Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie
ul. Gen. Rayskiego nr 23/3
70-442 Szczecin

tel./fax: 91 488 27 22
tel./fax: 91 489 16 70
e-mail: sekretariat@oirp.szczecin.pl
e-mail: aplikacja@oirp.szczecin.pl
 • Ślubowanie radców prawnych
  W dniu 3 lipca 2015r. odbyło się uroczyste ślubowanie 56 radców prawnych w Hotelu Radisson w Szczecinie.
 • Wzór nowej karty ewidencyjnej
  Uchwałą Nr 81/IX/2014 z dnia 13 grudnia 2014 roku Krajowa Rada Radców Prawnych zmieniła uchwałę w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich oraz przyjęto nowy wzór karty ewidencyjnej. (czytaj więcej...)
 • Nowy Kodeks etyki radcy prawnego
  i Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego
  już od 1 lipca 2015r.
  (czytaj więcej...)

Debaty przy kawie

Kalendarz

Lipiec 2015
P W Ś C P S N
« cze    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Wyszukiwarka

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwraca się z prośbą o wskazanie radcy prawnego gotowego do podjęcia funkcji kuratora ustanowionego na podstawie art. 42 k.c., tj. w celu powołania organów spółki albo w razie potrzeby, do jej likwidacji dla podmiotu Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomocy w Budownictwie Jednorodzinnym „Przylesie” w Pogorzelicy, ul. Słodka 1, numer w rejestrze Spółdzielni RS 2241 (podmiot nie złożył wniosku o przerejestrowanie do KRS).

Odpowiedzi należy udzielić do dnia 31.07.2015 r. do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Rayskiego 23/3, 70-442 Szczecin, za pośrednictwem poczty lub e-maile na adres: sekretariat@oirp.szczecin.pl lub telefonicznie: 91-489-16-70 wew. 21

 

Dziekan OIRP w Szczecinie

Alicja Kujawa

 

Koleżanki i Koledzy,

Informuję, że Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych, działając na mocy Uchwały KRRP nr 24/IX/2014 z dnia 14 marca 2014 r. realizując cele statutowe polegające m.in. na wspieraniu współpracy z instytucjami międzynarodowymi działającymi w obszarze praw człowieka, zaprasza do składania wniosków o wpis na listę radców prawnych występujących w charakterze pełnomocników przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Przygotowywana przez Komisję Praw Człowieka KRRP baza danych zostanie udostępniona Sekretariatowi Trybunału w formie listy radców prawnych wraz z informacją o miejscu prowadzenia działalności oraz pozostałymi danymi kontaktowymi.

Radcowie prawni zainteresowani świadczeniem pomocy prawnej osobom fizycznym przed Trybunałem w Strasburgu proszeni są przesyłanie na adres: kierownik@oirp.szczecin.pl następujących informacji: imię i nazwisko, numer wpisu, adres do korespondencji, telefon, faks, adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej. Informacje należy przesłać wraz z oświadczeniem, że radca prawny wyraża zgodę na publikację tych informacji na stronach internetowych OIRP, KRRP i Trybunału Praw Człowieka.

r.pr. Adam Jędrzejewski

kierownik biura OIRP w Szczecinie

Kurator Sądowy
2015-07-15

Szanowni Państwo,

informuję, że Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy zwraca się z prośbą o wskazanie kandydata do podjęcia funkcji kuratora dla TRADE TRANS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie;
KRS 358083.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: sekretariat@oirp.szczecin.pl do dnia 22 lipca 2015 r.

r.pr. Adam Jędrzejewski

kierownik biura OIRP w Szczecinie

Kurator Sądowy
2015-07-15

Szanowni Państwo,

 

informuję, że Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy zwraca się z prośbą o wskazanie radcy prawnego (radców prawnych) gotowego do podjęcia funkcji kuratora dla Bartosza Stelmacha, wyznaczonego na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. w postępowaniu o zapłatę z powództwa Gminy Miasto Szczecin – Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: sekretariat@oirp.szczecin.pl do dnia 22 lipca 2015 r.

r.pr. Adam Jędrzejewski

kierownik biura OIRP w Szczecinie

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi dotyczącymi zmian w ustawie Kodeks postępowania cywilnego,  mającymi wejść niebawem w życie, a związanymi ze wspieraniem polubownych  metod rozwiązywania sporów, nasz Izba podjęła działania związane z rozwojem Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie.

W celu odpowiedniego i merytorycznego przygotowania członków OIRP w Szczecinie do pełnienia roli mediatorów w sprawach gospodarczych oraz planowanych w tym zakresie zmian w procedurze cywilnej, niezbędne jest przeprowadzenie szeregu czynności organizacyjnych, które pozwolą przygotować zainteresowanych radców prawnych a także aplikantów radcowskich, zrzeszonych w Naszej Izby, do pełnienia roli mediatorów.

Osoby zainteresowane zapraszam do zapoznania się z dalszą częścią wiadomości.

Alicja Kujawa

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie

Czytaj dalej »

Koleżanki i Koledzy

W z związku z prowadzonymi pracami na projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych poniżej przedstawiam Państwu projekt rozporządzenia oraz pismo skierowane przez Wiceprezesa KRRP Arkadiusza Berezę do senatorów dotyczące ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Alicja Kujawa
Dziekan Rady
OIRP w Szczecinie

Projekt rozporządzenia

Pismo KRRP dot. Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

Stanowisko KRRP do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sp…

 

Informuję że w dniu 23 października 2015 roku w Szczecinie odbędzie się organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk konferencja naukowa „Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych”. Informacje dotyczące programu konferencji oraz warunków uczestnictwa, znajdą Państwo w załączonym do ogłoszenia zaproszeniu.

Udział w konferencji wiązać się może z uzyskaniem punktów szkoleniowych (4 punkty), które zostaną naliczone po uzyskaniu od organizatora zaświadczenia potwierdzającego udział.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać chęć udziału w konferencji do dnia 24 lipca 2015 r. drogą emailową na adres: kmalinowska@mec.univ.szczecin.pl.

r.pr. Adam Jędrzejewski
kierownik biura
OIRP w Szczecinie

Konferencja Status prawny małżonków U.Szcz.

 

Sąd Rejonowy w Świnoujściu VI Zamiejscowy Wydział Cywilny w Kamieniu Pomorskim zwraca się o wyznaczenie kuratora w osobie radcy prawnego dla nieznanych z miejsca pobytu dłużników Macieja Dygnera i Jowity Dygner w sprawie z wniosku Getin Noble Bank S.A. w Warszawie  prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu z wniosku wierzyciela o ustanowienie kuratora dla dłużników nieznanych z miejsca pobytu.  Wnioski należy składać w terminie do 15 lipca 2015 r. do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie ul. Rayskiego 23/3, 70-442 Szczecin za pośrednictwem poczty lub e-mailem na adres  sekretariat@oirp.szczecin.pl  bądź telefonicznie tel. : 91-488-27-22; 91-489-16-70.

 

Dziekan OIRP w Szczecinie

Alicja Kujawa

Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Alicji Szyperskiej z udziałem o ustanowieniu kuratora spadku zwraca się z prośbą o wskazanie radcy prawnego, który podjąłby się obowiązków kuratora spadku po zmarłej w dniu 08.06.1977 roku Marii Marszałek, ostatnio stale zamieszkałej w Goleniowie. Odpowiedzi należy udzielić do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Rayskiego 23/3, 70-442 Szczecin za pośrednictwem poczty, lub e-mailem  na adres : sekretariat@oirp.szczecin.pl bądź telefonicznie pod nr. 91-488-27-22; 91-489-16-70. Odpowiedzi należy udzielić do 21.07.2015 r.

Dziekan OIRP w Szczecinie
Alicja Kujawa

 

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy w sprawie z powództwa ENERTRAG Aktiengesellschaft w Daueethal (Niemcy) przeciwko ENERTRAG Polska spółce z ograniczoną odpowiedzialnością  w Szczecinie z udziałem interwenienta Tilo Eckhard Troike o stwierdzenie nieważności uchwał wspólników, zwraca się z prośbą o wskazanie radców prawnych – kandydatów na kuratora, jaki ma być ustanowiony dla pozwanego na podstawie art. 253 par. 2 k.s.h. Zgłoszenia prosimy kierować do 16.07.2015 r.na adres OIRP w Szczecinie, ul. Rayskiego 23/3 , telefonicznie pod nr. 91-488-27-22; 91-489-16-70 lub e-mailem: sekretariat@oirp.szczecin.pl.

Dziekan
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie
Alicja Kujawa

Uprzejmie informujemy, że dyżur Kierownika Szkolenia Aplikantów, mec. Małgorzaty Nej, zaplanowany na 7.07.2015 r. (wtorek), został przesunięty na 9.07.2015 r. (czwartek) w godz. 15.30-16.30

Podziękowania
2015-07-06

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie serdecznie dziękuję Państwu za tak liczny udział w tegorocznych uroczystościach związanych z obchodami Dnia Radcy Prawnego.
Jednocześnie liczę, że z równie dużym zainteresowaniem spotkają się kolejne inicjatywy organizowane przez naszą Izbę, na które już dzisiaj gorąco Państwa zapraszam.

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie
Alicja Kujawa

 

Kondolencje
2015-07-01
Najgłębsze wyrazy współczucia
Rodzinie zmarłego Kolegi
radcy prawnego
Bogdana Banasia

składają
Dziekan, Rada oraz koleżanki i koledzy
z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 01 lipca 2015 r.  o godz. 11.00
w Goleniowie w Kaplicy Cmantarnej.

Z dniem 1 lipca 2015 roku wejście w życie nowy Kodeks etyki radców prawnych uchwalony uchwałą Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Zjazdu w dniu 22 listopada 2014 r. Jednocześnie w dniu 13 czerwca 2015 roku Krajowa Rada Radców Prawnych uchwałą numer 94/IX/2015 uchwaliła Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego. Regulamin zawiera szczegółowe zasady wykonywania zawodu radcy prawnego i jest odpowiednio stosowany do aplikantów radcowskich oraz prawników zagranicznych. Regulamin wejdzie w życie również z dniem 01 lipca 2015 r. Bardzo proszę kolegów i koleżanki o zapoznanie się z tymi podstawowymi aktami regulującymi zasady wykonywania naszego zawodu.

Alicja Kujawa
Dziekan OIRP w Szczecinie

Kodeks etyki radcy prawnego

Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego

Zapraszam do zapoznania się z informacją na temat spotkania Ministra Sprawiedliwości z przedstawicielami władz samorządów radców prawnych i adwokatów, które odbyło się 25 czerwca 2015 r. i dotyczyło bieżących spraw samorządu radców prawnych w tym stawek za czynności radców prawnych i adwokatów.

Informację znajdą Państwo w załączonym pliku.

r.pr. Adam Jędrzejewski
kierownik biura
OIRP w Szczecinie

Komunikat 25.06.15 MS NRA KRRP

Uprzejmie przypominamy, że w dniu 26.06.2015r. upływa termin potwierdzenia udziału w obchodach Dnia Radcy Prawnego. W związku z tym raz jeszcze zapraszamy Radców Prawnych i Aplikantów na tegoroczne świętowanie.

W przypadku imprezy Piknik z Radcą Prawnym, który odbędzie się w dniu 05.07.2015r. na terenie Willa Ogrody w Szczecinie mile widziane ze strony uczestników stroje w kolorystyce korporacyjnej.

r.pr. Adam Jędrzejewski
kierownik biura
OIRP w Szczecinie

Uprzejmie informujemy, że dyżur Zastępcy Kierownika Szkolenia, mec. Moniki Meisner,  w dniu 18.06.2015 r. został odwołany.

Seminarium
2015-06-17

Informuję, że Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku organizuje seminarium „Europejskie prawo rodzinne w praktyce polskich i innych europejskich prawników”. Seminarium odbędzie się 3 lipca 2015 r. w Białymstoku w Auli Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku (Nowy Kampus Akademicki) ul. Ciołkowskiego 1-1M.

Szczegóły znajdą Państwo w załączonym dokumencie.

r.pr. Adam Jędrzejewski
kierownik biura
OIRP w Szczecinie

Europejskie prawo rodzinne w praktyce polskich i innych europejskich prawników

Informuję, że ślubowanie radców prawnych odbędzie się w dniu 3 lipca 2015 r. o godzinie 15.00 w Hotelu Radisson Sas w Szczecinie, sala Concerto, pl. Rodła 10.

Osoby składające ślubowanie proszę o zgłaszanie się po odbiór zaproszeń do sekretariatu OIRP w Szczecinie poczynając od 17 czerwca 2015 r. Informuję jednocześnie, że ilość osób towarzyszących podczas uroczystości ślubowania nie powinna być wyższa niż 3.

r.pr. Adam Jędrzejewski
kierownik biura
OIRP w Szczecinie

Informujemy, że Komisja Naczelnej Rady Adwokackiej organizuje konferencję pt.: „Nowy proces karny – sprawiedliwość dla wszystkich?”, która odbędzie się 13 czerwca 20115 r. w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej przy ul. Chodakowskiej 19/31 w Warszawie (Aula S 306 im. Prof. Zbigniewa Pietrasińskiego, III piętro, lewe skrzydło budynku).

Za uczestnictwo w tym wydarzeniu przysługuje 6 punktów z zakresu doskonalenia zawodowego.

Osoby zainteresowane konferencją (wstęp wolny) mogą przesyłać zgłoszenia na adres: dzial.osobowy@nra.pl do dnia 08.06 do godz. 15:30.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zaproszenie znajdą Państwo w załączonym pliku.

 

Zaproszenie Nowy proces karny

r.pr. Adam Jędrzejewski

kierownik biura

OIRP w Szczecinie

Krajowa Rada Radców Prawnych – Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji organizuje:

XIV Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie impreza odbędzie się w dniach 20 – 23 sierpnia 2015 r.  na kortach Sopockiego Klubu Tenisowego, 81-718 Sopot, ul Ceynowy 5.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonych plikach.

Ogłoszenie tenis

PROGRAM

Karta zgłoszenia tenis radca prawny

Karta zgłoszenia tenis aplikant

Karta zgłoszenia tenis osoba spoza samorządu

Karta zgłoszenia tenis osoba spoza samorządu niegrająca

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w III Squashowych Mistrzostwach Polski Prawników, które odbędą się 20 czerwca 2015 r., w sobotę,  na terenie Centrum Rekreacyjno – Sportowego Fairplayce w Poznaniu.

Impreza objęta jest honorowym patronatem Prezydium Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich oraz Polskiej Federacji Squasha i wspierana przez Komisję Sportu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu

W ramach Mistrzostw rozegrany zostanie turniej Open i turniej w kategorii kobiet.Termin zgłoszeń upływa w dniu 15 czerwca 2015 r.Wszelkie informacje pod adresem www.fairplayce.pl/squash/ oraz tel. 505 100 930

Dyrektor Turnieju
r.pr. Patryk Zawadzki

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.06.2015 r. Izba będzie nieczynna.

Uprzejmie informujemy, że dyżur Pani Dziekan  dnia  21 maja 2015 r. został odwołany.

Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ma zaszczyt i przyjemność zaprosić do wzięcia udziału i wspólnej dyskusji w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Warunkowe zawieszenie wykonania kary w świetle polityki karnej z perspektywy nowelizacji Kodeksu karnego”.Konferencja odbędzie się w dniu 10 czerwca 2015 r. w Toruniu, a koszt udziału w niej wynosi 90 PLN.

Szczegóły znajdą Państwo w załączonych plikach.

Konferencja UMK, Program

Konferencja UMK, Informacje organizacyjne

Konferencja UMK, Formularz zgłoszeniowy