Skip to main content
search
0

Szkolenie zawodowe: Zamówienia publiczne po nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 r. – tematyka:

7167
By 4 lutego 2015

17:00 – 19:45

Zamówienia publiczne po nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 r. – tematyka:Warunki podmiotowe po nowelizacji; Wykluczanie wykonawców; Poleganie przez wykonawcę na zasobach innego podmiotu; Opis przedmiotu zamówienia po nowelizacji; Kryteria oceny ofert po nowelizacji – katalog, Zasady utajniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa; Zasady zatrzymywania wadium wykonawcom nieuzupełniającym dokumentów; procedura oceny występowania rażąco niskiej ceny w zamówieniach publicznych; Obowiązkowe klauzule w umowach o zamówienie publiczne, w tym dotyczące zmiany wysokości wynagrodzenia; Odpowiedzialność podmiotu, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów.

Więcej informacji: Harmonogram szkoleń

Close Menu