Skip to main content
search
0

Informacja z Izby Skarbowej w Szczecinie

10547
By 28 stycznia 2016,

Z dniem 1 stycznia 2016 r. następuje zmiana przepisów dotyczących korespondencji elektronicznej pomiędzy organem podatkowym a podatnikami i ich pełnomocnikami. Zgodnie z art. 144 §5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz.613, z póź.zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., doręczanie pism pełnomocnikowi będącemu adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym oraz organom administracji publicznej następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w siedzibie organu podatkowego. Jednocześnie art. 138 c§1 ww. ustawy będzie wymagał od 1 stycznia 2016 r., aby pełnomocnictwo w przypadku udzielania go adwokatowi, radcy prawnemu lub doradcy podatkowemu zawierało także jego adres elektroniczny.

Stosownie do obowiązującego art. 152a §6 Ordynacji podatkowej, warunki techniczne i organizacyjne doręczania pism w formie dokumentu elektronicznego określają przepisy ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114). Natomiast rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2011 r., Nr. 206 poz. 1216, oraz z 2014 r. poz. 590) – stanowiące akt wykonawczy do ustawy o informatyzacji – zawiera postanowienia, które między innymi regulują funkcjonowanie systemu teleinformatycznego służącego do obsługi doręczeń.

W związku z tym, organ podatkowy doręczając dokumenty elektroniczne, zobowiązany jest do stosowania dedykowanego do tego celu systemu teleinformatycznego, spełniającego określone w przepisach wymogi techniczne i funkcjonalne.

Pojęcie „adres elektroniczny”, użyte w treści art. 138 c §1 ustawy – Ordynacja podatkowa, należy rozumieć, jako adres elektroniczny w systemie teleinformatycznym, służącym do obsługi doręczeń, za pomocą, którego urząd może doręczyć dokumenty elektroniczne i otrzymać wymagane przepisami elektroniczne urzędowe potwierdzenie doręczenia (tzw. UPD). W przypadku, gdy organ podatkowy wykorzystuje do doręczeń pism system e-PUAP, jako „adres elektroniczny” należy rozumieć adres skrzynki użytkownika (tj. profesjonalnego pełnomocnika) na platformie e-PUAP.

Podanie adresu poczty elektronicznej (np. adresu e-mail w powszechnie stosowanych domenach, np. @onet.pl, @gmail.com i inne) nie daje pełnomocnikowi możliwości wygenerowania urzędowego potwierdzenia doręczenia, co będzie wykluczało możliwość wykorzystania go w procesie doręczania pism w trybie art. 144 §5 ustawy Ordynacja podatkowa.

Po 1 stycznia  2016 r., tak jak obecnie, do obsługi korespondencji elektronicznej w postępowaniach podatkowych Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie wykorzystywać będzie platformę e-PUAP ( adres elektroniczny skrzynki podawczej: nd9v6m8elt). Z platformy tej korzystają także wszyscy Naczelnicy Urzędów Skarbowych województwa zachodniopomorskiego.

 

Close Menu