TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW I INFORMACJI

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego wraz wymaganymi dokumentami należy składać w terminach:

 • do 2 lutego 2014 r. – osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych. Uwaga, – pomimo, że dzień 2 lutego 2014 r. wypada w niedzielę, nie podlega wydłużeniu do dnia 3 lutego 2014 r. Do tego terminu nie ma zastosowania art. 57§ 4 k.p.a.,
 • do 26 lutego 2014 r. – osoby, które odbyły aplikację radcowską.

Informacje o wyborze sposobu rozwiązania zadań egzaminacyjnych (ewentualnie wraz z pisemnymi oświadczeniami) należy składać w terminie:

 • do 26 lutego 2014 r. – wszyscy  zdający składają przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązania zadań egzaminacyjnych (w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego). W przypadku wyboru rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, zdający powinien złożyć także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem sprzętu komputerowego, zawierające deklarację, że znane mu są wymienione w rozporządzeniu zagrożenia związane z użyciem tego sprzętu:
 • zdający ponosi ryzyko związane z użyciem własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania, powodujące brak możliwości rozwiązania zadań egzaminu radcowskiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. W takim wypadku zdający może przystąpić do rozwiązywania zadania w formie odręcznej, jednakże czas trwania danej części egzaminu radcowskiego nie ulega odpowiedniemu przedłużeniu
 • w przypadku wystąpienia w trakcie trwania egzaminu radcowskiego jakichkolwiek okoliczności wyłączających możliwość korzystania z własnego sprzętu komputerowego, zdający sporządzają pracę zawierającą rozwiązanie zadania w formie odręcznej, jednakże czas trwania danej części egzaminu radcowskiego nie ulega odpowiedniemu przedłużeniu (§ 9a ust. 4-5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego).

Niezłożenie oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego w trakcie egzaminu radcowskiego oznacza wybór odręcznej formy rozwiązywania zadań.

Zdający, którzy wybiorą możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, powinni sprzęt ten przynieść na egzamin we własnym zakresie.

Osoby przystępujące do egzaminu radcowskiego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie mogą składać dokumenty:

W siedzibie Izby ul. Rayskiego 23/3 od godz. 9: 00 do 17:00

INFORMACJA DOTYCZĄCA INSTRUKCJI OBSŁUGI APLIKACJI ORAZ JEJ WERSJA DEMONSTRACYJNA

(dla osób, które wybiorą sposób rozwiązania zadań egzaminacyjnych przy użyciu sprzętu komputerowego).

Instrukcja obsługi Aplikacji oraz jej wersja demonstracyjna jest zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce „Zawodowe egzaminy prawnicze” – Aplikacja do zadawania egzaminów prawniczych na www.ms.gov.pl

Założenia dotyczące zamieszczenia wersji demonstracyjnej Aplikacji:

 • zapoznanie się zdających z funkcjonalnością aplikacji;
 • zebranie uwag celem poprawy funkcjonalności.

Aplikacja jest udostępniona w wersji demonstracyjnej i ze względów bezpieczeństwa posiada wyłączone zabezpieczenia oraz funkcję zapisu pracy.

Zabronione jest debugowanie, dekompilowanie i jakakolwiek ingerencja w kod programu.

Wersję finalną aplikacji zdający otrzymają przed rozpoczęciem egzaminów na nośnikach pamięci – pendrive (nośniki te zapewni Ministerstwo Sprawiedliwości).

W celu rozpoczęcia testowania „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych” należy:

 • Pobrać plik DEMO.zip
 • Rozpakować plik DEMO.zip na dysku lokalnym komputera
 • Uruchomić plik START.exe z katalogu AZEP

W przypadku pytań technicznych dotyczących Aplikacji, prosimy o kontakt: egzamin.prawniczy@ms.gov.pl

[1] Microsoft .NET w wersji 4.0 lub nowszej nie zawiera w sobie wymaganego środowiska w wersji 3.5 SP1. Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7, w przypadku systemu Windows XP, Vista, Windows 8 należy go doinstalować.

[2] Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username% i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy”

[3] Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYMAGAŃ, JAKIE WINIEN SPEŁNIAĆ SPRZĘT KOMPUTEROWY ZDAJĄCEGO DLA PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA APLIKACJI

 

Minimalne wymagania, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce „Zawodowe egzaminy prawnicze” na www.ms.gov.pl

Minimalne wymagania*, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji:

 • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
 • 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);
 • system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3 , Windows Vista , Windows 7, Windows 8;
 • UWAGA: System operacyjny Windows 8.1 nie spełnia tego wymagania, aplikacja nie uruchomi się na tym systemie !
 • zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1[1];
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
 • wolny port USB;
 • konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2];
 • odinstalowany program antywirusowy;
 • wyłączony wygaszacz ekranu;
 • opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” / „wysoka wydajność”[3];
 • zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
 • wyłączone aktualizacje automatyczne

Uwagi:

 • Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
 • Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.

* Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo. Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugerujemy odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zdających, czy sprzęt komputerowy, na którym zamierzają rozwiązywać zadania, spełnia wymagania techniczne, zdający powinni – przed egzaminem i we własnym zakresie – skorzystać z pomocy informatyka.

Tylko właściwie przygotowany i spełniający wymogi techniczne sprzęt komputerowy zapewni prawidłowe działanie Aplikacji do zdawania egzaminu.

Przygotowanie sprzętu komputerowego – zgodnie z parametrami, które znajdują się na stronie www.ms.gov.pl – jest obowiązkiem osób, które zadeklarowały taką formę rozwiązywania zadań.

Uprzejmie informujemy, że profesjonalne laptopy przygotowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości oferuje ewentualnie Sims Lifecycle Services Sp.z.o.o.

 

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

Maciej Żelazowski

Kwestionariusz osobowy