Skip to main content
search
0

Informacja dotycząca patronatu dla osób rozpoczynających aplikację od 1 stycznia 2016 roku.

9516
By 4 listopada 2015,

Zgodnie z § 11 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, Aplikant odbywa aplikację pod kierunkiem patrona.

W związku z koniecznością wyznaczenia patronów należy złożyć w terminie do dnia 29.12.2015 r. wniosek do Rady OIRP o wyznaczenie konkretnej osoby na patrona z załączoną zgodą kandydata na podjęcie obowiązków patrona i oświadczeniem, iż znane mu są obowiązki patrona (załącznik nr 1).

Patronem może być radca prawny, który łącznie spełnia następujące warunki :

  • jest wpisany na listę radców prawnych i wykonuje zawód radcy prawnego co najmniej przez 4 lata,
  • nie został ukarany orzeczeniem sądu dyscyplinarnego,
  • nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
  • nie zalega z płatnością składek członkowskich za okres dłuższy niż trzy miesiące,
  • wyraził zgodę na podjęcie się obowiązków patrona i złożył oświadczenie, iż znane mu są obowiązki patrona.

Rada OIRP wyznacza patrona w terminie do 31 stycznia roku kalendarzowego będącego pierwszym rokiem szkolenia aplikanta, kierując się zasadą, że w pierwszej kolejności patronem aplikanta winien zostać radca prawny, u którego aplikant jest zatrudniony lub z którym współpracuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, względnie radca prawny z jednostki organizacyjnej zatrudniającej aplikanta,

Patronat nad aplikantem może także sprawować radca prawny wpisany na listę radców prawnych w innej izbie niż aplikant, o ile spełnia warunki określone w § 11 ust. 2 i 3 i jest to uzasadnione względami zawodowymi lub szkoleniowymi.

Jeden radca może być jednocześnie patronem nie więcej niż 4 aplikantów, dopuszcza się jednak tworzenie grup patronackich obejmujących nie więcej niż 10 aplikantów pod kierownictwem jednego patrona.

Osoby, które nie mają kandydatów na patronów winny w powyżej wskazanym terminie złożyć pisemne oświadczenie o braku kandydata na patrona.

Wniosek o wyznaczenie patrona – załącznik nr 1

 

Close Menu