Proces wyznaczania radców prawnych do PNPP w 2024 r. w OIRP w Szczecinie

Wszystkich radców prawnych zainteresowanych świadczeniem w 2024 roku usług w ramach programu nieodpłatnej pomocy prawnej, zapraszam do dokonywania zgłoszeń za pomocą formularza zgłoszeniowego „System Obsługi Zgłoszeń do Nieodpłatnej Pomocy Prawnej”.

Terminarz:

Planuje się, iż procedura wyznaczania radców prawnych do  udzielania  nieodpłatnej  pomocy  prawnej w 2024 r. na obszarze działania OIRP w Szczecinie będzie odbywać się wg następującego harmonogramu:

 • od 11.10.2023r. do 17.10.2023 r. do godz. 12.00 – przyjmowanie zgłoszeń elektronicznych,
 • do 18.10.2023 r. do godz. 12.00 –przesyłanie scanów podpisanych deklaracji na emil: pomocprawna@oirp.szczecin.pl –  nie przynosimy deklaracji do Biura OIRP
 • do 19.10.2023 r. do godz. 12.00 – ustalenie list osób zakwalifikowanych do losowania kolejności świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 r.
 • 20.10.2023 r.  godz. 13.00 – losowania
 • 26.10.2023 r. ustalenie ostatecznej listy kolejności świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na 2024 r./ podjęcie uchwały przez Radę OIRP w Szczecinie

Zasady naboru:

 1. Każdy radca prawny może przesłać jedno zgłoszenie elektroniczne, na wszystkie wybrane przez siebie lokalizacje w punktach, w których chce świadczyć pomoc. System nie przewiduje możliwości składania kolejnych zgłoszeń np. w przypadku przeoczenia przez radcę punktu, w którym chciałby świadczyć pomoc.
 2. Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza należy zapoznać się z listą punktów przeznaczonych w 2024 r. do obsługi przez radców prawnych. Są to punkty, których godziny funkcjonowania oznaczono w tabeli kolorem niebieskim (obsługiwane tylko przez radców) lub białym (obsługiwane co drugi tydzień zamiennie przez radców prawnych i adwokatów). Punkt może być usytuowany w różnych lokalizacjach i działać w różnych godzinach i dniach tygodnia.
 3. W związku ze zmianą REGULAMINU, w 2024 r. co do zasady radca prawny może zostać wyznaczony do świadczenia pomocy tylko w jednym punkcie (przy czym może być wybrany do kilku lokalizacji albo dni tygodnia w danym punkcie). Nabór będzie dotyczył 13 punktów, w których oznaczono pola niebieskie lub białe.
 4. Losowania będą odbywały się w następującej kolejności:  Świnoujście, powiat łobeski, powiat gryficki, powiat kamieński, powiat gryfiński, powiat goleniowski, powiat pyrzycki, powiat policki, powiat stargardzki, Szczecin (punkty 4,5,6,7). Z uwagi na zmianę Regulaminu (§ 2b) proszę o składanie przemyślanych deklaracji. Co do zasady radca wylosowany do świadczenia pomocy np. w Świnoujściu nie będzie brany pod uwagę w losowaniu w kolejnych powiatach.
 5. W formularzu zgłoszeniowym należy podać wszystkie aktualne dane osobowe i kontaktowe, które zostaną przekazane powiatom.
 6. Formularz umożliwia zgłoszenie udziału do świadczenia pomocy w każdym z 10 powiatów, według wyboru zgłaszającego. W przypadku braku zainteresowania świadczeniem pomocy na terenie danego powiatu należy odznaczyć pole „Nie deklaruję świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w tym powiecie” i przejść dalej.
 7. Po przesłaniu formularza w ciągu 24 godzin na adres email wskazany w formularzu zostanie wysłany komunikat email z informacją o dalszej procedurze oraz drukami wygenerowanych deklaracji na wszystkie wybrane punkty. Deklaracje te należy wydrukować, podpisać i wysłać w formie scanu na adres email: pomocprawna@oirp.szczecin.pl w zakreślonym terminie.
 8. Zakwalifikowanym do wzięcia udziału w ew. losowaniu może być radca prawny nie podlegający wykluczeniu z przyczyn wskazanych w Regulaminie tylko, gdy przesłał w formie scanu podpisaną deklarację/ podpisane deklaracje na adres: pomocprawna@oirp.szczecin.pl.
 9. System zakłada przeprowadzenie losowania w siedzibie OIRP w Szczecinie z wykorzystaniem elektronicznego systemu losowania.
 10. Wyznaczonym do  udzielania  nieodpłatnej  pomocy  prawnej (zastępcą  wyznaczonego) w 2024 r. w PNPP działających na obszarze działania OIRP w Szczecinie nie może być radca prawny:
 • prawomocnie ukarany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia kary dyscyplinarnej;
 • któremu udzielone zostało ostrzeżenie przez dziekana, o którym mowa w art. 66 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, od którego radca prawny nie odwołał się w terminie albo które zostało utrzymane w mocy przez sąd dyscyplinarny – przez okres roku od upływy terminu do odwołania albo utrzymania w mocy;
 • z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ,  została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego-  przez okres dwóch lat od rozwiązania umowy;
 • który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
 • który w dniu składania deklaracji zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich za okres dłuższy niż dwa miesiące.

Zgłoszenia ww. osób będą wykreślane z listy, bez możliwości ponownego złożenia deklaracji. W przypadku wątpliwości sugeruje się zweryfikowanie swojej sytuacji przed wysłaniem zgłoszenia (np. w zakresie zaksięgowania wszystkich opłaconych składek). Wysłanie zgłoszenia przed uiszczeniem ewentualnych zaległości z tytułu składek członkowskich spowoduje otrzymanie wiadomości email z informacją o negatywnej weryfikacji zgłoszenia. Zmiana statusu będzie możliwa tylko w przypadku wpływu na konto lub do kasy OIRP w Szczecinie zaległości najpóźniej w chwili przesłania scanu podpisanej deklaracji na adres email: pomocprawna@oirp.szczecin.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod adresem email: pomocprawna@oirp.szczecin.pl

r. pr. Anna Mazurek-Różynek
Koordynator ds. PNPP
OIRP Szczecin

W celu wysłania formularza zgłoszeniowego do Systemu Obsługi Zgłoszeń do Nieodpłatnej Pomocy Prawnej proszę kliknąć na poniższy przycisk:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Nabór zakończył się 17.10.2023 r. godz. 12.00