Skip to main content
search
0

Wznowienie postępowań w zakresie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu- termin do dnia 4 sierpnia

64569

Koleżanki i Koledzy,
pod Państwa rozwagę poddajemy złożenie skarg o wznowienie postępowań w zakresie rozstrzygnięć o kosztach nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu. Podstawę skarg stanowić może wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie SK 53/22, opublikowany w dniu 4 maja 2023. Zatem termin na wniesienie skarg upływa w dniu 4 sierpnia 2023 r. Przedmiotowym wyrokiem Trybunał stwierdził niezgodność z Konstytucją RP par. 4 ust. 1 rozporządzenia z dnia 3 października 2016 r. w zakresie w jakim przepis ten przewidywał wysokość opłaty stanowiącej koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszonej przez Skarb Państwa udzielonej przez radcę prawnego z urzędu w wysokości niższej niż stawka minimalna opłat za czynności radców prawnych określonych w rozporządzeniu z dnia 22 października 2015 r. Nadto, ważnym jest, iż par. 4 ust. 3 rozporządzenia z dnia 3 października 2016 r. nie utracił mocy, zatem pod rozwagę poddajemy wnioskowanie o zmianę rozstrzygnięcia i zasądzenie kwoty odpowiadającej wynagrodzeniu minimalnemu wg rozporządzenia o opłatach za czynności, powiększonemu o podatek VAT.
Problemy jakie możemy napotkać? Np. czy wskazywać w skardze strony oryginalnego postępowania, które przecież interesu prawnego w zmianie rozstrzygnięcia nie mają.
kancelaria-tadrowska-koszty
Zachęcamy do zapoznania się też z wnikliwym opracowaniem tej kwestii przez radców prawnych Martę Tadrowską- Brzoszczyk i Adama Brzoszczyka, którzy doprowadzili do wydania przez TK wyroku z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Close Menu