Skip to main content
search
0

Wpis na listę aplikantów

9197
By 3 listopada 2015,

Szanowni Państwo,

Osoby, które pozytywnie zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2015 roku i chcą rozpocząć aplikację od 1.01.2016 r. proszone są o złożenie wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich najpóźniej do 05.11.2015 r.

Wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich, skierowany do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, składa się z następującymi dokumentami:

 • oryginałem dyplomu ukończenia studiów prawniczych, o których mowa
  w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy lub jego odpisem,
 • wyciągiem z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż
  1 miesiąc przed złożeniem wniosku,
 • oświadczeniem o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych,
 • oświadczeniem o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • aktem małżeństwa – w przypadku osób, których nazwiska na dyplomie są nazwiskami panieńskimi,
 • oryginałem dowodu uiszczenia opłaty wpisowej – na konto OIRP
  w Szczecinie nr 94 1020 4795 0000 9602 0092 7772.

Osoby, które pozytywnie zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską w latach poprzednich i chcą rozpocząć aplikację od 1.01.2016 r. proszone są o załączenie do wniosku o wpis na listę aplikantów dodatkowych dokumentów:

 • kwestionariusza osobowego,
 • życiorysu zawierającego przebieg pracy zawodowej,

Zgodnie z § 4 ust. 2 Uchwały Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17.09.2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych – obowiązuje opłata za decyzję w sprawie wpisu na listę aplikantów radcowskich wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. w 2015 r. – 175,- zł.

Wniosek o wpis na listę aplikantów

Oświadczenia – wpis na listę aplikantów

Close Menu