Skip to main content
search
0
Monthly Archives

listopad 2010

Minister dziękuje środowisku radców

By

Dziennik Gazeta Prawna 2010-11-08

Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski podczas Zjazdu Radców Prawnych podziękował środowisku za dotychczasową współpracę. Przypomniał także wspólne inicjatywy resortu sprawiedliwości i samorządu radcowskiego, m.in.: podpisanie porozumienia o bezpłatnej pomocy prawnej dla najbliższych ofiar katastrofy smoleńskiej, nieodpłatną pomoc prawną dla osób poszkodowanych w wyniku tegorocznych powodzi. Ponadto minister podkreślił, że aplikacja radcowska cieszy się bardzo dużym powodzeniem, a właściwe wyszkolenie przyszłych radców jest dużym wyzwaniem dla samorządu. Podtrzymał także deklarację, iż przyszłoroczny egzamin radcowski zostanie przeprowadzony przy użyciu komputerów. Minister przypomniał, że obecnie różnica pomiędzy uprawnieniami adwokata i radcy prawnego sprowadza się do niemożności ustanowienia radcy prawnego obrońcą oskarżonego. Jego zdaniem jest to nieuzasadnione. Zapowiedział, że w najbliższych tygodniach, w porozumieniu z samorządami, zostanie powołany zespół ministerialny, który podejmie prace nad tą problematyką.

ZAWODY PRAWNICZE IX zjazd radców prawnych zakończył obrady

By

Dziennik Gazeta Prawna 2010-11-08

Radcowie chcą bronić oskarżonych w procesach karnych

W Ministerstwie Sprawiedliwości powstanie zespół ekspertów, który zajmie się przygotowaniem rozwiązań prawnych dotyczących zrównania kompetencji radców prawnych i adwokatów w sprawach karnych.
Inicjatywa Krajowej Rady Radców Prawnych (KRRP) w sprawie przyznania radcom uprawnienia do występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym zasługuje na wsparcie. Taką uchwałę przyjął IX Krajowy Zjazd Radców Prawnych w sprawie wytycznych działań samorządu zawodowego w latach 2010 – 2013 r.
Wsparcie dla tych wysiłków obiecał także Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwości. Zapowiedział on powołanie ministerialnego zespołu, który zajmie się kwestią zrównania kompetencji radców prawnych i adwokatów w sprawach karnych. Zapewnił także, iż tworzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekty ustaw dotyczące spraw samorządu będą przygotowywane w warunkach szerokiego dialogu ze środowiskiem radcowskim.

W czasie zjazdu delegaci wybrali także władze samorządowe. Prezesem KRRP ponownie został Maciej Bobrowicz, który będzie pełnił tę funkcję przez kolejne trzy lata. W swoim wystąpieniu zapowiedział, że priorytetem dla nowych władz samorządu radcowskiego powinien być ułatwiony dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości oraz walka z wykluczeniem prawnym Polaków.

– Zasadniczą sprawą powinna być także walka o to, by przygotowywane w Sejmie regulacje dotyczące funkcjonowania zawodów prawniczych uwzględniały normy konstytucyjne – podkreślił Maciej Bobrowicz.

Ustosunkował się także do pomysłu udzielania pomocy prawnej przez osoby, które nie są członkami żadnej z korporacji.
– Absolwenci prawa muszą mieć pewne uprawnienia do świadczenia usług, jednak muszą one kończyć się przed bramą sądu – podkreślił Maciej Bobrowicz.

Na Krajowym Zjeździe delegaci dokonali także wyboru członków Krajowej Rady Radców Prawnych, Wyższej Komisji Rewizyjnej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz głównego rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców. Zaakceptowano ponadto sprawozdania z działalności tych władz.

W zjeździe uczestniczyli ponadto byli prezesi KRRP. Zenon Klatka został odznaczony w imieniu prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Radcowie prawni będą bronić oskarżonych

By

Rzeczpospolita 2010-11-08

IRENEUSZ WALENCIK

Ogłosił to podczas zakończonego w sobotę w Warszawie zjazdu radców prawnych wobec 270 delegatów oraz licznych gości z krajowego i zagranicznego środowiska prawniczego. Radcowie prawni będą mogli występować tak jak adwokaci jako obrońcy w procesach karnych. – W najbliższych tygodniach w porozumieniu z samorządami powołam zespół ministerialny, który podejmie pracę nad tą problematyką – zapowiedział Krzysztof Kwiatkowski. Tłumaczył, że i radcowska aplikacja, i egzamin uwzględniają dziś prawo karne. A radcom, którzy zdecydowaliby się zostać obrońcami z urzędu, samorząd powinien zorganizować szkolenia uzupełniające. Zdaniem ministra rozszerzenie kompetencji radców dobrze służyłoby konstytucyjnemu prawu do obrony w sądzie. Znikłaby ostatnia różnica w uprawnieniach zawodowych radców i adwokatów. Byłby to niewątpliwy sukces władz samorządu radcowskiego z prezesem Maciejem Bobrowiczem. To one rozpoczęły starania o zmianę przepisów prowadzącą do zrównania kompetencji, a teraz zjazd dał im mocny mandat do skutecznego zakończenia działań lobbingowych.

Na drodze do obrony

Sprawa wzbudza jednak wątpliwości w środowisku. Dał im wyraz np. Lech Kuleszyński, delegat z Warszawy reprezentujący radców, którzy sceptycznie odnoszą się do występowania w procesach karnych. Prezes Bobrowicz replikował mu, że jest rozwiązanie kompromisowe, np. w okresie przejściowym radcowie chcący podejmować się obrony wpisywaliby się na listę chętnych. Drogę, jaką przebyła korporacja, która w 2012 r. obchodzić będzie 30lecie, dobrze określiły słowa weterana radcowskiej samorządności Andrzeja Hanusza z Tarnowa. Wspominał, jak w latach 80. rozmawiał o przyszłości zawodu z asystentem pierwszego sekretarza KC PZPR. – Dzisiejszy status korporacji to powód do dumy – mówił o samorządzie liczącym 27 tys. radców i 13 tys. aplikantów.

Ważni goście, ważne słowa

Wątek rozszerzenia uprawnień radców podjął w swoim zjazdowym wystąpieniu Stanisław Dąbrowski, od niedawna pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Pytał, czy nie iść dalej, do zjednoczenia prawniczych zawodów. – Jeden samorząd mógłby być bardziej efektywny, choć w tak dużym kraju jest też miejsce dla dwóch – rozważał. – Kwestia połączenia powinna być jednak pozostawiona do rozstrzygnięcia zainteresowanym. Uczestnicy zjazdu nie dyskutowali na ten temat. Prezes Dąbrowski podzielił się też z delegatami swoimi obawami o poziom szkolenia ogromnej liczby aplikantów. Postawił także pytanie, czy liczba radców może rosnąć w nieskończoność. – W konsekwencji ich usługi staną się tańsze, ale czy nie doprowadzi to do pauperyzacji zawodu? – zastanawiał się. – Jeśli radca będzie się musiał chwytać innych zajęć, to może dojść do pogorszenia jakości pomocy prawnej, do degradacji etosu naszego zawodu i spadku zaufania społecznego.

Potrzeba specjalizacji

Dąbrowski zwrócił uwagę na bardzo zróżnicowany z punktu widzenia SN poziom profesjonalny radców. – Niektórzy budzą zażenowanie i od 20 lat nic się nie zmienia – stwierdził i opowiedział się za wprowadzeniem specjalizacji, np. w postępowaniach kasacyjnych. Pogląd o potrzebie specjalizacji wśród radców podzielił Marcin Dziurda, szef Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Irena Lipowicz, nowy rzecznik praw obywatelskich, podkreślała, że konstytucyjna regulacja samorządności zawodów zaufania publicznego sprawdziła się. Dodała jednak, że z jej doświadczeń jako rzecznika wynika, iż wielka grupa ludzi pozbawiona jest wsparcia prawnego. To ci, którym nie przysługuje ono za darmo, a dla których usługi prawnika są zbyt drogie, np. drobni przedsiębiorcy. Samorząd powinien się zastanowić, jak do nich dotrzeć z pomocą prawną. Pojednawcze przemówienie wygłosił Andrzej Michałowski, p. o. prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Wzywał do ignorowania „niemerytorycznych” wypowiedzi niektórych przedstawicieli obu korporacji. – Niech nie ma znaczenia, który samorząd jest największy, a który najstarszy, tylko niech oba będą najlepsze – mówił, podkreślając dobrą w ostatnim czasie współpracę z radcami.

Magister – tak, doradca – nie

Zjazd przyjął kilka uchwał, w tym programową na nową kadencję władz Krajowej Rady Radców Prawnych. Przegłosował także stanowisko przygotowane przez Dariusza Sałajewskiego o świadczeniu usług przez magistrów prawa. To sprawa bardzo dziś niepokojąca środowisko. Uchwała głosi, że można dopuścić ich do wykonywania – na zasadach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – tzw. prostych czynności prawniczych. Nie powinno się jednak – jak przewiduje oprotestowany przez samorząd projekt ustawy o państwowych egzaminach prawniczych, nad którym pracuje Sejm – tworzyć nowego zawodu doradcy prawnego wyposażonego w takie same uprawnienia jak radca. Zjazd przyjął też, że w sprawach prowadzonych na obszarze innych państw Unii Europejskiej radcowie będą mogli stosować postanowienia kodeksu etyki prawniczej Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). Ważnym momentem zjazdu było odznaczenie poprzedniego prezesa KRRP Zenona Klatki przez przedstawiciela prezydenta RP Krzysztofa Łaszkiewicza Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

OPINIA

Maciej Bobrowicz prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

Uprawnienie radców prawnych do zajmowania się obroną karną było jedną z ważniejszych kwestii, jakimi zajmował się zjazd. Wiadomo przy tym, że nie wszyscy radcowie są zainteresowani specjalizacją w dziedzinie prawa karnego. Będziemy zatem szukać odpowiednich rozwiązań, które to uwzględnią. Jednym z nich może być uznanie, że to możliwość dla zainteresowanych, a nie obowiązek dla tych, którzy nie chcą mieć do czynienia z prawem karnym, bo na przykład pracują na podstawie umowy o pracę w przedsiębiorstwach czy urzędach. Myślę, że ekspercki zespół adwokacko-radcowski, który obiecał powołać minister Kwiatkowski, stanie się dobrym miejscem do wypracowania takich rozwiązań.

NOWE ROZWIĄZANIA I UPRAWNIENIA

Uchwała zjazdu

Zadania władz samorządu na nową kadencję

  • ochrona interesów zawodowych radców
  • dopuszczenie radców do obrony w postępowaniach karnych
  • tworzenie list radców zainteresowanych prowadzeniem spraw z urzędu, przydzielanie ich według specjalizacji
  • zwiększanie zaangażowania w pomoc prawną dla ubogich (pro bono) -dopuszczenie radców do świadczenia usług mediacyjnych -uniemożliwienie zwolnienia radcy z tajemnicy zawodowej -informatyzacja samorządu
  • powołanie nowej samorządowej instytucji szkoleniowo-badawczej -usprawnienie i przyspieszenie postępowań dyscyplinarnych
  • stałe unowocześnianie sposobów prowadzenia aplikacji
  • zachęcanie radców do działalności samorządowej

W dniu 6 listopada 2010 r. zakończył się IX Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

By

Szanowni Państwo,

W dniu 6 listopada 2010 r. zakończył się IX Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

Odbyły się wybory Krajowej Rady Radców Prawnych, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Wyższej Komisji Rewizyjnej. Wybrano także Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz jego zastępców.

W ostatnim dniu Zjazd przyjął uchwałę w sprawie wytycznych działań samorządu w latach 2010 – 2013 r. , w której z „ uznaniem przyjmuje i wspiera inicjatywę KRRP w postaci przedłożenia zmian w kodeksie postępowania karnego i kodeksie karno-skarbowym i innych ustawach dopuszczających radców prawnych do występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i postępowaniu o przestępstwa skarbowe”.

Zjazd uznał, iż KRRP winna występować do właściwych władz z inicjatywami rozszerzania programów nauczania szkół i uczelni o przedmioty kształtujące wiedzę o funkcjonowaniu  prawa. W przyjętej uchwale uznano za uzasadnione objęcie zawodu radcy prawnego prawem świadczenia usług mediacyjnych.

W przyjętych „Wytycznych” mowa jest także m. in. o aplikacji, jako najlepszej drodze dojścia do zawodu radcy prawnego, tajemnicy zawodowej, współudziale KRRP w procesie stosowania i kształtowania prawa. „Wytyczne” wskazują także na kontynuację aktywności samorządu radców prawnych na forum międzynarodowym.

Zjazd przyjął także m. in. uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych a także przyjęcia Kodeksu Etyki Prawników Europejskich.

Krzysztof Mering
Dyr Biura prasowego KRRP

Maciej Bobrowicz ponownie prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych

By

gazetaprawna.pl 2010-11-05

Ponowny wybór Macieja Bobrowicza na Prezesa KRRP oznacza, że będzie on pełnił tę funkcję przez kolejne trzy lata. W swoim wystąpieniu zapowiedział, że priorytetem dla nowych władz samorządu radcowskiego powinien być ułatwiony dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości oraz walka z wykluczeniem prawnym Polaków.-Zasadniczą sprawą powinna być także walka o to, by przygotowywane w Sejmie regulacje dotyczące funkcjonowania zawodów prawniczych uwzględniały normy konstytucyjne ? wskazał Maciej Bobrowicz. Ustosunkował się także do pomysłu umożliwienia świadczenia pomocy prawnej przez osoby, które nie są członkami żadnej z korporacji. -Absolwenci prawa muszą mieć pewne uprawnienia do świadczenia usług, jednak muszą one kończyć się przed bramą sądu-dodał Bobrowicz. W trakcie pierwszego dnia Zjazdu zostały ponadto rozpatrzone sprawozdania Krajowej Rady Radców Prawnych, Wyższej Komisji Rewizyjnej Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego. Wszystkie przedstawione dokumenty zostały zaakceptowane przez zgromadzonych delegatów. IX Krajowy Zjazd Radców Prawnych rozpoczął się w czwartek i będzie trwał aż do soboty. Jest to najwyższe forum radców prawnych, które zbiera się co trzy lata. W zjeździe bierze udział 274 delegatów. W jego obradach wezmą udział zaproszeni politycy ( przedstawiciel Prezydenta RP, Minister Sprawiedliwości), prezesi najwyższych konstytucyjnych organów władzy sądowniczej w Polsce, przedstawiciele nauki i organizacji społecznych a także liczna delegacja gości zagranicznych.Źródło: gazetaprawna.pl Artykuł z dnia: 2010-11-05, ostatnia aktualizacja: 2010-11-05 14:55Autor: Agnieszka Bobowska

MS: minister sprawiedliwości na zjeździe radców prawnych (komunikat)

By

Wirtualna Polska 2010-11-05

12:56 05.11.2010 piątek Warszawa

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje: Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski wziął dzisiaj udział w IX Krajowym Zjeździe Radców Prawnych.- W pierwszej kolejności chciałbym złożyć gratulacje z okazji ponownego wyboru na stanowisko Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Panu Prezesowi Maciejowi Bobrowiczowi – powiedział Minister Krzysztof Kwiatkowski. – Jest do dowód najwyższego zaufania dla Pana dotychczasowej pracy – dodał.W trakcie Zjazdu Minister podziękował Prezesowi oraz całemu środowisku radców prawnych za dotychczasową współpracę. Przypomniał także wspólne inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości i samorządu radcowskiego, m.in.: podpisanie Porozumienia o bezpłatnej pomocy prawnej dla najbliższych ofiar katastrofy smoleńskiej (Porozumienie podpisały także samorządy adwokatów i notariuszy), nieodpłatną pomoc prawną dla osób poszkodowanych w wyniku tegorocznych powodzi, a także program „Świadomy swoich praw obywatel”, który ma na celu wprowadzenie praktycznej nauki prawa do szkół średnich.- Tematem niezwykle dziś ważnym, co do którego toczy się gorąca dyskusja, także z udziałem radców prawnych, jest sprawa aplikacji radcowskiej – stwierdził Minister.Przypomniał, że aplikacja ta cieszy się bardzo dużym powodzeniem – od lat do egzaminów wstępnych na nią przystępuje największa, w porównaniu do innych aplikacji, liczba osób (w 2010 r. ponad 5 tysięcy).- Jest to niewątpliwie wyraz wysokiej oceny pozycji zawodu radcy prawnego na tle innych prawniczych zawodów zaufania publicznego – powiedział Krzysztof Kwiatkowski. – Jest to również niewątpliwie dowód zaufania młodych prawników, którzy wierzą, że aplikacja radcowska przygotuje ich do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego – dodał.Aktualnie aplikację radcowską odbywa ponad 10 tysięcy osób, a kolejnych 1300 osób zostanie zapewne wpisanych na listy aplikantów w najbliższym czasie.- Właściwe ich wyszkolenie jest dużym wyzwaniem dla samorządu. Wierzę, że samorząd temu sprosta – wszak w 2009 r. Krajowa Rada Radców Prawnych przyjęła uchwałę deklarującą gotowość przeszkolenia wszystkich osób zainteresowanych – przypomniał Minister.Krzysztof Kwiatkowski podtrzymał także swoją, złożoną w sierpniu 2010 r., deklarację, iż przyszłoroczny egzamin radcowski zostanie przeprowadzony przy użyciu komputerów.Minister przypomniał też, że w obecnym stanie prawnym, różnica pomiędzy uprawnieniami adwokata i radcy prawnego sprowadza się do niemożności ustanowienia radcy prawnego – obrońcą oskarżonego.- Tę barierę co do zasady uważam za nieuzasadnioną – powiedział Minister. – W najbliższych tygodniach, w porozumieniu z samorządami zostanie przeze mnie powołany zespół ministerialny, który podejmie prace nad tą problematyką – zapowiedział Krzysztof Kwiatkowski.Minister Sprawiedliwości zauważył, że w kontekście tej problematyki rodzi się pytania, czy wszyscy radcowie prawni są gotowi i zainteresowani ustawaniem ich obrońcami oskarżonych. Zdaniem Krzysztofa Kwiatkowskiego pytanie to jest niezwykle doniosłe, zważywszy zwłaszcza na będący konsekwencją poszerzenia uprawnień, obowiązek obejmowania przez radców prawnych roli obrońców z urzędu i odpowiadającą mu powinność, aby pomoc ta stanowiła rzeczywistą i kompetentną realizację konstytucyjnego prawa do obrony.- Wydaje się, że w tej sprawie – ustalenia zasad i obszarów niezbędnego szkolenia uzupełniającego radców prawnych zainteresowanych pełnieniem obrony oskarżonych – inicjatywa winna należeć do władz krajowych samorządu – powiedział Krzysztof Kwiatkowski. – Zagadnienie poszerzenia uprawnień radców prawnych oceniam jako niezwykle doniosłe nie tylko dla radców prawnych, ale przede wszystkim dla całego społeczeństwa – dodał.Jego zdaniem trzeba też podkreślić, ze wśród prawniczych zawodów zaufania publicznego, radcowie prawni stanowią grupę najliczniejszą. Poszerzenie kompetencji radców prawnych winno też – według Ministra – poprawić dostępność do konstytucyjnego prawa do obrony.

Close Menu