Skip to main content
search
0

Stanowisko Dziekana Rady OIRP w Szczecinie

10862

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W związku z zaistniałą sytuacją w naszej Izbie dotyczącą wyborów kandydatów na delegatów, zlecone zostało prof. dr hab. dr h.c. multi Bogusławowi Banaszakowi sporządzenie opinii prawnej, której przedmiotem była ocena kompetencji Rady OIRP w Szczecinie do zwołania ponownie zebrań rejonowych zgodnie z § 15 ust. 2 uchwały nr 10/2010 IX KZRP z dnia 6 listopada 2010r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu, w kontekście naruszenia na obu zebraniach rejonowych w dniach 18 i 19 stycznia 2016r. § 6 ust. 1 uchwały nr 10/2010.

Sporządzenie przedmiotowej opinii zostało zlecone przed posiedzeniem Prezydium KRRP.
W związku z podjęciem w dniu 25 lutego 2016r. przez Prezydium KRRP uchwały nr 222/IX/2016, Opiniującemu została przedłożona w uzupełnieniu przedmiotowa uchwała.

W konkluzjach załączonej opinii, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości  prof. dr hab. dr h.c. multi Bogusław Banaszak uznał, iż

  1. równoczesne członkostwo w komisji skrutacyjnej i kandydowanie na Zgromadzenie OIRP w Szczecinie stanowi rażące naruszenie prawa wyborczego i powoduje bezskuteczność prawną działania komisji podejmowanego w niewłaściwym w składzie;
  2. Rada OIRP w Szczecinie posiadała kompetencję do zwołania ponownie zebrań rejonowych zgodnie z § 15 ust. 2 uchwały nr 10/2010 IX KZRP w kontekście naruszenia na obu zebraniach rejonowych w dniach 18 i 19 stycznia 2016r. przepisu § 6 ust. 1 Uchwały nr 10/2010 IX KZRP.
  3. Prezydium KRRP nie miało kompetencji do uchylenia w całości uchwały nr 1053/IX/2016 Rady OIRP w Szczecinie w sprawie zwołania zebrań rejonowych OIRP w Szczecinie i jego uchwała nr 222/IX/2016 z dnia 25 lutego 2016r. pozbawiona jest podstaw prawnych.

W załączeniu przedstawiam  Państwu całość sporządzonej opinii.

Jednocześnie z przykrością wskazuję, że ostatnie wydarzenia w naszej Izbie zmuszają mnie do krótkiego skomentowania działań podejmowanych przez naszych Kolegów prowadzących  negatywną kampanię wyborczą.

Jestem zdania, że każdy głos krytyczny jest potrzebny i niezbędny dla ciągłego doskonalenia i usprawniania działań organów naszej Izby. Jednakże krytyka ta winna być konstruktywna i poparta argumentacją merytoryczną oraz podnoszona w miejscach i okolicznościach przystających do sytuacji. W szczególności głosy krytyczne członków Rady winny  być wyrażane na jej posiedzeniach, a nie na portalach społecznościowych lub poprzez wysyłanie radcom prawnych dezinformujących e-maili. Ponadto wypowiedzi i dyskusje prowadzone na portalach społecznościowych poddają w wątpliwość, czy nie naruszają one zasad etyki, a z pewnością przekraczają one granicę dobrego smaku. Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest również angażowanie w te działania adwokatów rozsyłających wiadomości tekstowe do radców prawnych namawiających do głosowania na konkretną listę kandydatów, uzasadniając to koniecznością zmiany Dziekana oraz członków Rady w naszej Izbie. Takie działania uważam za zmierzające do deprecjonowania naszego samorządu radcowskiego.

Dokonania Rady bieżącej kadencji są niezaprzeczalne, a Rada odpowiedzialnie i z ogromnym zaangażowaniem wykonywała swoje zadania na rzecz samorządu i naszej Izby. Przez te trzy lata przywróciliśmy zaufanie aplikantów do naszej Izby, zintegrowaliśmy i nieustannie integrujemy środowisko radców prawnych w różnych przedziałach wieku, organizujemy cyklicznie Ogólnopolskie Forum Aplikantów w Szczecinie, które jest imprezą przypisaną wyłącznie naszej Izbie, a zaangażowanie i liczba uczestników wskazuje na istniejącą i rosnąca potrzebę takich spotkań. Ponadto nie sposób pominąć faktu, iż aktywnie uczestniczyliśmy w pracach nad nowym Kodeksem Etyki Radcy Prawnego i regulaminem wykonywania zawodu radcy prawnego. Zorganizowaliśmy Centrum Mediacji przy naszej Izbie. To właśnie aktywność i zaangażowanie wielu członków Rady obecnej kadencji spowodowała, że prestiż zawodu radcy prawnego i naszej Izby uległy zdecydowanie podwyższeniu w środowisku prawniczym zarówno w zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Wszelkie działania deprecjonujące tę pracę wskazują na kierowanie się wyłącznie partykularnym interesem niektórych radców prawnych, a nie dobrem naszego samorządu, a w szczególności naszej Izby.

Do końca kadencji Rada stoi jeszcze przed zadaniem zorganizowania III Ogólnopolskiego Forum Aplikantów oraz zmierzeniem się z wnioskami prowadzonego od listopada 2015 roku, audytu w księgowości. Pozostaję w przekonaniu, iż realizacja tych zadań przebiegnie bez zakłóceń i z sukcesem.

Apeluję tym samym o prowadzenie rzeczowej i merytorycznej, a nie tylko negatywnej, kampanii wyborczej kierując się dobrem i odpowiedzialnością za nasz samorząd.

Alicja Kujawa, Dziekan Rady OIRP w Szczecinie

Opinia prawna

 

Close Menu