Skip to main content
search
0

Wola pełnienia dyżurów w postępowaniu przyspieszonym

13276
By 15 listopada 2016,

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję o prowadzonej – w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym z dnia 23 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 920) – aktualizacji wykazu radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym według ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu, pełniących dyżury.

W konsekwencji powyższego zwracam się do Szanownych Państwa o złożenie w terminie do dnia 25.11.2016r. oświadczenia o woli pełnienia dyżurów w postępowaniu przyspieszonym.

Szczegółowe zasady pełnienia dyżurów opisuje rozporządzenie w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym z dnia 23 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 920).

Informacyjnie wskazujemy, że:

  1. Dyżury pełnione są w siedzibach sądów rejonowych pozostających w obszarze właściwości okręgowej izby radców prawnych, której dany radca jest członkiem, w godzinach urzędowania sądów ustalonych w celu rozpoznawania spraw w postępowaniu przyspieszonym (§7 ust. 1 i 2 rozporządzenia).
  2. Na wniosek adwokata lub radcy prawnego prezes właściwego sądu rejonowego może mu zezwolić na pełnienie dyżuru w innym miejscu niż siedziba sądu rejonowego, mając na uwadze konieczność niezwłocznego podjęcia obrony radcę prawnego w postępowaniu przyspieszonym. W przypadku pełnienia dyżuru przez radcę prawnego poza siedzibą sądu rejonowego prezes właściwego sądu rejonowego ustala z radcą prawnym sposób bezpośredniego kontaktowania się z adwokatem lub radcą prawnym.
  3. W razie faktycznego podjęcia się obrony w dniu dyżuru radcy prawnemu przysługuje wynagrodzenie na zasadach ogólnych.

Uwzględniając powyższe uprzejmie prosimy osoby zainteresowane pełnieniem dyżurów o przesyłanie swojego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: sekretariat@oirp.szczecin.pl zgłoszenia zawierającego:

  1. imię i nazwisko radcy prawnego;
  2. adres do doręczeń;
  3. numer telefonu zapewniającego stały kontakt telefoniczny z radcą prawnym pełniącym dyżur;
  4. numer telefaksu lub adres poczty elektronicznej;
  5. wskazanie okresu, w którym radca prawny pełni dyżur.

UWAGA: Osoby, które w poprzednim roku wpisały się na listę dyżurujących nie muszą dokonywać zgłoszenia zostaną ujęte w tegorocznym wykazie z urzędu. O ile jednak chciałyby zrezygnować z pełnienia dyżurów prosimy o stosowną informację.

Close Menu