Menu
Monthly Archives

maj 2018

Zgłaszanie kandydatów na zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego

By

Koleżanki i Koledzy,

informuję, iż Rada OIRP w Szczecinie uchwałą podjętą w dniu 25 maja zmieniła uchwałę nr 24/X/2016 w sprawie określenia liczby zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego oraz wyznaczenia terminu zgłaszania kandydatów na zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego, poprzez określenie liczby zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego na 8 osób. Jednocześnie, termin na dokonywanie zgłoszeń osób chętnych do objęcia funkcji Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego został określony na dzień 8 czerwca br.

Przedmiotowa zmiana wiąże się z większą ilością spraw wpływających w ostatnim czasie do Rzecznika Dyscyplinarnego. W chwili obecnej funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego pełni 7 osób.

Stosownie do paragrafu 33 ust. 5 uchwały nr 98/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych  zgłoszeń dokonuje się za pośrednictwem rzecznika dyscyplinarnego OIRP w Szczecinie. Kandydat na rzecznika powinien wykonywać zawód radcy prawnego nieprzerwanie od co najmniej 3 lat w okresie bezpośrednio poprzedzającym termin zgłoszenia jego kandydatury. W celu zapoznania się z pozostałymi warunkami formalnymi zgłoszenia proszę zapoznać się z poniższą uchwałą KRRP:

Uchwała

Albert Kuźmiński
Rzecznik Prasowy OIRP w Szczecinie

„Urzędówki” dla chętnych poza kolejnością.

By

Przypominamy, że na majowy posiedzeniu Rady został podjęta nowa uchwała w sprawie ustalenia listy radców prawnych wyrażających zgodę na wyznaczenie do prowadzenia spraw z urzędu poza kolejnością. Upraszczając przedmiot uchwały  pozwala ona osobom zainteresowanym na otrzymanie do 10 spraw z urzędu bez konieczności oczekiwania na „przejście” kolejki funkcjonującej na ogólnych zasadach. Warunkiem skorzystania z takiej formy uprzywilejowania jest wpisanie się na specjalną listę, której techniczną obsługą zajmuje w Biurze Izby się pani Honorata Komsa. Dodatkowym warunkiem otrzymywania spraw z urzędu w tym trybie jest brak zaległości składkowych na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dany radca ma zostać wyznaczony do prowadzenia sprawy z urzędu. Zachęcamy do zapisywania się na tę listę.

O wzorcowej aplikacji słów kilka, czyli relacja z V Forum Aplikantów Radcowskich w Olsztynie

By ,

Tegoroczne, piąte już Forum Aplikantów Radcowskich, odbyło się w dniach 11- 13 maja br. w Olsztynie. Na miejsce spotkania aplikantów radcowskich z całej Polski wybrano hotel stanowiący centrum konferencyjne, położony w malowniczym miejscu nad brzegiem jeziora Ukiel. Zaproszenie na wydarzenie otrzymali przedstawiciele wszystkich Okręgowych Izb Radców Prawnych. OIRP w Szczecinie reprezentowały trzy osoby.

Pierwszy dzień Forum rozpoczął się od wystąpienia gości i gospodarzy imprezy. Przemowy otworzył Przewodniczący Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego, a jednocześnie Dziekan Okręgowy Izby Radców Prawnych w Warszawie- mec. Włodzimierz Chróścik. Głos zabrali także Wiceprezesi Krajowej Rady Radców Prawnych- mec. Michał Korwek oraz mec. Zbigniew Tur. Przemawiający przedstawili plan tegorocznego Forum Aplikantów Radcowskich, tematy paneli dyskusyjnych i szkoleń oraz własne przemyślenia w zakresie kwestii poruszanych na Forum. Następnie, głos zabrała mec. Katarzyna Skrodzka – Sadowska- Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, zarazem gospodarz wydarzenia. Uczestnikom Forum pokazano krótki film przedstawiający miasto Olsztyn. Kolejnym punktem piątkowej inauguracji było przedstawienie wszystkich Okręgowych Izb Radców Prawnych biorących udział w tegorocznym Forum. Niepisana tradycja głosi, że to Izba Warszawska- jako najliczniejsza i największa- szykuje najdłuższą prezentację. Tak też było i tym razem. Inne Izby „nie pozostały jednak w tyle”- każdy starał się wychwalić swoją macierzystą OIRP jak tylko mógł. Zwieńczeniem dnia była uroczysta kolacja, podczas której obecni na Forum aplikanci mieli okazję do nawiązywania nowych znajomości w nieco mniej formalnej atmosferze.

Po piątkowych trudach podróży do Olsztyna i pierwszego wspólnie spędzonego wieczoru, uczestnicy Forum musieli być gotowi na napięty plan soboty. Tuż po śniadaniu rozpoczęły się szkolenia prowadzone w trzech grupach. Zajęcia prowadzone były przez zaproszonych z Warszawy gości- dr Karolinę Brylską, która poprowadziła szkolenie dotyczące sztuki prezentacji i przekonywania, dr hab. Ryszarda Sowińskiego, który opowiadał o umiejętnościach marketingowych i menedżerskich radców prawnych oraz dr hab. Jacka Wasilewskiego, którego zajęcia dotyczyły retoryki i etykiety wykonywania zawodu. Szkolenia prowadzone były w systemie rotacyjnym (po skończonym szkoleniu każda grupa udawała się na kolejne szkolenie), dzięki czemu każdy uczestnik Forum miał szansę być obecnym na wszystkich szkoleniach. Prowadzący prezentowali uczestnikom na które soft skills należy zwrócić uwagę w pracy prawnika. Dowiedzieliśmy się, aby zwracać uwagę na przekaz naszych wypowiedzi, tak aby adresat odczytał z naszej wypowiedzi jasny wniosek. Postulowano także, aby zwiększyć przejrzystość języka i skrócić wypowiedzi pisemne- oczywiście, biorąc pod uwagę adresata naszych pism i wiadomości. Zawracano także uwagę na umiejętności skutecznej reklamy i sposoby pozyskiwania klientów.

Drugą część dnia wypełniły dyskusje na tematy najbliższe aplikantom, czyli dotyczące przebiegu samej aplikacji. Uczestnicy po raz kolejny zostali podzieleni na trzy grupy. Pierwsza grupa dyskutowała na temat wzoru patrona i idei patronatu. Organizatorzy przyznali, że temat ten przewija się co roku na Forum i wywołuje najwięcej emocji. Tak też było i tym razem. Uczestniczyłam w panelu dyskusyjnym właśnie w tej grupie i przyznaję, że momentami uczestnikom ciężko było dojść do głosu. Aplikanci przedstawiali skrajnie różne wizje idealnego patronatu- wizje te zależały przede wszystkim od miejsca pracy dyskutantów. Inne były postulaty osób zatrudnionych w kancelariach prawnych, których patroni często są jednocześnie pracodawcami, inne zaś osób zatrudnionych w administracji publicznej czy przedsiębiorstwach, które nierzadko mają bardzo rzadki kontakt ze swoim patronem. Z poprzednich edycji Forum pamiętam ideę zniesienia instytucji patronatu. Ten pomysł pojawił się także w tym roku. Nie został on jednak zaaprobowany przez większość, dlatego staraliśmy się wypracować realne postulaty, które mogłyby zostać wdrożone przez KRRP. Druga grupa miała opracować temat związany z zajęciami na aplikacji, trzecia grupa zaś rozmawiała o roli aplikanta w samorządzie.

Po pracy w grupach przyszła pora na prezentację wniosków każdej z grup podczas panelu dyskusyjnego. Tę część Forum zaszczycił swoją obecnością Prezes KRRP- mec. Maciej Bobrowicz. Jako pierwszy zaprezentował się przedstawiciel grupy opracowującej temat dotyczący zajęć na aplikacji. Wśród przedstawionych propozycji pojawiło się min. przeprowadzanie ankiet dotyczących prowadzących po każdych zajęciach, zwiększenie ilości grup ćwiczeniowych oraz ilości zajęć praktycznych. Jako druga zaprezentowała się grupa opracowująca temat idealnego patrona. Pierwszym z pomysłów było wygaszanie patronatu po każdym roku aplikacji- wówczas aplikant mógłby pozostać przy swoim dotychczasowym patronie albo wybrać innego. Zaproponowano także wystawianie patronom oceny, która znana byłaby tylko Izbie. Inną z zaprezentowanych idei był „patronat tylko dla najlepszych”- patronami mogłyby być jedynie osoby z pozytywnymi wynikami z ankiet aplikantów, natomiast dotychczasowi patroni ze słabymi wynikami mieliby zostać na pewien czas wykluczeni ze sprawowania patronatu. Przedstawicielka trzeciej grupy opracowującej temat roli aplikanta w samorządzie opowiadała zaś o aktywizacji aplikantów niebędących starostami. Na przykładzie OIRP w Warszawie wskazano liczne akcje, w których biorą udział aplikanci. Nadto zaproponowano, aby poszczególne Izby podjęły współpracę z bibliotekami uniwersyteckimi w celu umożliwienia aplikantom wypożyczania książek po okazaniu legitymacji. Wystąpienia przedstawicieli każdej z grup zostały skomentowane przez przedstawicieli KRRP, którzy odnosząc się do nich wskazali na stopień prawdopodobieństwa realizacji poszczególnych idei.

Po wyczerpującej pracy przyszła kolej na uroczystą kolację, która była kolejną okazją do integracji aplikantów z poszczególnych OIRP. W niedzielę zaś pełni nowych pomysłów i pozytywnej energii aplikanci powoli opuszczali Olsztyn w kierunku swoich macierzystych miast. Najczęściej można było usłyszeć: „Jaka szkoda, że następne Forum dopiero za rok…..”. Pewne jest, że za rok nie spotkamy się już ani w tym samym miejscu, ani w tym samym gronie. Jednak obserwując zapał i pomysły przyszłych radców prawnych z całą pewnością można stwierdzić, że Forum Aplikantów Radcowskich na stałe zapisze się w kalendarzu wydarzeń poszczególnych OIRP i że jeszcze niejeden raz jego uczestnicy zaskoczą organizatorów swoją kreatywnością i pomysłowością.

Milena Turos
aplikant radcowski

foto- mec Liliana Chmiel- Nowacka

Relacja ze Zgromadzenia Delegatów w dniu 8 maja

By

W dniu 8 maja odbyło się doroczne sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. Na 101 uprawnionych stawiło się 56 Delegatów, a na 3 uprawnionych przedstawicieli aplikantów nie przybył nikt. Z uwagi na fakt, iż quorum wynosi 51 Delegatów, Zgromadzenie było uprawnione do skutecznego obradowania.

W drodze podjętych na Zgromadzeniu uchwał, zatwierdzone zostały sprawozdania finansowe oraz z działalności Rady, Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego. Podjęta została także uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r. Udzielono skwitowania z działalności w roku 2017 r. Radzie, Komisji Rewizyjnej, Okręgowemu Sądowi Dyscyplinarnemu oraz Rzecznikowi Dyscyplinarnemu. Zatwierdzono również roczny plan pracy Rady na 2018 r.

Równocześnie, w trakcie Zgromadzenia Dziekan Rady Przemysław Mijal w sposób syntetyczny omówił tematy związane z bieżącym funkcjonowaniem naszego samorządu, w tym zasady prawidłowego oznaczania siedzib kancelarii czy też problematykę ustanawiania i zmiany pełnomocników z urzędu. Dziekan przedstawił również planowane przez Radę inicjatywy mające na celu promocję zawodu radcy prawnego i naszej Izby. Krótkiej dyskusji poddano także zasady dalszego finansowania czasopisma „In Gremio”.

Protokół ze Zgromadzenia dostępny jest pod linkiem:

Protokół

Rada składa serdeczne podziękowania wszystkim przybyłym Delegatom za aktywny udział w Zgromadzeniu.

Albert Kuźmiński
Rzecznik Prasowy OIRP w Szczecinie

Close Menu
0