Menu

Wola pełnienia dyżurów w postępowaniu przyspieszonym

43322
By 17 listopada 2020

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych corocznego przedłożenia wykazu radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym według ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu, pełniących dyżury w celu umożliwienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym
Komisja ds. Wykonywania Zawodu uprzejmie przypomina o możliwości zadeklarowania gotowości do pełnienia dyżuru w postępowaniu przyspieszonym.
Stosownie do §7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym z dnia 23 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 920):
1. Adwokaci i radcy prawni pełnią dyżury w godzinach urzędowania właściwego sądu rejonowego ustalonych dla zapewnienia niezwłocznego rozpoznawania spraw w postępowaniu przyspieszonym.
2. Adwokaci i radcy prawni pełnią dyżury w siedzibie właściwego sądu rejonowego.
3. Na wniosek adwokata lub radcy prawnego prezes właściwego sądu rejonowego może mu zezwolić na pełnienie dyżuru w innym miejscu niż siedziba sądu rejonowego, mając na uwadze konieczność niezwłocznego podjęcia obrony przez adwokata lub radcę prawnego w postępowaniu przyspieszonym. W przypadku pełnienia dyżuru przez adwokata lub radcę prawnego poza siedzibą sądu rejonowego prezes właściwego sądu rejonowego ustala z adwokatem lub radcą prawnym sposób bezpośredniego kontaktowania się z adwokatem lub radcą prawnym.

W konsekwencji powyższego uprzejmie prosimy o deklarowanie przez zainteresowanych radców prawny gotowości do udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu w terminie do 24 listopada 2020 r. na adres e-mail: sekretariat@oirp.szczecin.pl    

Z wyrazami szacunku
Jakub Cieślicki
Przewodniczący Komisji do spraw wykonywania zawodu

0