Skip to main content
search
0

Planowane zmiany w świadczeniu pomocy prawnej dla ubogich

7107

W dniu 25.11.2014r. Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk na spotkaniu  z przedstawicielami samorządów radcowskiego i adwokackiego przedstawił  założenia i wstępny projekt  ustawy regulującej świadczenie pomocy prawnej, opłacanej przez państwo, kierowanej do osób, których sytuacja majątkowa i rodzinna nie pozwala na ponoszenie kosztów uzyskania takiej pomocy.

Projekt regulacji przewiduje,  że pomoc prawna świadczona byłaby wyłącznie przez adwokatów i radców prawnych, a środki budżetu przewidziane, poczynając od 2016 r, na ten cel przeznaczone byłyby wyłącznie na opłacenie wynagrodzeń świadczeniodawców. Zakłada się też że infrastrukturę systemu stanowiłoby ponad 1500 punktów na terenie kraju usytuowanych w miejscach uzgodnionych przez starostów z samorządami gminnymi. Jeden punkt czynny we wszystkie dni robocze przypadać miałby na 20.000 mieszkańców. Starostowie i prezydenci miast na prawach powiatów byliby też dysponentami środków uzyskanych od Ministra Sprawiedliwości przeznaczonych na wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych zaangażowanych w punktach udzielania tej pomocy. Starostowie zawieraliby  z Okręgowymi Izbami Radców Prawnych i Okręgowymi Radami Adwokackimi porozumienia, które obejmowałyby m.in. wykazy prawników wskazanych do świadczenia pomocy prawnej przewidzianej w ustawie. Z tak świadczonej pomocy prawnej mogłyby skorzystać osoby, które uprawnione są do świadczeń w trybie przepisów o pomocy społecznej.

Dostęp dla wszystkich obywateli do informacji prawnej zagwarantować miałyby zorganizowane na szczeblu wojewodów centra informacyjne obsługiwane przez wyłonione w drodze przetargów instytucje pozarządowe. Ich zadaniem byłoby wskazywać jedynie przepisy prawa regulujące kwestie interesujące interlokutorów oraz możliwości skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej.

Po uzgodnieniach wewnątrz i międzyresortowych, projekt będzie przedmiotem konsultacji społecznych. Projektodawcy założeń zakładają, że ustawa w zakresie dotyczącym świadczenia pomocy prawnej dla osób ubogich opłacanej przez państwo wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 r.

Radcy prawni zrzeszeni w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie od wielu lat zaangażowani są w świadczenie pomocy prawnej dla ubogich. Oprócz aktywnego udziału radców prawnych w akcji Niebieski Parasol, nasza Izba na podstawie porozumienia z Caritas Oddział w Szczecinie świadczy pomoc prawną razem z aplikantami, którzy w ten sposób zdobywają doświadczenie w świadczeniu porad prawnych w bezpośrednim kontakcie z klientem.

Zaangażowanie radców w takie przedsięwzięcia nie tylko budzi uznanie społeczne, ale również jest i będzie doceniane przez nasz samorząd, także na szczeblu lokalnym. Tak więc stworzona zostanie możliwość zaspokojenia celów pozamaterialnych w odniesieniu do potrzebujących, w powiązaniu z rzeczywistym wyróżnieniem ze strony Izby.

Wszystkich radców prawnych i aplikantów chcących czynnie uczestniczyć w akcji proszę o kontakt z mec. Moniką Meisner (kontakt dla aplikantów – meisner@oirp.szczecin.pl) lub z mec. Adamem Jędrzejewskim (kontakt dla radców prawnych – adamjedrzejewski007@gmail.com)

Close Menu