Skip to main content
search
0

Zmiany ustawy o podatku od towarów i usług

13756
By 3 stycznia 2017

W związku z wejściem w życie w dniu 01 stycznia 2017 r. części przepisów ustawy z dnia 01 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie uprzejmie sygnalizuje i przypomina o:

1. dodaniu w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.2)) art. 96 ust. 4b o treści:
„W przypadku zarejestrowania podatnika, którego zgłoszenie rejestracyjne zostało złożone przez pełnomocnika, pełnomocnik odpowiada solidarnie wraz z zarejestrowanym podatnikiem do kwoty 500 000 zł za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.”
2. dodaniu w ustawie z dnia dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) art. 117c o treści:
„Pełnomocnik, o którym mowa w art. 96 ust. 4b ustawy o podatku od towarów i usług, odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego, na zasadach określonych w przepisach o podatku od towarów i usług. Przepisu art. 107 § 2 nie stosuje się.”

Mając na uwadze treść powyższych przepisów w tym bezpośrednie obciążenie pełnomocników odpowiedzialnością za zaległości podatkowe podatników do kwoty 500.000 zł dodatkowo uczulamy Szanowne Koleżanki i Kolegów na treść dokonanych zmian.

Przewodniczący Komisji ds. Wykonywania Zawodu
Jakub Cieślicki

Close Menu