Skip to main content
search
0

Wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich

12573

Szanowni Państwo,

Osoby, które pozytywnie zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2016 roku i chcą rozpocząć aplikację od 1.01.2017 r. proszone są o złożenie wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich najpóźniej do 21.10.2016 r.
Wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich, skierowany do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, składa się z następującymi dokumentami:

1. oryginałem dyplomu ukończenia studiów prawniczych, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy lub jego odpisem,
2. wyciągiem z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku,
3. oświadczeniem o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych,
4. oświadczeniem o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
5. aktem małżeństwa – w przypadku osób, których nazwiska na dyplomie są nazwiskami panieńskimi,
6. oryginałem dowodu uiszczenia opłaty wpisowej – na konto OIRP w Szczecinie nr 94 1020 4795 0000 9602 0092 7772,
7. oryginałem uchwały w sprawie wyniku z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską

Osoby, które pozytywnie zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską w latach poprzednich i chcą rozpocząć aplikację od 1.01.2017 r. proszone są o załączenie do wniosku o wpis na listę aplikantów dodatkowych dokumentów:

8. kwestionariusza osobowego,
9. życiorysu zawierającego przebieg pracy zawodowej,

Zgodnie z § 4 ust. 2 Uchwały Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17.09.2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych – obowiązuje opłata za decyzję w sprawie wpisu na listę aplikantów radcowskich wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. w 2016 r. – 185,- zł.

Close Menu