przeprowadzeniem internetowych ankiet, w których zdecydowana większość głosujących opowiedziała się za podjęciem proponowanych działań.

Podczas Zgromadzenia Dziekan Rady Przemysław Mijal w sposób syntetyczny omówił tematy związane z bieżącym funkcjonowaniem naszego samorządu na szczeblu krajowym jak i okręgowym, w szczególności aktualnie podejmowane przez Radę akcje promocyjne zawodu radcy prawnego oraz sytuację kadrową w biurze Izby. Dziekan skonstatował, że przebieg Zgromadzenia świadczy o tym, że w szczecińskim samorządzie radców prawnych dzieje się dobrze, nawet bardzo dobrze, a pierwszy od kilku lat dodani wynik finansowy wskazuje, że udało się zrealizować zamierzania Rady w tej materii. Rada składa serdeczne podziękowania wszystkim przybyłym Delegatom za udział w Zgromadzeniu, a jego Przewodniczącemu Kol. Stefanowi Mazurkiewiczowi za sprawne przeprowadzenie obrad.

Przemysław Mijal
Dziekan OIRP w Szczecinie

Albert Kuźmiński
Rzecznik Prasowy OIRP w Szczecinie

0