Menu

Informacja w przedmiocie doręczeń pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego sądów

48269
By 9 lipca 2021

Dzisiaj w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Beata Górska, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie Piotr Dobrołowicz oraz dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych dr Przemysław Mijal. Jego tematem był nowy sposób doręczeń pism sądowych w sprawach cywilnych. W części spotkania udział wzięli także wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Edyta Buczkowska – Żuk i sędzia Tomasz Żelazowski.

Dziekani obydwu samorządów prawniczych przedstawili swoje zastrzeżenia do treści ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1090). Podniesiono m.in. kwestię wątpliwej podstawy prawnej obowiązku posiadania przez pełnomocnika zawodowego konta w portalu informacyjnym (PI). Nie wszyscy adwokaci i radcowie prawni korzystają z niego, co w prowadzonych przez nich sprawach – w razie publikowania pism sądowych w portalu informacyjnym – może doprowadzić do naruszenia konstytucyjnie gwarantowanego obywatelom prawa do sądu.

Zwrócono także uwagę na istniejące rozbieżności w praktyce sądów w zakresie doręczania pism sądowych za pośrednictwem PI, a także na zdarzające się mylące tytułowanie pism czy niewskazywanie adresata korespondencji. Omówiono kierowane do sądów w ostatnim tygodniu propozycje i krytyczne uwagi – tak ze strony reprezentantów samorządów prawniczych, jak i poszczególnych ich członków.

Na skutek tych działań władze Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, w celu ujednolicenia praktyki na obszarze funkcjonowania szczecińskiej apelacji, a także zapewnienia czytelności pism sądowych doręczanych w myśl nowych regulacji, wypracowały i przedstawiły do akceptacji następujące rozwiązanie, które ma wejść w życie na początku przyszłego tygodnia:

a/ pisma sądowe, doręczane za pośrednictwem PI, będą odznaczać się jednolitym nazewnictwem – w nazwie dokumentu zawarte będą jednocześnie trzy informacje:

  • pierwsza: doręczenie na podstawie 15 zzs (9) ust. 2 ustawy,
  • druga: jasne oznaczenie kategorii pisma (wyrok, postanowienie, zarządzenie itp.),
  • trzecia: wskazanie adresata pisma (np. adwokat Jan Nowak),

b/ doręczane pismo sądowe ma zawierać w sobie całość korespondencji, czyli na przykład pismo przewodnie wraz z wyrokiem i uzasadnieniem (w jednym przesyłanym dokumencie); od tej pory nie powinny być odrębnie wysyłane dwa dokumenty w tej samej sprawie dotyczące tej samej materii (pismo przewodnie oraz pismo właściwe – np. postanowienie, wyrok z uzasadnieniem), co w przypadku doręczenia ich w różnych datach mogło wprowadzać niepewność co do biegu terminu na podjęcie czynności.

Prezes SA w Szczecinie zadeklarowała nadto, że pełnomocnicy do tej pory niekorzystający z portalu informacyjnego, a biorący udział w sprawach cywilnych, będą informowani przez sądy o konieczności zarejestrowania się w PI. W takim piśmie, kierowanym tradycyjnie do pełnomocnika zawodowego listem poleconym, zakreślony zostanie termin od 7 do 14 dni na zarejestrowanie się przez niego w portalu. Dopiero po upływie tego terminu sądy realizować będą doręczenia w myśl nowych zasad.

Dalsze, szczegółowe informacje praktyczne zostaną przekazane samorządom prawniczym na początku przyszłego tygodnia.

W chwili obecnej trwają prace nad wprowadzeniem dalszych funkcji w PI, dlatego praktyka dotycząca doręczeń pism sądowych będzie zapewne modyfikowana. Aktualna pozostaje prośba o nieustannie dzielenie się przez Państwa, odpowiednio z ORA w Szczecinie i Radą OIRP w Szczecinie, swoimi uwagami na temat funkcjonowania portalu informacyjnego sądów.

Piotr Dobrołowicz, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie
Dr Przemysław Mijal, dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie

0