Skip to main content
search
0

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom

9410

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. przepisów ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1607), regulujących zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom wnioskującym o przyznanie ochrony międzynarodowej oraz cudzoziemcom, których pozbawia się tej ochrony pobierz plik Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie ogłasza nabór radców prawnych do wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym zakresie.
Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się w dalszej części posta.

Dziekan
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie
Alicja Kujawa


Nieodpłatna pomoc prawna będzie przysługiwała w ramach postępowań odwoławczych i będzie polegała na sporządzeniu odwołania od decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz działaniu w charakterze pełnomocnika strony w postępowaniu przed organem drugiej instancji.

Radcy prawnemu, który udzieli cudzoziemcowi nieodpłatnej pomocy prawnej, będzie przysługiwać:

  1. wynagrodzenie w wysokości 150% stawki minimalnej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji w sprawie, której przedmiotem nie jest należność pieniężna ani orzeczenie Urzędu Patentowego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy – Prawo o adwokaturze,
  2. zwrot niezbędnych i udokumentowanych kosztów przejazdów do ośrodka, strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców oraz do siedziby Rady do Spraw Uchodźców, na zasadach stosowanych przy podróżach służbowych pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy,
  3. zwrot niezbędnych i udokumentowanych kosztów związanych z korzystaniem z usług tłumacza.

Wypłaty wynagrodzenia i zwrotu kosztów dokonywać będzie Urząd ds. Uchodźców.

W przypadku zgłoszenia się radców prawnych deklarujących gotowość udzielania takiej pomocy, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie zawrze stosowne porozumienie z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Radców prawnych zainteresowanych udzielaniem pomocy prawnej cudzoziemcom prosimy o dokonywanie zgłoszeń w terminie do dnia 30 października do godz. 12.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomocprawna@oirp.szczecin.pl zawierających:

  • imię i nazwisko radcy prawnego,
  • nr wpisu,
  • email,
  • telefon kontaktowy.
Close Menu