Skip to main content
search
0

Spotkanie Członków Kapituły Funduszu Seniora

8043

W dniach 16-18 kwietnia 2015r. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie gościła Członków Kapituły Seniora działającej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Coroczne spotkanie Członków Funduszy Kapituły Seniora było poświęcone zagadnieniom związanych z rozpatrywaniem wniosków w zakresie zgłoszonej pomocy, przekazaniem Rzecznikom Funduszu Seniora wytycznych w zakresie realizacji przyznanych zadań, a także z analizą bieżących zadań. Spotkanie połączone było z naradą Rzeczników Funduszu Seniora. Od 2013r, w posiedzeniach Kapituły uczestniczyli przewodniczący Klubów Seniora działających przy okręgowych izbach radców prawnych Obok części oficjalnej, organizator tegorocznego posiedzenia Kapituły Funduszu Seniora – OIRP w Szczecinie – zapewniła jej uczestnikom możliwość poznania uroków Miasta Szczecina.

Warto przypomnieć, iż Fundusz Seniora został powołany na mocy uchwały KRRP nr 223/V/2000 z dnia 15 grudnia 2000r. realizującej wytyczne VIII Zjazdu Krajowej Rady Radców Prawnych. Na Fundusz Seniora składa się 4-procentowy odpis z tej części składek, jaką przekazują wszystkie okręgowe izby radców prawnych do Krajowej Rady Radców Prawnych. Wskazanymi środkami zarządza Kapituła. Fundusz Seniora adresowany jest do emerytów, rencistów nie wykonujących już dziś pracy zawodowej, których dochód miesięczny netto nie przekracza średniej krajowej w jednostkach budżetowych (na rok 2014 tym granicznym kryterium dochodowym jest kwota 3.652,-zł). Z pomocy funduszu mogą też korzystać, będące niejednokrotnie w trudnej sytuacji materialnej osoby owdowiałe po zmarłych radcach prawnych. Często zdarza się, że pomoc z Funduszu Seniora w formie bezzwrotnej zapomogi pieniężnej stałej bądź okresowej, poprzedzana jest wsparciem finansowym ze strony macierzystych rad okręgowych izb radców prawnych, w których aktywnie funkcjonują Rzecznicy Funduszu Seniora.

Galeria z wydarzenia dostępna jest pod adresem:

LINK

Close Menu