Skip to main content
search
0

Komunikat

10682

W dniu 11 lutego 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, z udziałem byłych Dziekanów Rady – mec. Agnieszki Dąbrowskiej, mec. Kingi Przybylskiej-Charif (Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej),mec. Bogdana Tańskiego oraz mec. Mariana Falco. Zasadniczym tematem czwartkowego posiedzenia Rady była dyskusja nad podjęciem uchwały w przedmiocie zwołania zebrań rejonowych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. Dziekan Rady zreferowała zebranym, iż wpłynęły do Biura OIRP w Szczecinie dwa wnioski ze strony mec. Zbigniewa Olecha oraz Zbigniewa Machowskiego poddające w wątpliwość ważność wyborów przeprowadzonych w dniu 18 stycznia 2016 r. i w dniu 19 stycznia 2016 r. na zebraniach rejonowych OIRP w Szczecinie, z uwagi na naruszenie zapisów § 6 ust. 1 Uchwały nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu. Zgodnie z treścią § 6 ust. 1 przedmiotowej uchwały – „do przeprowadzania wyborów Krajowy Zjazd Radców Prawnych, zgromadzenia okręgowych izb i zebrania rejonowe powołują komisje skrutacyjne. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być zaś kandydat w wyborach.” Tymczasem zebrania rejonowe radców prawnych I oraz II rejonu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, które odbyły się w dniach 18 oraz 19 stycznia 2016 r. dokonały wadliwej obsady personalnej członków Komisji Skrutacyjnych, powołując w Jej skład osoby kandydujące jednocześnie do organu jakim jest zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych. Tym samym naruszono bezwzględny zakaz łączenia kandydatury w wyborach z pełnieniem funkcji członka ww. Komisji.

Po dyskusji nad projektem uchwały autorstwa mec. Zbigniewa Olecha, Rada OIRP w Szczecinie na podstawie art. 15 ust. 3 uchwały Nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu, podjęła uchwałę Nr 1053/IX/2016 w przedmiocie zwołania zebrań rejonowych OIRP w Szczecinie w dniach: 4 kwietnia 2016 r. – I rejon i 5 kwietnia 2016 r. – II rejon.

Uchwałą Nr 8 Zgromadzenia Delegatów OIRP w Szczecinie z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie podziału radców prawnych na rejony i ustalenia liczby delegatów na Zgromadzenie OIRP w Szczecinie z poszczególnych rejonów, utworzone zostały dwa rejony:

1)      rejon I stanowią radcowie prawni, których nazwiska zaczynają się na literę od A do Ł włącznie;

2)      rejon II stanowią radcowie prawni, których nazwiska zaczynają się na literę od M do końca alfabetu.

Zebrania rejonowe odbędą się w Sali Kongresowej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Krakowskiej 71-79, I Pietro, sala 185.

Jednocześnie wskazujemy, iż wniosek o ponowne zwołanie zebrań rejonowych OIRP w Szczecinie zgodnie poparli byli Dziekani Rady – mec. Agnieszki Dąbrowskiej, mec. Bogdana Tańskiego oraz mec. Mariana Falco, wskazując, iż w zaistniałej sprawie nastąpiło ewidentne naruszenie § 6 ust. 1 Uchwały nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu, co dalej wpływa, iż wybory delegatów nie wywołały skutku.

Informacyjnie wyjaśniamy, iż do każdego radcy prawnego zrzeszonego w OIRP w Szczecinie zostanie przesłana uchwała Rady OIRP w Szczecinie Nr 1053/IX/2016 podjęta w dniu 11 lutego 2016 r. w przedmiocie zwołania zebrań rejonowych OIRP w Szczecinie z uzasadnieniem oraz wyciągiem z protokołu posiedzenia Rady OIRP w Szczecinie, na której została podjęta przedmiotowa uchwała.

r.pr. Anna Koziura
rzecznik prasowy OIRP w Szczecinie

 

Close Menu